Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği ile hırsızlık suçu savunma beyanı yapılabilir. Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hırsızlık suçu” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimiz hakkındaki suçlamaya dair, hırsızlık iddiasıyla ilgili olarak …. Cumhuriyet Başsavcılığının …. numaralı iddianamesi ile mahkemenizde açılan …/… E. Sayılı davaya ilişkin dosya bulunmaktadır.
 1. Türk Ceza Kanunu’nun 144. maddesinde, daha hafif cezayı gerektiren durumlar belirtilmiştir.
 1. Müvekkilimin eylemi, Türk Ceza Kanunu’nun 144. maddesinde düzenlenen hukuki alacağın tahsili amacıyla işlenip işlenmediği hususunda daha hafif cezayı gerektiren durumlar içerisinde olma olasılığı nedeniyle, Sayın Mahkemenizde esasa ilişkin yazılı savunma yapma mecburiyetimiz ortaya çıkmıştır.
 1. Müvekkilim, işvereni olan müşteki … tarafından …. gün süreyle müştekiye ait işyerinde çalıştığını, ancak ücretlerinin ödenmediğini ifade etmektedir. Müvekkil, suç işleme kastı olmaksızın hareket ettiğini beyan ederken, müşteki ise müvekkilin daha önce kendi işyerinde çalıştığını belirtmektedir.
 1. Bu sebeple, müşteki …’a yöneltilen sorular aracılığıyla, müvekkilin kendisinden alacaklı olup olmadığının, varsa miktarının belirlenmesi ve çalındığı iddia edilen eşyaların değerinin de dikkate alınarak, dosyadaki tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi suretiyle, Sayın Mahkemenizden müvekkilimin eyleminin TCK’nın 144. maddesinde düzenlenen hukuki alacağın tahsili amacıyla hırsızlık suçunu oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesini talep etmekteyiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki kısımları kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır.)

HUKUKİ DELİLLER: … Günlük Çalışmaya İlişkin Sigorta Kayıtları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 144, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle, sanık müvekkilin üzerine atılı hırsızlık suçundan beraat etmesi için mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonucunda aksi bir kanaate varılırsa, sanık müvekkil lehine olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Sanık ………., …/…/… tarihli duruşma tutanağında ifade ettiği savunmasında, söz konusu aracı ……… isimli şahsa satmış olduğunu beyan etmiştir. İfade ettiği üzere, aracı başka herhangi bir kişiye vermemiştir. Müvekkilim …… ise olayla herhangi bir ilişkisi olmadığını vurgulamaktadır. Olay tarihinde, kendisi ……….. cezaevinde bulunmaktadır. …………’den araç satın almamıştır ve kamera görüntülerinde yer alan üç şahıstan biri de değildir. Bu temel argümanlar doğrultusunda, müvekkilimin beraatini talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Cezaevi Kayıt Defteri, Hükümlü Tutanağı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Sunulan gerekçeler doğrultusunda müvekkilin beraatine karar verilmesi talebinde bulunuyorum. Eğer sanık suçlu bulunur ve mahkumiyetine karar verilirse, CMK 231/6 hükümlerinin varlığı durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınmasını ve lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken eylem tüm yönleriyle ele alınmalı, sanığın üzerine atılı suçu işlemediği veya daha hafif cezayı gerektiren durumların varlığı detaylıca açıklanmalıdır.
 • Hırsızlık suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Dava, bu süre sona erdikten sonra açılmışsa bu husus dilekçede ileri sürülmelidir.
 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi, suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesine hitaben yazılır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Hırsızlık suçunun savunma dilekçesinde mevcut ise fotoğraf, video, kamera kaydı gibi görsel deliller eklenmelidir. Eğer bunlar mevcut değil ise olaya tanık olan kişilerin listesi teslim edilmelidir.
 • Hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Hırsızlık suçunda uzlaşma yapılabilir. Bundan dolayı dava açılmadan önce uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunulabilir.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hırsızlık suçu savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.