hakaret-kufur-nedeniyle-bosanma

Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma

Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davası, eşlerin birbirlerine hakaret ve küfür etmesi neticesinde evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılan davadır. Eşlerin birbirlerine yönelik bu tür söylemlerde bulunmaları sonucu, eşlerin artık saygı unsurunu yitirmesi sebebiyle ortak yaşamı devam ettirmeleri kendilerinden beklenmez. Dolayısıyla hakaret ve küfür nedeniyle eşler arasındaki kusur oranı dikkate alınarak boşanmaya karar verilir.

Hakaret ve Küfür Boşanma Sebebi Midir?

Hakaret ve küfür boşanma sebebidir. Çünkü, eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine saygı çerçevesinde ve kişilik haklarını gözeterek davranışta bulunmaları gerekir. Aksi halde, küfür ve hakarete varan söylemler, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açarak boşanmayla sonuçlanacaktır.

Hakaret ve küfür nedeniyle açılacak olan boşanma davasında, boşanmaya temel olacak evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Hakaret ve küfür, esasen duygusal şiddete yönelik bir davranıştır ve kişilik hakkı ihlalidir. Hakaret tanım olarak, onur kırıcı, küçültücü söz veya davranışlardır. Küfür ise, sövmek için söylenen ve genelde halk arasında sinkaflı konuşmak olarak bilinen sözlerdir. Hakaret ve küfür söylemlerinde bulunan kişi, eşine duygusal şiddet uygulamış olur. Bu davranış biçimi, ortak yaşamı çekilmez hale getirebilir ve evlilik birliğini temelden sarsabilir. 

Yargıtay’a Göre Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre hakaret ve küfür nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Eşine hayvan isimleriyle seslenmek, (Yargıtay 2. HD. 02.03.2023, E. 2022/10312 K. 2023/813),
 • Eşe karşı ‘sen adam değilsin, sen erkek misin, geri zekalısın denilmesi, (Yargıtay 2. HD. 11.07.2012 E. 2012/683 K. 2012/19443),
 • Eşe karşı, bunun içinde şeytan var kurtarın beni denilmesi, (Yargıtay 2. HD. 13.02.2017, E. 2015/22407 K. 2017/1334),
 • Eşin ailesine karşı hakaret etmek, (Yargıtay 2. HD. 23.20.2008, E. 2007/13963 K. 2008/13938),
 • Eşin annesine karşı manyak kadın bu evi terk et denilmesi, (Yargıtay 2. HD. 23.05.2017, E. 2016/11662 K. 2017/6097),
 • Eşe karşı yapılan hakaretlere sessiz kalmak, (Yargıtay 2. HD. 18.02.2021, E. 2021/200 K. 2021/1487),
 • Eşe karşı gerizekalı demek, (Yargıtay 2. HD. 19.10.2022, E. 2022/6289 K. 2022/8381),
 • İnternet ortamında eşe hakaret edilmesi, (Yargıtay 2. HD. 04.04.2013, E. 2012/23528 K. 2013/9442),
 • Çocuklara hakaret etmek, (Yargıtay 2. HD. 15.02.2023, E. 2022/9699 K. 2023/579),
 • Eşe karşı sinkaflı sözlerde bulunmak, (Yargıtay 2. HD. 23.05.2017, E. 2016/11662 K. 2017/6097),
 • Eşin evlenmeden önceki gelir durumunu aşağılama, kendi gelirini üstün görerek eşe hakaret etmek, (Yargıtay 2. HD. 05.11.2019, E. 2019/6157 K. 2019/10856).

Küfür ve hakaret sayılan haller, yukarıda belirtilen Yargıtay kararı örneklerinden ibaret değildir. Zira, pek çok söylev hakaret ve küfür kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca, hakaretlerin tam bir listesinin yapılması da mümkün değildir. Dolayısıyla eşler arasında ortak yaşamın devam etmesini engelleyecek ve evlilik birliğini temelden sarsacak küfür ve hakaretler boşanma sebebi olacaktır. 

Açılacak olan boşanma davası için küfür ve hakaret söylemlerinin tespit edilmesi ve bunların mahkemede kullanılabilir şekilde ispat aracı haline getirilmesi gerekir. Ayrıca, dava konusunda usuli işlemler hukuki şekilde yapılmalıdır. Çünkü, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

 • Nafaka, (ilgili yazı:”nafaka hesaplama”)
 • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
 • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
 • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)

DİKKAT: Uygulamada sıkça görüldüğü üzere eğer eşler birbirlerine karşılıklı olarak küfür veya hakaret etmişlerse, bu durumda hakim tarafların kusur oranını bu hususu değerlendirerek belirleyecektir. Örneğin hakim bu durumda evlilik birliği içindeki diğer durumları da gözeterek eşleri boşanmada eşit kusurlu sayabilir ve boşanmanın sonuçları bu eşit kusur oranı nispetinde açıklanır.

Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Hakaret ve Küfür Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davası, yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu süre içerisinde hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davaları ortalama 6 celse sürmektedir.

Sonuç

Hakaret ve küfür nedeniyle boşanma davası, eşlerin birbirlerine yönelik olarak hakaret ve küfür söylemleri nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılır. Bu davada, hakaret ve küfre maruz kalan eşin, diğer eşin davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığını ve kusurlu olduğunu ispat etmelidir. Ayrıca, dava süresince usuli işlemlerin de hukuki şekilde yapılması gerekir. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.