Hizmet sözleşmesi örneği

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Hizmet sözleşmesi örneği ile hizmet sözleşmesi yapılabilir. Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Hizmet sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki hizmet sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği-1

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar:
  • İşveren:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, İşyeri Adresi
  • İşçi(Usta):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 1. Usta, bundan sonra işveren olarak anılacak olan ……………………. adresinde faaliyet gösteren işyerinde ……….. Ustası olarak istihdam edilecektir.
 1. İşveren, Usta’ya bu hizmeti karşılığında aylık …………………. Türk Lirası brüt ücret ödemeyi taahhüt eder.
 1. Usta, işverenin işyerinde ……………. tarihinden itibaren … yıl süreyle (….. Yıl) çalışacak olup, kendi ustalık alanına giren tüm işleri yapma sorumluluğunu üstlenecek ve işverenin genel çalışma şartlarına tam uyum sağlayacaktır.
 1. Taraflar, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak 1 (Bir) ay öncesinden Noter aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla fesih etme hakkına sahiptir. Fesih durumunda, fesih yapan taraf, Noter aracılığıyla ……….. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’ne bildirimde bulunacaktır.
 1. İşveren, faaliyet konusu ile ilgili olarak 1 (Bir) yıl içinde kendi adına Ustalık Belgesi alamadığı takdirde, bu sözleşmeyi Ustalık Belgesi alana kadar yenilemeyi kabul eder.
 1. İşveren, işyerinde yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkacak her türlü ceza ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Sözleşme, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN               İŞÇİ(USTA)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Sözleşme Örneği-2

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar:
  • İşveren(Hasta):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, İşyeri Adresi
  • İşçi(Bakıcı):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres
 1. Bakıcı, bundan sonra işveren olarak anılacak olan ……………………. adresinde çeşitli rahatsızlıkları olan hasta işverene, bakıcı olarak istihdam edilecektir.
 1. Bu sözleşmenin kapsamı, bakıma muhtaç olan Hasta’nın iki bacağının kırık ve ameliyatlı olmasından kaynaklanan ihtiyaçlarını içermektedir. Sözleşme kapsamında, Hasta’nın kendi evinde pansuman yapılması, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarına yardım edilmesi, temizlik hizmetleri; yemek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması; el, yüz ve ayak temizliği sağlanması; gerektiğinde ambulans, ticari taksi veya binek otomobillerden biri ile hastanelere tedavi ve kontrol için ulaşımın sağlanması; oda ve yatak düzeninin temizlenmesi ve düzeltilmesi bulunmaktadır.
 1. Sözleşme kapsamında hizmet, bir ay içinde her gün sabah saat ……’dan akşam ……….’a kadar verilecektir. Pazar günleri hizmet verilmeyecektir. Aylık maaş ödemeleri, her ayın ilk günü elden yapılacaktır.
 1. Sözleşmenin başlangıç süresi …… aydır. Taraflar, bu süre zarfında en az ……. ay önceden yazılı veya sözlü olarak ihtar yapmaksızın sözleşmeyi feshetmezlerse, sözleşme otomatik olarak …… ay daha uzamış ve yenilenmiş kabul edilecektir.
 1. Hizmetliye ödenecek ücret, aylık net ….. (….. Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Ücret, her ayın ilk günü Hasta tarafından elden ödenecektir.
 1. Hizmetli’ye geliş-gidiş yol ücreti, toplu taşıma ücreti üzerinden ödenecektir. Hizmetli, isteği halinde Hasta’nın evindeki kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecektir.
 1. Damga Vergisi ve SGK primleri, Hasta tarafından ödenecektir.
 1. Gerektiğinde çalıştırılacak Yardımcı da bu sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
 1. Hasta’nın ekonomik durumunun bozulması veya sağlığının düzelmesi durumunda, Hasta sözleşmeyi süresi dolmadan feshedebilecektir. Hizmetli ise … hafta önceden bilgi vermek kaydıyla sözleşmeyi feshedebilecek, bu durumda çalıştığı günlerin ücreti ödenecek ve başka hak talep edilmeyecektir.
 1. Sözleşme sona erdiğinde, taraflar birbirlerini ibra edecek bir tutanak düzenleyecekler

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Sözleşme, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN(HASTA)     İŞÇİ(BAKICI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Hizmet Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hizmet sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hizmet sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.