İbraname örneği

İbraname Örneği

İbraname örneği ile taraflar birbirlerini ibra edebilir. İbraname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ibraname örneği içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ibraname” yazımızı okuyabilirsiniz.

İbraname Örneği

Aşağıdaki ibraname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ibraname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile ibranameniz kesin hükümsüz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İbraname Örneği-1

İBRANAME

……………… Mahkemesi …/… Esas numaralı dosya ve bu dosyanın uzantısı olan … İcra Dairesi …/… Esas numaralı dosya nedeniyle, asıl alacak tutarı: … Türk Lirası, faiz miktarı: … Türk Lirası, ve Yargılama giderleri faizi ile birlikte toplam: … Türk Lirası olarak hesaplandı. Bu tutardan %2 Cezaevi harcı olan … Türk Lirası mahsup edildikten sonra kalan miktar olan … Türk Lirası, şahsım adına vekilim Avukat ………… tarafından elden teslim alınmıştır. Bu dava sebebiyle vekilimden başka bir hak ve alacak talebim bulunmamaktadır. Ayrıca, anlaşmamız doğrultusunda dava ve icra vekâlet ücretleri de vekilim Avukat …………. tarafından ödenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

Bu dosyanın temyiz veya istinaf başvurusunu yapmak talep ediyorum, ayrıca geriye kalan avans miktarını da vekilimden elden teslim aldım. Vekilimden başka talep ettiğim bir hak veya alacak bulunmamaktadır. Kendisini kesin olarak ibra ederim.(…../……../……)

AVUKAT         İBRA EDEN

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği-2

İBRANAME

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, şu tarihte, yani …/…/…, mevcut iş yerimden ayrıldım. İşe giriş tarihim …/…/… olup, işten ayrıldığım tarih ise …/…/… olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerden kaynaklanan tüm ödemeler (aylık maaş, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi), 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında ve tam olarak ödenmiştir. Aynı zamanda, kıdem tazminatım ve kullanılmamış yıllık izin ücretlerim de, işten ayrılma sebebiyle doğan yasal haklarım doğrultusunda eksiksiz bir şekilde ödenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İşverenimden başka taleplerim olmadığını, herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağımı, olası bir hak doğsa dahi bu hakları talep etmeyeceğimi ve yargı yoluna başvurmayacağımı açıkça ifade ederim. Bu beyanım kapsamında, işverenim ……………….’ı herhangi bir yasal sorumluluktan muaf tutarım. Bu açıklamayı, dış etkenlerden etkilenmeden tamamen kendi rızamla yapar, dava ve talep haklarımdan feragat ettiğimi beyan ederim.(…./…./…)

İŞVEREN         İBRA EDEN İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği-3

İBRANAME

İşçi ……………(TC Kimlik No:…………), diğer tarafta … A.Ş. (Adresi) adına vekili …………. aşağıdaki şartlarda birbirlerini ibra etmektedirler.

 • İşçi ……….…’in iş sözleşmesi …/…/… tarihi itibariyle işveren … A.Ş. tarafından sonlandırılmıştır.
 • …..TL, iş akdinin sona ermesine kadar hak ettiği ücretlerini tamamını işverenden tahsil etmiştir.
 • ……TL fazla mesai, genel tatil ve yemek dahil tüm alacaklarını işverenden tahsil etmiştir.
 • ……TL, ihbar tazminatının tamamını işverenden tahsil etmiştir.
 • ……TL, kıdem tazminatının tamamını işverenden tahsil etmiştir.
 • İşçi ……..…, tüm alacak ve tazminatlar açısından işveren … A.Ş.’ni ibra etmektedir. Herhangi bir unvan altında alacakları, dava ve talep hakkının kalmadığını kabul etmektedir.
 • … A.Ş. de işçi ……..…’den herhangi bir alacağının bulunmadığını kabul etmektedir ve kendisini ibra etmektedir.

İşbu ibraname, işveren vekili Avukat …………. bürosunda tarafların karşılıklı rızaları ile birlikte imza altına alınmıştır.(…../……../……)

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İŞVEREN VEKİLİ         İBRA EDEN İŞÇİ

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

İbraname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İbraname örneği doldurulurken Türk Borçlar Kanunu madde 420’de yer alan şartlara uygun olarak yapılması zorunludur. 
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. Bunlar, ibraname örneğinin, yazılı olması, ibra tarihi ile fesih tarihi arasında en az 1 ay olması, tüm alacakların detaylıca belirtilmesi ve ödemelerin banka kanalları üzerinden yapılmasıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Banka kanalları üzerinden ödeme yapmak ibranamenin hem ispatı hem de geçerliliği açısından önem arz etmektedir.
 • İbraname örneği doldurulurken, ibra edilen alacakların ve miktarlarının tereddüte mahal vermeyecek şekilde yazılmasına dikkat edilmelidir.
 • İbraname örneğinde, iş sözleşmesinin feshi ile ibraname tarihi arasında en az 1 ay olmasına dikkat edilmelidir.
 • İşçi ibraname örneğinde, işçinin alacaklarının tahsilinde makbuz düzenlenmeli ve işveren tarafından bunlar ticari deftere işlenmelidir. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, ibraname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ibraname hazırlama gerekse sonraki doğabilecek dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.