Hırsızlık Suçu ve Cezası TCK 141 142

Hırsızlık Suçu ve Cezası TCK 141-142

Hırsızlık suçu adli vakalar arasında en çok görülen olaylardandır. TCK 141 ile TCK 147. maddeler arasında bu suça ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Suçun temel şekli ve tanımı 141. madde düzenlemesine göre hırsızlık; taşınır bir malın, zilyedinden habersiz olarak yarar elde etmek maksadı ile bulunduğu yerden alınmasıdır.

TCK 141 ve TCK 142 kanun maddesini okumak istemiyorsanız direk olarak aşağıya konu ile ilgili detaylı bilgilendirmelerimize geçebilirsiniz.

TCK 141 TCK 142

Hırsızlık suçu malikin mülkiyet hakkını, zilyedin de zilyetliğini koruyan bir düzenlemedir.  Bu bakımdan malvarlığına karşı işlenmiş suçlar arasında sayılmaktadır. TCK düzenlemelerinde hırsızlık suçu şu şekilde yer almıştır:

 • TCK 141 Suçun temel işleniş şekli
 • TCK 142 Cezanın artırılacağı genel nitelikli hırsızlık halleri
 • TCK 143 Gene cezanın artırılmasını gerektiren suçun gece vakti işlenmiş olması
 • TCK 144 Cezanın azaltılmasını gerektiren genel nitelikli haller
 • TCK 145 Cezanın azaltılacağı yahut hiç verilmeyeceği hal olan malın değerinin azlığı
 • TCK 146 Gene cezanın azaltılmasını gerektiren özel hallerden kullanma hırsızlığı
 • TCK 147 Zorunluluk halinde işlenmesi

Görüldüğü üzere hırsızlık suçu için mevzuatta geniş bir düzenleme alanı bırakılmıştır. Yazımızda bu suç ile ilgili önemli ayrıntılara ve yargılama sürecinin işleyişine ilişkin önemli noktalara değineceğiz. Konunun hukuk tekniği bakımından önemli olması ve özgürlüğü bağlayıcı cezaları olması dolayısıyla yazımızın sırasına göre okunmasını tavsiye ederiz.

Hırsızlık Suçu Nasıl Oluşur? (TCK 141)

TCK 141 de belirtilen hırsızlık suçu basit şekli ile, taşınır bir eşyanın, bu eşyayı elinde bulunduran kişiden gizli olarak bulunduğu yerden alınması ile oluşur. Tabi yukarıda değindiğimiz üzere failin kendisine yahut bir başkasına bu fiil ile yarar sağlama maksadı taşıyor olması gerekir. Hırsızlık suçunun bu temel şeklinin yanında bir de nitelikli halleri söz konusudur. Aşağıda suçun temel işleniş şeklinin cezasına ve nitelikli hallerle birlikte ayrı ayrı cezalarına değineceğiz.

Hırsızlık Suçu infografik

Hırsızlık Suçunun Unsurları

Bu suçta fail bakımından özel bir durum söz konusu değildir. Yani herkes fail olabileceği gibi herkes bu suçun mağduru da olabilir. Hırsızlık suçunda zilyetlik koruma altına alındığı için bu suçun mağduru da taşınır malın zilyetliği elinden alınan kişidir. Suçun konusunu da bir başka kişiye ait olan “taşınır mal” oluşturmaktadır. Yani gayrimenkul üzerinde hırsızlık suçu oluşmaz. Gayrimenkuller üzerinde haksız el atma söz konusu olabilir.

Hırsızlık suçu kasten işlenebilen bir suçtur, taksirle işlenemez. Bunun nedeni, failin hırsızlık fiili iradesinin yanında “kendisine veya bir başkasına yarar sağlama” saiki ile hareket etmesi gerektiğidir. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekir: hırsızın yarar sağlammış olması değil yarar sağlama amacı ile hareket ediyor olması gerekir. İşlenen fiil sonucunda bu yarar sağlanamamış olsa bile suç gerçekleşmiş sayılır.

Bu suçta korunmaya çalışılan zilyetliğin haklı veya haksız zilyetlik olup olmadığına bakılmaz. Diğer bir deyişle bir hırsızdan bir mal çalma olayı da hırsızlık olarak kabul edilir. Ayrıca zilyetliğin henüz elden çıkmadığı durumlarda da hırsızlık suçu tamamlanmış sayılmaz. Örneğin bir kişi eşyasını çalan kişiyi o an fark etse ve kovalamaya başlasa, malın zilyetliği henüz hırsıza tam anlamıyla geçmediği için hırsızlık suçu henüz tamamlanmış olmaz. Fail eşya ile kaçıp kurtulursa bu suç oluşur, yakalanırsa suç teşebbüs aşamasında kalır. Tabi burada eşya zorlama ve tehdit altında alındı ise yağma suçu oluşur. Bu konuda detaylı yazımıza “yağma suçu” adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşımada Hırsızlık Suçu infografik

Nitelikli Hırsızlık (TCK 142-143)

TCK 142/1 düzenlemesinde yer alan nitelikli haller için öngörülen ceza, alt sınırı 3 yıl ve üst sınırı 7 yıl olan hapis cezasıdır. Bu halleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kime ait olduğuna bakılmaksızın, kamu kurumlarında, ibadethanelerde bulunan her türlü eşyanın çalınması
 • Nerede olduğuna bakılmaksızın, kamu yararına veya kamu hizmetine tahsis edilen eşyanın çalınması
 • Halkın kullanımına sunulmuş olan toplu taşıma araçlarının içerisinde yahut bu araçların kalkış, varış vb. duraklarında hırsızlık yapılması
 • Doğal afet veya felaket durumunda doğması muhtemel zararların önlenmesine yönelik olarak hazır tutulan eşyaların çalınması
 • Adet, kullanılış şekli, veya tahsis edilme durumuna göre açıkta herkesin ulaşabileceği yerlerde bırakılan eşyaların çalınması

TCK 142/2 hükmünde yer alan nitelikli haller için öngörülen ceza, alt sınırı 5 yıl ve üst sınırı 10 yıl olan hapis cezasıdır. Bu halleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Malını koruma imkanı bulunmayan kişinin bu durumundan yahut kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi
 • Elde taşınan eşyanın yahut üstte taşınan eşyanın çalınması veya hırsızlık suçunun özel beceri ile işlenmesi (Bu nitelikli hal ile ilgili özel bir düzenleme daha yapılmıştır. Bu şekilde işlenen hırsızlık fiilinin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi durumunda verilecek olan ceza ⅓ oranında artırılır.)
 • Bir doğal afet veya kötü bir sosyal olayın ortaya çıkarmış olduğu korku ve telaşeden yararlanmak suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi
 • Sahibinin rızası dışında elde edilmiş olan anahtar yahut sahte anahtar ile veya anahtar benzeri kilitli yerleri açmaya yarayan başka bir aletle veya bir kapalı bir yerin kilitlenmesini engelleyen bir aletle hırsızlık suçunun işlenmesi
 • Bilişim sistemlerinin kullanılarak hırsızlık suçunun işlenmesi
 • Tanınmamaya yönelik tedbir alarak veya aslında olmadığı halde resmi görevliymiş gibi hareket ederek hırsızlık suçunu işlemek
 • Büyükbaş veya küçükbaş hayvanın çalınması
 • Herkesin girmesine açık olan yerlerde kilitli halde bulunan eşyanın çalınması veya bina ya da eklentilerinde bulunup ta muhafaza altına alınmış eşyanın çalınması

TCK 142/3 hükmünde yer alan nitelikli hal için öngörülen ceza, alt sınırı 5 yıl ve üst sınırı 12 yıl olan hapis cezasıdır. Buna göre;

 • Hırsızlık suçunun, sıvı veya gaz halinde bulunan enerji hakkında işlenmiş olması yahut bu enerjilerin taşınması, işlenmesi, muhafaza edilmesi için kullanılan tesislerde işlenmesi cezayı artırıcı nitelikli haldir. Bu hal ile ilgili özel bir hüküm daha vardır. Bu şekilde işlenen hırsızlık suçunun, bir örgütsel faaliyet çerçevesinde işlenmesi durumunda verilecek hapis cezası ½ oranında artırılır ve ek olarak on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık fiilin ne şekilde işlenirse işlensin TCK 142/5’de yer alan duruma sebep olunmuşsa verilecek olan hapis cezası iki katına çıkarılır. TCK 142/5’de yer alan hal şu şekildedir:

 • Hırsızlık suçu ne şekilde işlenirse işlensin bunun sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu-havayolu ulaşımı ile ilgili olarak kamu hizmetinde aksamaya neden olunması durumunda verilecek ceza iki katına çıkarılır.

TCK 143 düzenlemesinde hırsızlık suçunun gece işlenmesi hali cezanın artırıldığı nitelikli bir hal olarak düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Hırsızlık suçu gece işlenirse verilecek olan hapis cezası ½ oranında artırılır. Burada gece vaktinden ne anlaşılması gerektiği önem arz eder. Türk Ceza Kanunu m. 6 düzenlemesinde “gece” deyiminden ne anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, güneşin batmasından 1 saat sonrasından itibaren sabah güneşin doğmasına 1 saat kalaya kadar geçen zaman dilimi gece olarak kabul edilir.

Hırsızlık Suçu Cezası

Hırsızlık suçu cezası ikili bir ayrım ile düzenlenmiştir. Buna göre TCK 141 düzenlemesinde suçun temel şeklinin cezası, TCK 142 ve devamı maddelerinde nitelikli hırsızlık cezası yer almıştır. TCK 141’de yer alan hırsızlık suçu cezası alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 3 yıl olan hapis cezasıdır. Burada ceza miktarını somut olayın şartlarına göre ceza hakimi belirler.

Hırsızlık suçunda 142. ve 143. maddelerde yer alan cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hallerin neler olduğuna cezaları ile birlikte aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz ancak bunların cezalarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • TCK 142/1’de yer alan nitelikli hırsızlık cezası 3 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezası
 • TCK 142/2’de yer alan nitelikli hırsızlık cezası 5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası
 • TCK 142/3’de yer alan nitelikli hırsızlık cezası 5 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası
 • TCK 142/4’de yer alan düzenlemede ise Nitelikli halden ziyade soruşturma kurallarına ilişkin bir düzenleme mevcuttur. Aşağıda önemli noktalarına değinilecektir.
 • TCK 142/5’de yer alan nitelikli hırsızlık cezası Bu halin ekstra olarak var olması durumunda, verilecek ceza her ne ise iki katına kadar çıkarılır.
 • TCK 143’de yer alan nitelikli hırsızlık cezası Bu halin ekstra olarak var olması durumunda,verilecek ceza her ne ise yarı oranında artırılır.

Görüldüğü üzere hırsızlık suçu hiç de hafife alınacak bir suç değildir. Aksine uygulamada çoğu zaman nitelikli hallerin varlığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle cezai süreç ciddiyetle takip edilmelidir.

 Hırsızlık Suçunda Cezayı Azaltan veya Kaldıran Haller

Hırsızlık suçu için özel olarak düzenlenmiş cezayı azaltıcı haller olduğu gibi TCK genel hükümleri kapsamında cezayı azaltan veya kaldıran nedenler söz konusu olabilir. Bunları genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hırsızlık suçu, ortak mülkiyet hakkı bulunan eşya üzerinde işlenirse ceza azaltılır. Yani paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti bulunan mal üzerinde ortak maliklerden biri tarafından işlenirse ceza azaltılacaktır. Örneğin, miras henüz paylaştırılmamışken mirasçılardan birisi miras mallarından birisini çalarsa bu nitelikli hal söz konusu olur. Burada artık verilecek ceza 2 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası veya adli para cezası olur.
 • Hırsızlık suçu bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil edebilmek maksadı ile işlenmişse de 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına yahut adli para cezasına hükmedilir. Örneğin  alacaklı kişi, borçludan parasını alamıyor ve bunu tahsil edebilmek için onun bir malını çalıyorsa bu nitelikli hal söz konusu olur ve daha hafif ceza alır.
 • Çalınan malın değerinin çok az olması durumunda somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi hiç ceza da verilmeyebilir.
 • Hırsızlık suçunun, malı geri teslim etmek üzere yalnızca kullanmak için işlenmesi durumunda normalde verilmesi gereken cezada ½ oranında indirim yapılır. Ancak çalınan eşyanın suç işlemek için kullanılması durumunda bu indirim yapılmaz.
 • Hırsızlık suçu eğer çok önemli ve acil bir ihtiyacı karşılamak maksadıyla yapılmışsa somut olayın özelliklerine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi hiç ceza da verilmeyebilir.
 • Yargıtay’a göre; örf ve adetlere göre toplumda hoşgörülen ve devamlı olarak yapılan basit bir eylem ise hırsızlık iradesi oluşmamıştır ve ceza verilmez. Örneğin, bir kişinin bahçesindeki ağaçtan yoldan geçerken bir tane erik koparıp yemek bu suçu oluşturmaz.
 • Suçun faili 12 yaşından küçük ise hiçbir türlü ceza almaz. Bu suça sürüklenen çocuklar hakkında güvenlik tedbiri uygulanır. Eğer hırsızlık suçunu işleyen çocuk 12 ile 15 yaş arasında ise, hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonucunu bilip bilmediğine bakılır. Eğer çocuk suçla ile ilgili algılama eksikliği yaşamıyorsa cezaya hükmedilir ancak belirli bir miktar indirim yapılır. Ancak çocuk eğer hırsızlık suçunun hukuki anlam ve sonucunu algılama eksikliği içinde ise ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanır. Eğer fail çocuk 15 ile 18 yaş arasında ise, hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonucunu bilip bilmediğine bakılmaksızın cezaya hükmedilir ancak belirli bir miktar indirim yapılır.
 • Akıl hastalığı veya akli melekeleri zayıf olan kişi hırsızlık suçu işlerse somut olayın özelliklerine göre ya ceza verilmez ya da cezasında indirime gidilir. Aynı şey alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen hırsızlık suçu için de geçerlidir. Alkol veya uyuşturucu bağımlılığının fizyolojik – psikolojik olmasına göre değerlendirme yapılır. Benzer şekilde cebir veya tehdit etkisi ile hırsızlık suçu işleyen fail de somut olayın özelliklerine göre ceza almayacaktır.

Hırsızlık Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu düzenlemelerinde yer alan ceza çeşitlerini şu şekilde belirtmemiz mümkündür:

 • Yalnızca hapis cezası
 • Yalnızca adli para cezası
 • Hem hapis cezası hem de adli para cezası
 • Hapis cezası veya adli para cezası

Hırsızlık suçu kasten işlenebilen bir suç olduğu için para cezasına çevrilmesi ancak 1 yıl ve altındaki ceza hükümleri için geçerli olur. Buna bağlı olarak nitelikli hırsızlık hallerinde genel olarak 1 yılın üzerinde cezalar söz konusu olduğundan yukarıda bahsettiğimiz ceza indirimi nedenlerinin varlığı gereklidir ki hapis cezası para cezasına çevrilsin.

 Hırsızlık Suçunda Şikayet, Şikayetten Vazgeçme ve Zamanaşımı

Türk Ceza Kanununda yer alan suçların bir kısmı ile ilgili soruşturma ve ceza yargılaması yapabilmek için mağdurun o fiili ve faili şikayet etmesi gerekmektedir. Bazı suçlar için ise böyle bir şikayet aranmaz ve savcılık o fiilden bir şekilde haberdar olunca direkt olarak soruşturma başlatır. Hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı olmayan bir suç tipidir. Hem basit hali hem de nitelikli hali re’sen (kendiliğinden) soruşturulur. Ancak hırsızlık suçu için şikayet süresi söz konusu olmasa da 8 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur.

Yukarıda takibi şikayete bağlı olan ve olmayan suçlar arasındaki ayrıma değindik. İşte takibi şikayete bağlı olan suçlarda mağdur şikayetten vazgeçebilir ancak takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda şikayetten vazgeçme gibi bir imkan söz konusu değildir. Zira ortada bir şikayet değil ihbar söz konusu olur.

Hırsızlık suçu da takibi şikayete bağlı olmayan suçlardan olması dolayısıyla hırsızlık suçunda şikayetten vazgeçme hüküm doğurmaz. Uygulamada “ifadeyi değiştirme” şeklinde yapılan işlem esasen bir şikayetten vazgeçme değildir ve soruşturmayı yahut kovuşturmayı sona erdirmez.

Hırsızlık Suçunda Uzlaşma

TCK’da yer alan suçların bir kısmı için uzlaştırma kapsamında uzlaşma görüşmeleri yapılır. Bu suçlar kanunda saymak suretiyle belirtilmiştir. Hırsızlık suçunun TCK 141’de yer alan basit hali de uzlaştırma kapsamında sayılmıştır. Buna göre suçun basit hali söz konusu ise yargılamaya geçilmeden önce uzlaşma görüşmeleri yapılmak zorundadır. Ancak TCK 142 ve devamı maddelerinde yer alan nitelikli haller söz konusu olduğunda uzlaşma söz konusu olmaz.

Uzlaşma görüşmeleri adliye eliyle bu konuda yetkilendirilmiş birimlerce yapılır. Mağdur veya failin özel olarak bir şey yapmasına gerek yoktur. Savcılık teşkilatı gerekli daveti ve buluşmayı re’sen ayarlayacaktır.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık failin, işlediği suç fiilinden ötürü pişman olup mağdurun zararını gidererek gerekli birimlere bildirimde bulunmasıdır. Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu m. 168 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre; hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra ama bununla ilgili ceza yargılaması başlamadan önce fail veya diğer iştirak eden kişiler, mağdurun zararını giderirse verilecek olan ceza ⅔’ü kadarlık kısmı indirilir. Eğer etkin pişmanlık ceza mahkemesinde yargılama devam ederken gösterilirse, verilecek cezanın ½’si indirilir.

Tabi her iki durum için de mağdurun zararı giderilmelidir. Bu zarar giderme; aynen malı geri verme şeklinde olabileceği gibi tazmin etme şeklinde de olabilir. Eğer mal aynen geri verilemiyorsa tazmin söz konusu olur ve zararın tazmin edilerek etkin pişmanlık hükmünden yararlanma durumu mağdurun rızasına bağlı olur.

Hırsızlık Suçuna Teşebbüs ve İştirak

Hırsızlık suçu malın alınması ile yani failin hakimiyet alanına geçmesi ile tamamlanmış olur. Bundan önce fail, hırsızlık suçuna elverişli hareketler yapıp, malı hakimiyet alanına sokamadan ve elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamazsa hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalır. Hırsızlık suçuna teşebbüs halinde hırsızlık suçu cezası verilmese de cezada bir miktar indirim yapılır.

Hırsızlık suçunda her türlü iştirak mümkündür. Bu suçu işleyen kişiler arasında müşterek fail veya dolaylı fail ilişkisi olabilir. Buna göre suçu birlikte işleyen kişiler müşterek faildir, başkasına işleten ve o kişinin hareketlerini yöneten kişi ise hırsızlık suçunda dolaylı fail olur.

Bir kişinin, hırsızlık suçunu işleyen faile yardım etmesi durumunda da yardım eden olarak iştirak söz konusu olur. Ayrıca hırsızlık suçu işleme fikri bulunmayan bir kişinin buna ikna edilmesi de azmettirme şeklinde iştiraktir. Bu hallerin varlığı durumunda verilecek olan ceza somut olayın özelliklerine ve iştirak statüsüne göre belirlenir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Ceza yargılamasında hakimin vereceği cezanın 2 yıl ve altında bir hapis cezası olması durumunda hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vererek bu hapis cezasının infaz edilmesini engelleyebilir. Bu durumda kişi hapis yatmaz ancak 5 sene içerisinde yeniden bir kasıtlı suç işlerse her iki suçun cezasını birlikte çekmek durumunda kalır. Ayrıca HAGB kararı verilebilmesi için daha önceden kasıtlı bir suça karışmamış olma şartı da vardır.

Hırsızlık suçunun cezası yukarıda bahsettiğimiz üzere somut olayın özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak hem suçun basit şeklinde hem de nitelikli şekillerinde HAGB verilebilecek durumlar doğabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması failin oldukça lehinedir zira bu 5 yıllık denetim süresinin sonunda fail sanki hiç suç işlememiş gibi sonuç doğar ve adli sicil kaydına bu şekilde hiç işlememiş olur.

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi de yukarıda bahsettiğimiz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına benzer. Ancak burada denetim süresi 1 yıl ile 3 yıl arasında bir zaman zarfı olarak belirlenir. Hırsızlık suçunda 2 yıl ve altında bir hapis cezası verilmesi durumunda hakim, failin tekrar kasıtlı suç işlemeyeceği yönünde kanaat edinirse cezayı 1 yıl ile 3 yıl arasında bir süre için erteler ve fail tekrar kasıtlı bir suç işlemezse cezası “infaz edilmiş” sayılır. Ancak bu süre içerisinde tekrar kasıtlı bir suç işlenirse her iki ceza birlikte uygulanır.

Hırsızlık Suçu ile Dolandırıcılık Arasındaki Fark

Hırsızlık suçu dolandırıcılık suçu ile benzer olsa da çok önemli bazı ayrımlar söz konusu olur. Bazen bir kişi hakkında hırsızlıktan ötürü açılması gereken bir dava, cezası çok daha ağır olan dolandırıcılıktan ötürü açılmış olabilir. Böyle durumlarda hak kaybı olmaması adına gerekli savunma yapılmalıdır. Dolandırıcılık suçu ile ilgili önemli ayrıntılar ile ilgili bilgi almak için “dolandırıcılık suçu” başlıklı yazımıza bakılabilir.

Dolandırıcılık suçunda hileli davranışlar söz konusudur ve mağdurun elindeki mal rızası ile alınmıştır. Hırsızlık suçunda ise ne hileli davranış vardır ne de mağdurun rızası. Hırsızlık suçu yalnızca taşınır mallar üzerinde işlenebilir. Ancak dolandırıcılık suçu ile her türlü malvarlığı elde edilebilir. Hırsızlık suçunda failin suça kastetmiş olmasının yanında ayrıca yarar sağlama saiki ile hareket etmesi gerekir. Ancak dolandırıcılık suçunda, dolandırıcılığa kastetmiş olmak yeterlidir.

Hırsızlık Suçu ile Yağma (Gasp) Arasındaki Fark

Yağma yani bilinen adıyla gasp suçu, cezası hırsızlığa göre çok ağır olan suçlardandır. Hırsızlık ile aralarında önemli fark vardır. Yağma suçunda mağdur, elindeki malın alınmasına zorla rıza göstertilmektedir yahut malın alınmasına karşı koymamaya zorlanmaktadır. Yağma suçunda mağdurun yaşamı veya vücut – cinsel bütünlüğü tehdit altındadır. Hırsızlık suçunda ise mağdura karşı bir tehdit söz konusu olmaz. Yağma suçu ile ilgili önemli ayrıntılara ulaşmak için “yağma suçu” başlıklı yazımıza bakılabilir.

Hırsızlık Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere hırsızlık suçu uygulamada basit gibi görünse de ciddi cezaların verilmesine yol açabilmektedir. Kimi durumlarda failin özgürlüğünü kaybetmesi bile söz konusu olabilir. Bazı durumlarda ise nitelikli hallerin birden fazla şekilde bir arada bulunması söz konusu olur ve çok ciddi cezalar doğar. Mağdur için de malvarlığı, konut dokunulmazlığı gibi hakların ihlali söz konusudur.

Bu bakımdan cezai sürecin ciddiyetle takibi gerekir. Sürecin doğru, hızlı ve etkin işleyebilmesi adına deneyim sahibi bir ceza avukatının hukuki desteğinin alınması her zaman kişinin yararına olur.