Gizlilik sözleşmesi örneği

Gizlilik Sözleşmesi Örneği

Gizlilik sözleşmesi örneği ile gizlilik sözleşmesi yapılabilir. Gizlilik sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Gizlilik sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Gizlilik Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki gizlilik sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE-1: Bu sözleşme kapsamında, “Taraflar” ifadesi, sözleşmeye taraf olan kişiyi, işçilerini, acentalarını veya çalışanlarını ifade eder. Taraflar arasında paylaşılan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, ticari sır gibi yasal korumaya tabi olmasa dahi diğer tarafların işçileri, acentaları veya çalışanları tarafından öğrenilen her türlü ticari, mali ve teknik bilgi, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

MADDE-2: Taraflar, iş ilişkileri çerçevesinde gizli bilgilerini paylaşma yükümlülüğünde olup, her bir taraf diğer tarafça açıklanan gizli bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda sorumlu tutulamayacaklarını kabul eder. Gizli bilgilerin korunması için her bir taraf şu taahhütleri verir:

 • Bilgiyi büyük bir gizlilik içinde saklama,
 • Bilgiyi herhangi bir üçüncü kişiye açıklamama ve alenileştirmeme,
 • Bilgiyi doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişki amaçları dışında kullanmama.

MADDE-3: Taraflar, kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdikleri özeni, karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstereceklerini kabul eder. Zorunlu durumlarda ve iş gereği, bilginin gizliliğini sağlamak şartıyla, taraflar bilgiyi sadece kendi işçilerine, alt çalışanlarına ve ilişkilendikleri diğer kişilere açıklayabilirler. Ancak, bu durumda işçiler, alt çalışanlar ve diğer kişiler konuyla ilgili gizlilik yükümlülüklerine riayet etmeleri konusunda uyarılır. Taraflar, işçileri, alt çalışanları ve diğer bağlı kişilerin sözleşme hükümlerine uymama durumunda doğrudan sorumlu olacaklarını kabul eder.

MADDE-4: Gizli bilgi tanımına girmeyen bilgiler şunlar:

 • Kamuya açıklanmış bilgileri,
 • Mevcut yasal düzenlemeler, kanunlar veya mahkeme kararları, idari emirler gereğince ifşa edilmesi zorunlu olan bilgileri, olarak nitelendirilir.

MADDE-5: Her bir taraf, kendi gizli bilgileri üzerinde münhasır hak sahibidir.

MADDE-6: 

 • Herhangi bir tarafın sorumlu olduğu kişileri, diğer tarafın gizli bilgilerinin sözleşmeye aykırı bir şekilde ifşa edildiğinde, derhal ve yazılı olarak durumu karşı tarafa bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Gizli bilgileri ihlal eden taraf, bu bildirimin ardından veya kendi masrafları olmak kaydıyla her türlü yasal yola başvurarak uğradığı zararın tazminini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

MADDE-7: Herhangi bir taraftan kaynaklanan iş ilişkisinin sona ermesi veya gizlilik sözleşmesinin sona ermesi durumunda, taraflar arasında yer alan ticari ilişkiye özgü her türlü gizli bilgi, karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal iade edilecektir.

MADDE-8: Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın, kanunda açıkça belirtilen haller dışında gizli bilgileri üçüncü taraflara aktaramaz veya herhangi bir şekilde dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları aracılığıyla açıklayamaz veya reklam amacıyla kullanamaz.

MADDE-9: Bu sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, taraflarca müştereken sona erdirilmediği sürece geçerliliğini koruyacaktır. Ticari ilişki sona erse dahi, gizlilik yükümlülükleri bu sözleşme kapsamında devam edecektir. Tarafların bu sözleşmeyi veya herhangi bir hakkı tamamen veya kısmen devretme hakkı bulunmamaktadır.

MADDE-10: Bu sözleşmenin yorumlanmasında ve sözleşme nedeniyle ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, yetkili mahkeme …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri olup, …. Hukuku uygulanacaktır.

MADDE-11: Eğer bu sözleşmenin herhangi bir maddesi geçersiz veya iptal edilirse, bu durum sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

MADDE-12: Bu sözleşme, özellikle gizlilik konusunda önceden yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri sadece yazılı olarak yapılabilir.

MADDE-13: Bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilen tüm bildirimler, noter aracılığıyla sözleşmede belirtilen tarafların adreslerine yapılacaktır.

MADDE-14: Sözleşme, iki ayrı örneği bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Damga vergisi yükümlülüğü, taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

MADDE-15: İşbu sözleşme, aşağıda adları, soyadları, unvanları ve adresleri belirtilen taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır. Taraflar, ticari ilişki içerisine girmiş olmaları ve kurdukları iş ilişkisinin hedefleri doğrultusunda yazılı veya sözlü bilgi alışverişinde bulunma ihtimalleri nedeniyle, bu gizlilik sözleşmesini imzalamak konusunda anlaşmışlardır.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM          İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Gizlilik Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Gizlilik sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Gizlilik sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, gizlilik sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.