İcra Masrafı Hesaplama

İcra Masrafı Hesaplama

İcra masrafı hesaplamasında; takip türüne, borçlu sayısına ve daha birçok farklı ihtimale göre değişebilen masraf kalemleri bulunur. Bunların yanında, her icra takibinde gündeme gelen sabit birtakım masraflar da bulunur. İcra masrafı hesaplaması için, aşağıdaki hesaplama aracından faydalanılabilir.

İcra Takibi Masrafı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İcra masrafı hesaplama, her yıl güncellenen resmi tarife baz alınarak yapılır. Fakat icra masrafının ne kadar olacağı, çeşitli ihtimallere göre değişebilir. Aşağıda, bu konuda belirleyici olan bazı unsurlar sıralanmıştır.

 • İcra takibinin ilamlı yahut ilamsız olmasına göre icra masrafı değişir.
 • İcra takibindeki borçlu sayısına göre icra masrafı değişir.
 • Tebligatın şekline göre icra masrafı değişir.
 • İcra takibinin ilamsız olarak yapılması durumunda alacağın miktarına göre icra masrafı değişir.

Yukarıda sıralanan değişken masrafların yanında, her icra takibinde gündeme gelen bazı masraf kalemleri ve 2024 yılı için belirlenen güncel tutarları aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru harcı: 427,60 TL,
 • Vekalet harcı: 60,80 TL,
 • İlamsız icra takibinde peşin harç: Alacağın binde beşi,
 • Vekalet pulu: 96 TL,
 • Fiziki dosya masrafı: 21,10 TL,
 • Tebligat masrafı: Her bir borçlu için 175 TL,
 • Cezaevi harcı: Tahsil edilen alacağın %2’si (Bu harç, takibin sonunda tahsil aşamasında ödenir.)

İcra takibi sürecinin sonunda, borçludan alacak tahsil edildiğinde ödenmesi gereken bir harç mevcuttur. Buna tahsil harcı denir. Tahsil harcının miktarı, takibe konu alacağa göre şekillenir. Fakat tahsilin hangi aşamada yapıldığına göre harcın oranı da değişir. Aşağıda, farklı ihtimallerde ödenecek tahsil harcı oranları listelenmiştir.

 • Borç, ödeme/icra emri tebliğ edildikten sonra fakat haciz yapılmadan ödenmişse: %4,55
 • Borç, haciz yapıldıktan sonra fakat mallar satılmadan önce ödenmişse: %9,10
 • Borç, haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan ödenmişse: %11,38 oranında tutar, tahsil harcı olarak ödenmelidir.

Görüldüğü üzere ödemenin hangi aşamada yapıldığı, tahsil harcının hesabı bakımından önem arz eder. Tahsil harcı ve cezaevi harcı, alacağın ödenmesi sırasında tahsil edilir.

DİKKAT: İcra takibinin başında ödenmesi gereken binde beşlik peşin harç tutarı, tahsil harcından düşülür ve kalan miktar tahsil harcı olarak ödenir.

İcra Masrafı Hesaplama İlamsız İcra Masrafı Hesaplama

İlamsız İcra Masrafı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İlamsız icra masrafı hesaplama; borçlu sayısına, tebligatın şekline, alacağın miktarına ve tüm icra takipleri için geçerli olan diğer masraflara göre yapılır. Belirtilen hususların değişkenliği, icra masrafı bakımından belirleyici rol oynar.

İlamsız icra masrafı hesaplamasında, icra takibinin yöneltileceği borçlu sayısı önem arz eder. Buna göre, yalnızca bir tane borçlu varsa tebligat gideri 175 TL olacakken daha fazla borçlu olması halinde her bir borçlu için 175 TL tebligat masrafı gündeme gelir.

İlamsız icra masrafı hesaplamasında belirleyici olan bir diğer unsur da tebligatın şeklidir. Normal şekilde yapılacak tebligatta, her bir borçlu için 175 TL masraf çıkar. Fakat hızlı tebligat kullanılacak olursa bu masraf, her bir borçlu için 350 TL olur.

İlamsız icra masrafının hesabında gündeme gelen diğer etmen de icra takibine konu miktar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan harçlardır. İlamsız icra takibine konu alacağın binde beşi, (%0,05) takibin başında peşin harç olarak alınır.

Örneğin 10.000 TL’lik bir ilamsız icra takibi başlatılacaksa bunun için 50 TL peşin harç olarak sürecin başında tahsil edilir.

Başlangıçta ödenen peşin harç miktarı, icra takibinin sonunda ödenecek olan tahsil harcı miktarından düşülür. Eğer ilamsız takipte alacaklının mahkemede dava açması gerekirse başlangıçta ödediği peşin harç kendisine iade edilir. Alacaklı dilerse, bu tutar mahkeme harcından da düşülebilir.

Belirtilen bu durumlar dışında, bir üst başlıkta belirtilen harçlar da bu masraflara eklenir ve ilamsız icra takibindeki toplam masraf hesaplanmış olur.

İlamlı İcra Masrafı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İlamlı icra masrafı hesaplama; borçlu sayısına, tebligatın şekline ve tüm icra takipleri için geçerli olan diğer masraflara göre yapılır.

Borçlu sayısı arttıkça her biri için gündeme gelecek tebligat masrafı da artar. Bir borçlu için ödenmesi gereken tebligat masrafı, 175 TL’dir. İcra takibinde birden fazla borçlu varsa her bir borçlu için bu miktar ödenir.

İcra takibinde tercih edilecek tebligat şekli de icra masrafının hesaplanmasında önem arz eder. Normal tebligatın tercih edilmesi halinde her bir borçlu için 175 TL gerekirken hızlı tebligatın tercih edilmesi halinde bu tutar 350 TL olur.

Borçlu sayısı ve tebligat türü dışında, yazının başında belirtilen ve her icra takibi bakımından gündeme gelen diğer harç ve masraf kalemleri de toplanarak ilamlı icra masrafı hesaplanır.

Şimdiye kadar çeşitli icra takip türleri bakımından gündeme gelen masraf kalemlerini iki tablo ile özetlemekte fayda vardır. Aşağıda, icra takibinin başında ödenmesi gereken harçlara ve masraflara yer verilmiştir.

İCRA İŞLEMİ,MASRAF,
Başvuru harcı,427,60 TL,
Vekalet harcı,60,80 TL,
Vekalet pulu,96 TL,
Dosya masrafı,21,10 TL,
İlamsız icrada peşin harç,%0,5.
Tebligat masrafı (Bir borçlu için),175 TL,
Hızlı tebligat masrafı (Bir borçlu için),350 TL,

Aşağıdaki tabloda ise icra takibinin sonunda gündeme gelen masraflar yer almaktadır.

İCRA İŞLEMİ,MASRAF,
Tahsil harcı (Hacizden önce ödeme yapılmışsa),%4,55,
Tahsil harcı (Hacizden sonra fakat satıştan önce ödeme yapılmışsa),%9,10,
Tahsil harcı (Satıştan sonra ödeme sağlanmışsa),%11,38,
Cezaevi harcı,%2,

Sonuç

Görüldüğü üzere, icra masrafının hesaplanmasında birden fazla etmen bulunur. Çeşitli ihtimallere göre masraf değişebileceği için harcın hesaplanmasına dikkat edilmeli ve harçlar eksiksiz biçimde yatırılmalıdır.