Geçit hakkı davası dilekçe örneği

Geçit Hakkı Davası Dilekçe Örneği

Geçit hakkı davası dilekçe örneği ile geçit hakkı talebinde bulunulabilir. Geçit hakkı davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “geçit hakkı” yazımızı okuyabilirsiniz.

Geçit Hakkı Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki geçit hakkı davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Geçit hakkı tesisi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: ……. TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkillerimin bağlı olduğu …….. Köyü’nde, … parselin genel yola erişim imkanı bulunmamaktadır. Davalılara ait olan … numaralı taşınmazdan geçit hakkının tesis edilmesi durumunda, genel yola ulaşmaları mümkün olacaktır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu sebeple, müvekkilime ait taşınmazın lehine, aynı köyde bulunan … numaralı parselden geçit hakkının temin edilmesi amacıyla bu dava açılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu ve Kadastro Kayıtları, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 747, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Dilekçede belirtilen nedenler doğrultusunda, davamızın lehimize sonuçlanması için, … İli, … ilçesi, … köyünde yer alan … ada, … sayılı parseldeki taşınmazın … parsel sayılı kısmının, bedel ödenerek daimi geçit irtifakının kurulması ve tapu siciline tescili talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Geçit hakkı tesisi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: ……. TL

AÇIKLAMALAR: 

 1. … İli, … İlçesi, … Köyü, … Mevkiinde kayıtlı bulunan üzüm bağı tarafımdan mülkiyeti elinde bulundurulmaktadır. Davalının ise, aynı bölgede yer alan … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bir üzüm bağı bulunmaktadır. Sahip olduğum taşınmazın erişim yolu eksikliği sebebiyle, komşu taşınmazın yolunu kullanarak bağa ulaşmaktayım. Bu durum, çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sahip olduğum üzüm bağına geçiş sağlayabilmek adına, … metre uzunluğunda ve … metre genişliğinde bir yol kullanım hakkının tanınmasını talep ediyorum. Bu geçit hakkıyla ilgili olarak mahkeme tarafından belirlenecek olan bedeli ödemeye hazır olduğumu beyan eder, mahkemece belirlenecek geçit hakkının tapuda tescil edilmesini talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu ve Kadastro Kayıtları, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 747, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, davanın lehimize sonuçlanması durumunda, tarafımın mülkiyetinde bulunan gayrimenkul için bir geçit hakkının tesis edilmesi ve bu hakkın tapu kaydına işlenmesi talebimizi sunuyoruz. Bu hak tesisinin, mahkeme tarafından uygun görülen bir bedel karşılığında gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Arz ve talebimizin saygıyla değerlendirilmesini rica ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Geçit hakkı tesisi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: ……. TL

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, … İli, … İlçesi’nde yer almaktadır. Bahse konu taşınmazlar arasında sadece .. numaralı olanı diğerlerinden ayrıdır; diğerleri ise birbirine bitişiktir. Müvekkilim, söz konusu taşınmazlar üzerinde tarımsal faaliyetlerde bulunmakta olup, bu faaliyetler için .. ve .. parsel numaralı taşınmazlarda yapı inşa etme niyetindedir. Ancak, yapı inşası için gerekli izin ve ruhsatları alabilmek adına, mevzuat gereği taşınmazların yola cephesi olması gerekmektedir. Maalesef, bu şart … ve … parsel numaralı taşınmazlar da dahil olmak üzere hiçbirinde mevcut değildir. Bu nedenle müvekkilim, mutlak bir geçiş hakkına ihtiyaç duymaktadır.
 1. Yapılacak olan keşif ve bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkacağı üzere, söz konusu taşınmazlara ulaşım için kullanılan fiili bir yol bulunmaktadır. Bu yol, …… tarafında … numaralı parsele bitişik resmi bir yoldan başlamakta olup, … numaralı parselin …….indeki hazine arazisinden geçerek … numaralı parsele ulaşmaktadır. Geçit hakkının tesis edilmesi için en uygun yol, mevcut fiili yolun kullanılmasıdır. Bu yol, dağ ve dere yamacından geçmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu bağlamda, mevcut resmi yoldan ayrılarak … numaralı parselin kuzeyinden geçecek şekilde tesis edilecek ….. metre genişliğindeki bir yol üzerinde geçit hakkının sağlanması amacıyla, ilgili Mahkemeden başvuru yapma zorunluluğu doğmuştur. Ancak, Mahkeme tarafından yapılacak inceleme sonucunda daha uygun bir yolun varlığına kanaat getirilirse, davanın bu yol üzerindeki taşınmaz malikine yönlendirilmesi için tarafımıza süre verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu ve Kadastro Kayıtları, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 747, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebepler dolayısıyla, … İl’i sınırları içinde bulunan … İlçesi’nde kayıtlı, … Ada ve … Parsel numaralı gayrimenkuller adına, davalı Bakanlık arazisi üzerinde …. metre genişliğinde bir yolun TMK madde 747 uyarınca geçit hakkının tesis edilmesini talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Geçit Hakkı Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Geçit hakkı davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Geçit hakkı davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, geçit hakkı davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.