Fuhuş suçu ve cezası

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen suç türlerinden biridir. Bir kimseyi fuhşa sürükleyen eylemler bu suç kapsamında cezalandırılmaktadır. Fuhuş suçunu işleyen kişilere 2 yıl – 4 yıl aralığında hapis cezası ve dört bin güne kadar adli para cezası verilir.

İçindekiler

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş suçu, maddi kazanç sağlamak karşılığında, mağduru kendi bedeni üzerinde cinsel davranışlar yapmaya sürüklemekle oluşan suçtur.

Kanun, fuhuş eylemini suç olarak düzenlememiştir. Bu suçla, kişilerin cinsel özgürlükleri üzerinde karar verme iradelerini etkileyen fiiller cezalandırılmaktadır. Fuhşa teşvik etme, aracılık etme, fuhuş için yer sağlama gibi eylemler başkalarının fuhşuna katkı sağladığından suç olarak kabul edilir.

Fuhuş suçu TCK m. 227’de çocuklar ve yetişkinlere yönelik işlenmesi açısından ayrı şekilde düzenlenmiştir.

TCK 227:

“(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.”

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Fuhuş Suçu Nasıl Oluşur?

Fuhuş suçu, bir çocuğun ya da yetişkinin fuhuş yapmasını sağlamak amacıyla çeşitli hareketlerde bulunulmasıyla oluşur. Bu fiiller şunlardır:

 • Fuhuş yaptırmak için çocuk tedarik etmek
 • Fuhuş maksadıyla çocuğun barındırılması
 • Fuhuş için yer temin etmek
 • Fuhşa teşvik etmek
 • Fuhuş yapılmasını kolaylaştırmak
 • Fuhuş için aracılık etmek
 • Fuhşa aracılık etmek veya suçu kolaylaştırmak için reklam yapmak

Kanun fuhuş suçunun oluşumunda yetişkinlere ve çocuklara uygulanacak eylemler arasında bir ayrım yapmıştır.

Çocuğun Fuhuşa Sürüklenmesine Mahsus Hareketler

Çocuğun fuhuşa sürüklenmesine mahus hareketler; çocuğun fuhuş maksadıyla tedarik edilmesi veya bu maksatla barındırılmasıdır. Bu hareketlerle fuhuşun yapılmasına sebebiyet veren kişi cezalandırılacaktır.

Örneğin gizli bir evde çocukların gelen müşterilerle fuhuş yaptırmak için hazır bulundurulmaları veya çocuğun fuhuş için belirtilen adrese gönderilmesi fuhuş amacıyla çocuğun tedarik edilmesi kapsamında değerlendirilir. Fail çocuğu kendi egemenliği altına alarak otel, ev gibi bir yere fuhuş yapması amacıyla uzun süreli yerleştiriyorsa burada fuhuş maksadıyla barındırma söz konusudur.

Yetişkinlerin Fuhuşa Sürüklenmesine Mahsus Hareket

Yetişkinlerin fuhuşa sürüklenmesine mahsus hareket, fuhuş için yer temin edilmesidir. Temin edilen yer randevuevi gibi devamlılığı olan bir yer olabileceği gibi geçici olarak kiralanan bir otel odası da olabilir.

Olayda sanıklar, suça konu olan otelin sahibi ve resepsiyon görevlisidir. Otelde yapılan fuhuş eylemleri sanıkların gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. Yargıtay bu olayda sanıklar tarafından yer temini sağlandığından TCK m.227/2 kapsamında suçun oluştuğuna karar vermiştir. (Yargıtay 14. CD., E. 2012/559, K. 2013/12957, T.9.12.2013)

Çocuğun ve Yetişkinin Fuhuşa Sürüklenmesi Açısından Cezalandırılan Ortak Hareketler

Hem çocuğun hem de yetişkinin fuhuşa sürüklenmesi açısından cezalandırılan hareketler; fuhuşa teşvik etmek, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık etmektir.

Fuhuşa teşvik etmek, bir kişide önceden bulunmayan fuhuş yapma iradesinin yapılan telkinlerle ortaya çıkarılması ya da olan iradenin desteklenip güçlendirilmesidir. Örneğin barda çalışan kızlara bar sahibinin uygun giysiler giydirerek bacak bacak üstüne atmalarını, erkeklerin yanına gitmelerini,  alkol alarak onlarla cinsel ilişkiye girmelerini telkin etmesi fuhuşa teşvik suçunu oluşturmaktadır.

Çocuğun ve yetişkinin başlık parası gibi sebeplerle para karşılığı evlendirilmesi veya dini törenle birlikte yaşamasına izin verilmesi fuhuşa teşvik suçunu oluşturmaz.

Fuhuşun yolunu kolaylaştırmak; fuhuşun önündeki engelleri kaldırarak fuhuş yapılabilmesi için imkan ve fırsat yaratılmasıdır. Yargıtay fuhuş ile alakalı bir olayda, sanığın sokakta gözcülük yaparak gelen müşterileri alıp fuhuş yapılan eve getirmesi fuhuş yolunu kolaylaştırdığına karar vermiştir. (Yargıtay 14. CD., E. 2012/6864, K. 2014/5008, T.14.4.2014) 

Yargıtay bir başka olayda sanığın, mağdureleri otomobil ile müşterilere götürüp getirmesinin fuhuş yolunu kolaylaştırdığına karar vermiştir. (Yargıtay 14. CD., E. 2013/4105, K. 2014/117541, T. 28.10.2014)

Fuhuşa aracılık etmek; cinsel birliktelik isteyen kişiyle bir çocuğu veya yetişkini bir araya getirmeye yönelik faaliyettir. 

İşyeri sahibi sanık, masaj salonuna gelen müşterileri fuhuş yapması için salonda çalışan mağdureye yönlendirmektedir. Böylelikle sanık, fuhuş için yer sağlayıp mağdurenin müşteri bulmasına aracılık etmektedir. Yargıtay bu olayda sanığın fuhuşa aracılık ettiğine karar vermiştir. (Yargıtay 18. CD., E. 2015/24345, K.2017/2377, T. 6.3.2017)

Fuhuşun Reklamının Yapılmasını Sağlayan Hareketler

Fuhuş suçunun işlenmesini kolaylaştırmak veya aracılık etmek üzere fiilin reklamını yapan hareketler de suç olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hazırlanmış yazı, görüntü veya sesleri içeren ürünlerin sağlanması suretiyle suç oluşacaktır. Suça yönelik hazırlanan reklam ürünlerini veren, dağıtan veya yayan kişi cezalandırılacaktır.

Yargıtay kararına konu olayda, internet üzerindeki …com sitesinde çeşitli kadın görselleri ve telefon numarası yayınlanmıştır. Sanığın bu siteyi kullanarak fuhuş suçuna aracılık ettiği anlaşılmıştır. Yargıtay, bu sitenin oluşturulmasını, telefon ve görsellerin paylaşılmasını fuhuşun reklamı olarak değerlendirip cezalandırmıştır. (Yargıtay 4. CD., E. 2021/18538, K. 2021/21301, T. 8.9.2021)

Fuhuş Suçu Cezası

Fuhuş suçunun cezası 2 yıl – 4 yıl aralığında hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. On sekiz yaşını doldurmayan çocukları fuhuşa teşvik eden ya da onlarla yapılacak fuhuşu kolaylaştıran kişi ise 4 yıl – 10 yıl aralığında hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Fuhuş suçunun işlenmesinin kolaylaştırılması veya fuhuşa aracılık etmek maksadıyla yazı, görüntü ve sözleri içeren ürünleri veren dağıtan veya yayan kişilere verilecek ceza 1 yıl – 3 yıl aralığında hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezasıdır.

Hükmedilecek adli para cezasında hakim, failin ekonomik ve kişisel özelliklerini dikkate alarak bir gün için en az 20 TL en fazla 100 TL olacak şekilde bir belirleme yapar. Belirlenen bu miktar karar verilen toplam adli para cezası günüyle çarpılarak sonuç meblağ hesaplanır.

Fuhuş suçunun tüzel kişiler tarafından işlenmesi durumunda tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Bu tedbirlere örnek olarak; tüzel kişinin eşyalarının veya suçtan sağladığı maddi çıkarların müsadere edilmesi, faaliyet izninin iptal edilmesi söylenebilir.

Hakim fuhuş suçunun işlendiği somut olayın özelliklerini, taraf menfaatlerini, suçun işleniş biçimini değerlendirerek cezanın tam miktarını hakkaniyete uygun olarak takdir edecektir. Hakim yargılama sonunda hapis ve para cezasına birlikte hükmedecektir.

Fuhuş Suçunun Cezayı Artıran Nitelikli Halleri ve Cezaları

Fuhuş suçunun cezayı artıran nitelikli halleri; failin sahip olduğu sıfat, mağdurun vasfı veya fiilin işlenme şekli dolayısıyla faile verilecek cezanın artırılmasını gerektiren özel durumlardır. Fuhuş suçunun cezayı artıran nitelikli halleri TCK m. 227/4,5,6 hükmünde düzenlenmiştir.

TCK 227:

“(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Cebir veya Tehdit Kullanmak, Hile ya da Çaresizlikten Yararlanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi

Bir kimseyi cebir, tehdit veya hile kullanarak fuhşa zorlayan ya da bir kimsenin çaresizliğinden yararlanarak onu fuhşa sevk eden kişi hakkında verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. 

Cebir, failin kendi istekleri doğrultusunda mağduru hareket ettirebilmek için onun direncini kıracak şekilde fiziki güç uygulamasıdır. Uygulanacak cebir, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olmalıdır.

Örneğin, fuhşa zorlamak için mağdurun kolunu bükmek, bacağını tutmak, dövmek, mağdura uyuşturucu vermek gibi hareketler onun direncini kıracağından sanık nitelikli fuhuş suçundan cezalandırılır.

Yargıtay fuhuş suçu ile alakalı bir olayda sanığın fuhuş yaptırmak üzere mağdura ilaç verdiği yönündeki ikrarıyla TCK m. 227/4 kapsamında nitelikli fuhuş suçunun oluştuğuna karar vermiştir. (Yargıtay 18. CD., E. 2018/5496, K. 2019/12, T. 7.1.2019)

Bir başka olayda, mağdur D’nin fuhuş yapmak istememesi üzerine fail onu zorlamak için yaralama eylemi gerçekleştirmiştir. Yargıtay, bu nitelikli hal gözetilmeyerek cezada artırım yapılmadığı için verilen kararı bozmuştur. (Yargıtay 5. CD., E. 2009/12809, K. 2010/375, T. 26.1.2010)

Tehdit, istenen davranış yerine getirilmezse ileride mağdurun kendisine veya yakınlarına bir saldırının gerçekleştirileceği hususunda belli boyuta ulaşan bildirimlerdir. Fuhuş yapmayı istememesine rağmen ileride haksız ve ağır bir zarara uğrayacağı korkusuyla mağdur bu fiile rıza göstermektedir. Tehdidin söz konusu olabilmesi için mağdurun kolayca kurtulma olanağı bulunmamalıdır.

Yargıtay’a konu olayda sanık M.’nin bulduğu müşteriler, sanığın işletmecisi olduğu otele getirilmektedir. Otelde garson olarak çalışan M., mağdure G. ve J.’ye karşı uyguladığı cebir ve tehditleriyle onları bu otelde değişik kişilerle fuhuş yapmaya zorlamıştır. Yargıtay, sanık hakkında artırım yapılmadan ceza verildiğinden kararı bozmuştur. (Yargıtay 14. CD., E. 2012/9633, K. 2014/9397, T. 10.7.2014)

Bir başka olayda sanık, Konya’da tanıştığı mağdureyi evleneceğine ikna ederek Antalya’ya götürür. Sonrasında cebir uygulayarak mağdureye değişik otellerde zorla fuhuş yaptırmaya başlar. Mağdureye ödenen paraları da aldığı anlaşılır. Yargıtay bu olayda sanığın birden fazla kez cebir ve tehditle mağdureyi fuhuş yapmaya zorladığına ve cezanın artırılmasına karar vermiştir. (Yargıtay CGK., E. 2017/14-572, K. 2019/2, T. 15.1.2019)

Hile, yanıltıcı ifade ve açıklamalarla karşı tarafı bir davranışta bulunmaya ikna etmektir. Hile eylemini gerçekleştiren fail, fiziki güç uygulamaksızın karşı tarafı aldatır ve yanıltır. Hileyle işlenen fuhuş suçunda fail gerçeği saklayarak veya olduğundan farklı göstererek mağduru fuhşa sevk eder. Böylece mağdur fuhuş eylemini rızası dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.

Mağdur, kişisel asistan arandığına dair verilen iş ilanına başvurmuştur. Çağrıldıktan sonra öncelikle ona küçük işler verilmiş ve asistan olduğuna ikna edilmiştir. Daha sonra eve gitmek istediğinde izin verilmemiş ve tehditle fuhşa zorlanmıştır. Yargıtay, mağdurun yapacağı iş konusunda iradesinin hileyle sakatlanması sebebiyle nitelikli fuhuş suçunun oluştuğuna karar vermiştir. (18. CD., E. 2018/3663, K. 2018/10857, T. 5.7.2018)

Çaresizlikten yararlanmak, failin içinde bulunduğu maddi ve manevi zor koşullar dolayısıyla özgür iradesini kullanamayacak oluşundan faydalanılarak onu fuhşa razı etmektir. Çaresizlikten söz edilebilmesi için mağdurun içinde bulunduğu olumsuz durumdan başka bir şekilde kurtulma olanağı bulamamış olması gerekmektedir.

Örneğin, ailesinden birinin ölümcül hastalığı dolayısıyla acil paraya ihtiyacı olan, deprem veya yangın gibi sebeplerle evi yıkılan, açlık ve sefalet içinde kalan kişinin fuhşa yönlendirilmesi mağdurun çaresizliğinden yararlanılması ağırlaştırıcı sebebini oluşturmaktadır.

Somut olayda sanıklar, mağduru G.Y.’den korumak için fuhşa ikna etmişlerdir. Burada mağdurun yasal mercilere şikayet etme imkanı bulunduğu için Yargıtay, sanıkların hareketini çaresizlikten yararlanma olarak değerlendirmemiştir. (Yargıtay 18. CD., E. 2015/29031, K. 2017/4952, T. 3.5.2017)

Yargıtay’a göre çaresizliğin sebebi güçsüzlük, akıl hastalığı, sağır- dilsizlik, yoksulluk, açlık, madde bağımlılığı durumlarından kaynaklanabilir. (Yargıtay 18. CD., E. 2015/43550, K. 2017/15424, T. 25.12.2017)

Suçun Mağdurla Yakınlık Derecesinden Yararlanılarak İşlenmesi

Fuhuş suçunun kanunda sayılan yakınlık derecesi olan kişilerce işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren bir neden olarak düzenlenmiştir. Bu halde failin cezası yarı oranında artırılacaktır. Hükümde belirtilen bu kişiler; eş, kardeş, kan ve kayın üstsoy hısımlar, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler şeklindedir.  

Olayda mağdureyi zorla fuhşa sürükleyen sanığın,  aynı zamanda mağdurenin kocası olduğu ve evlilik ilişkisinin devam ettiği anlaşılmıştır. Yargıtay sanığın fuhuş eylemine ilişkin mağdurun eşi olması nedeniyle nitelikli hal uygulanarak cezanın artırılmasına karar vermiştir. (Yargıtay 4. CD., E. 2020/19988, K. 2022/10187, T. 13.4.2022)

Sahip Olunan Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Suçun İşlenmesi

Kişinin kamu görevi veya hizmet ilişkisi dolayısıyla sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak fuhuş suçunu işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Failin nüfuzunun mağdur üzerinde yarattığı etki sebebiyle suç eylemine karşı koyma gücü azalacağından kanun bu durumu cezayı ağırlaştıran sebep olarak düzenlemiştir.

Yargıtay, failin nüfusunun bulunduğunun kabulü için mağdurun üzerinde güç ve otorite oluşturması gerektiğini kabul etmiştir. Bu güç ve otorite mağdurun direncini kırmalıdır. Bu nedenle çekinen mağdurun karşı koyamaması söz konusu olur. (Yargıtay 14. CD., E. 2015/4780, K. 2019/8326, T. 5.3.2019)

Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi

Fuhuş suçu, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılır. Örgüt; en az 3 kişiden oluşan, üyeleri arasında iş bölümü ve hiyerarşi bulunan organize topluluktur.

Olayda sanık Turgay O’nun yönetiminde ve Ramazan A’nın yönlendirmesi ile yurt dışından getirilen mağdurları fuhuş amaçlı pazarlamak için örgüt kurulmuştur. Turgay’ın talimatlarıyla Ramazan yabancılarla bağlantı kurmuş, yol masraflarını ödemiş onlara ülkeye geldiklerinde yer temin etmiştir. Yargıtay, nitelikli halin oluştuğuna hükmetmiştir. (Yargıtay 8. CD., E. 2008/12977, K. 2009/9829, T. 25.6.2009)

Fuhuş Suçuna Teşebbüs, İştirak ve İçtima

Teşebbüs, failin suçu oluşturmak amacıyla gerekli icra hareketlerini yapmaya başlaması ancak sonuca ulaşamamasıdır. Kanunda çocuğun fuhşa sürüklenmesi kapsamındaki hazırlık hareketlerini de tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağı düzenlemiştir. Hazırlık hareketleri dahi cezalandırıldığından çocuğu fuhşa sürüklemek suçunda teşebbüs mümkün değildir.

Yetişkinlerin fuhşa sürüklenmesine yönelik hareketlerin teşebbüs aşamasında kalması yalnızca hareketlerin bölünebilmesi halinde mümkündür. Fuhuş suçunun oluşması için suçu kolaylaştırma, teşvik veya aracılık etme gibi hareketlerin yapılması yeterlidir. Ayrıca fuhuş eyleminin gerçekleştirilmesi gerekmez.

Örneğin, fail fuhuş yapılması için aracılık yaptıktan sonra anlaştığı müşteri mağdurun yanına gelmezse yine de suç tamamlanmış sayılacaktır. Fakat fuhuş için karşı tarafa teklif götürülmesinin ardından müşterinin teklifi kabul etmemesi halinde fuhuş eylemi teşebbüs aşamasında kalmış olur.

Mağdur, sanık eşi tarafından …’ın evine getirilmiştir. Fail, para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye girmesi için mağdura baskı yapmıştır. Mağdurun olumsuz cevabı karşılığında şiddet uygulamıştır. Mağdur eylemi yine de gerçekleştirmemiştir. Yargıtay, burada suçun teşebbüs aşamasında kalmayarak tamamlandığına hükmetmiş ve kararı bozmuştur. (Yargıtay 18. CD., E. 2015/24301, K. 2017/2357, T. 6.3.2017)

İştirak, birden çok kimsenin bir suçun işlenmesine yönelik fikir birliği yaparak suça ortaklaşa katılımıdır. Suçun işlenişine katılanlar iştirak hükümleri kapsamında cezalandırılır. Fuhşa sürükleyici eylemlerin iştirak halinde işlenmesi mümkündür.

Fuhuş yapan kişi, suçun mağduru olduğundan suça iştirak edemez. Kanunda fuhuş için para veren ve cinsel duygularını tatmin eden kimsenin eylemi de suç olarak tanımlanmamıştır. Ancak mağdur ile cinsel ilişkiye giren kişi aynı zamanda onu fuhşa teşvik eder veya fuhuş suçuna yönelik diğer fiillerden birini gerçekleştirirse suça iştirak etmiş olur.

Sanık Aslıhan, kendi bulduğu müşterilerle mağdurların cinsel ilişkiye girmesi için yer temin etmekte ve fuhşu kolaylaştırmaktadır. Sanık Meral’in diğer sanığın evinde temizlik işleri yaptığı, gelen müşterilerle ilgilendiği ve sanık Aslıhan adına ücretleri topladığı anlaşılmıştır. Yargıtay Meral’in, Aslıhan’ın fuhuş suçlarına yardım etme suretiyle iştirak ettiğine karar vermiştir. (Yargıtay 14. CD., E. 2011/6290, K.2012/9107, T. 27.09.2012)

İçtima, birden fazla suç işleyen faile sadece bir ceza verilmesi durumudur. Değişik zamanlarda aynı mağdura karşı işlenen fuhşa sürükleyici eylemler sonucu faile iştirak kapsamında bir ceza verilecek ve ceza belli oranda artırılacaktır. Bu kapsamda, fuhuş suçunda içtima mümkündür.

Olayda failin aynı mağdurlara karşı, farklı tarihlerde işlediği fuhuş eylemleri dolayısıyla yargılama süreci başlatılmıştır. Burada içtima kapsamında tek hüküm kurulması gerekirken iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulduğu için Yargıtay kararı bozmuştur. (Yargıtay 18. CD., E. 2019/15983, K. 2020/6311, T. 2.6.2020)

DİKKAT: Fuhuş suçunda fail, yaptığı hareketlerle hem fuhuş hem başka bir suçu oluşturursa her suçtan ayrı ayrı cezalandırılır. Bunun yanında, fuhuş suçu için mağdur sayısınca suç oluştuğu kabul edilmektedir. 

Örneğin, fuhuş yaptırmak amacıyla bir evde barındırılan çocuk ya da yetişkinin orada kalmaya rızası yoksa ve fail tarafından zorla tutuluyorlarsa olayda iki farklı suç işlenmektedir. Fail hem kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hem de mağdur sayısınca fuhuş suçundan dolayı cezalandırılacaktır.

Yargıtay’a konu bir olayda sanık Özkan’ın henüz on sekiz yaşını doldurmayan mağdur N.T. ve E.B.’yi fuhuş yaptırmak için ülkeye getirmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Yargıtay, çocuk sayılan mağdurlara karşı gerçekleştirdiği eylemlerinden dolayı sanığın, hem insan ticareti hem de mağdurların adedi kadar fuhuş suçundan cezalandırılmalarına karar vermiştir. (Yargıtay, 4. CD., E. 2020/26003, K. 2021/14064, T.18/5/2021)

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş Suçunun Soruşturma Aşaması

Fuhuş suçunun soruşturma aşaması, Cumhuriyet savcısının suç işlendiğinden haberdar olmasıyla başlattığı ayrıntılı inceleme safhasıdır. Soruşturma aşamasında suça ilişkin gerçeğe ulaşmak için işlemler yapılır ve gerekli görülmesi halinde koruma tedbirlerine karar verilir.

Sürecin sonunda savcı yeterli delile ulaşır ve suçun oluştuğuna kanaat getirirse iddianame hazırlar. Hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edilmesiyle soruşturma aşamasının sonuna gelinmiş olur. Fuhuş suçunun soruşturma aşamaları şunlardır:

 • Şikayet-İhbar
 • Gözaltı
 • Delillerin Toplanması
 • İfade ve Sorgu
 • Uzlaşma
 • Adli Kontrol
 • Tutukluluk

Şikayet-İhbar

Şikayet, mağdurun veya suçtan zarar gören kişinin maruz kaldıkları suç eylemini yetkili mercilere iletmeleri ve failin cezalandırılması için talepte bulunmalarıdır. İhbar ise hem suçtan zarar görenlerin hem de suçla ilgisi olmayan üçüncü kişilerin kolluk makamları veya savcılığa suçu bildirmeleridir.

Fuhuş suçu yetkili makamların herhangi bir şekilde suçtan haberdar edilmesi ile kendiliğinden kovuşturulur ve soruşturulur. Dolayısıyla fuhuş suçunun takibi şikayete bağlı olmayıp şikayetten vazgeçme kurumu da bu suç için işletilemez. Bu kapsamda, fuhuş suçunun işlendiğini gören herkes polis ve savcılığa ihbarda bulunabilir. 

Gözaltı

Gözaltı tedbiri, yakalanan şüphelinin, belli işlemlere tabi tutulması için Cumhuriyet savcısı kararıyla kısa süreliğine gözetim altında tutulmasıdır. Gözaltı kararının verilebilmesi için kişinin fuhuş suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması ve tedbirin uygulanmasının soruşturma açısından zorunlu olması gerekir.

Fuhuş suçu için başlatılmış soruşturma aşamasında kişinin gözaltına alınması mümkündür. Soruşturma işlemlerinin uygulanması için şüphelinin gözaltında tutulabileceği süre yakalama anından itibaren en fazla 24 saattir. Gözaltı süresine ek olarak fuhuş suçu şüphelisinin en yakın mahkemeye sevki için yolda geçirilecek süre en fazla 12 saattir.

Fuhuş suçunun toplu halde işlenmesi halinde şüpheli sayısının çok olması ve delilleri toplamada yaşanabilecek zorluklar sebepleriyle bu süre uzatılabilecektir. Toplu suçlarda gözaltı süresi, her defasında bir günlük uzatma kararı verilmesi şartıyla en fazla 3 gün uzatılır ve toplam gözaltı süresi 4 günü geçemeyecektir.

Hakim kararı bulunmaksızın kişinin özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğurduğundan verilecek gözaltı kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu öngörülmüştür. İtiraz şüpheli veya müdafisi tarafından ya da kanunda sayılan yakınları vasıtasıyla yapılabilir. Şüphelinin itiraza yetkili olan yakınları; eşi, an nesi, babası, çocuğu, büyükanne, büyükbabası ve torunudur.

DİKKAT: Cumhuriyet savcısı henüz 12 yaşını tamamlamayan çocuklar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler hakkında gözaltı kararı veremez.

Delillerin Toplanması

Delillerin toplanması, fuhuş suçu dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturmada suçun oluşup oluşmadığına ilişkin tüm bulguların bir araya getirilmesidir. Amaç maddi gerçeğe ulaşmak olduğundan suç şüphesi altındaki kişinin hem lehine hem de aleyhine olacak deliller toplanacaktır.

Örneğin kamera görüntüleri, otel kayıtları, tanık beyanları gibi vasıtalar fuhuş suçunun ispatında kullanılabilir.

Delillerin toplanmasında en önemli hususlardan biri delilin hukuka uygun usuller takip edilerek toplanmasıdır. Hukuka aykırı metotlarla toplanan deliller Cumhuriyet savcısı tarafından iddianamede kullanılamaz, hakim bu delillere hükümde yer veremez.

Örneğin fuhuş suçunun ispatlanması için kolluk görevlisi, şartların oluşması halinde gizli soruşturmacı olarak fail ile görüşebilmektedir. Polis, fuhuş yapılacak yeri ayarlaması için faile ısrar etmiş ve onunla fuhuş pazarlığına girmiştir. Polis, bu tedbirin sınırları dışına çıkarak kişiyi suç işlemeye azmettirmiş olduğundan elde ettiği deliller hukuka aykırı nitelik taşıyacaktır.

İfade ve Sorgu

İfade, soruşturma aşamasında şüphelinin suça ilişkin beyanlarının kolluk güçleri veya Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmesidir. Sorgu ise suçla ilgili olarak şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından dinlenilmesidir.

Fuhuş suçu dolayısıyla ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi gözaltında ise gözaltı süresi dolmadan bu işlemlere tabi tutulur. Böyle bir durum söz konusu değilse kişinin davet edilmesi gerekir. Gönderilen davetiyede ifade veya sorgunun yapılacağı yer, isnat edilen suç ve mazeret olmaksızın gelinmezse zorla getirileceği hususu yer alır.

İfade ve sorgu sırasında kanuni prosedürlerin sıkı şekilde takibi gerekir. En başta şüpheli veya sanığın kimlik tespiti yapılır. Sanığın kimliğinin saptanması için sorulan sorularda susma hakkı bulunmamaktadır. İfade veren veya sorguya çekilen failin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi edinilir. Ardından şüpheli veya sanığa yüklenen suçun ne olduğu izah edilir.

İfade ve sorgu sırasında faile sahip olduğu haklar açık bir şekilde anlatılmalıdır. Bu haklar; lehine olan delillerin toplanmasını isteme hakkı, yakınlarına haber verme hakkı, müdafi yardımından yararlanma hakkı ve bu işlemler esnasında susma hakkıdır. Haklar öğretilmeden yapılmış ifade ve sorgunun delil değeri yoktur.

İfade ve sorgu işlemlerinde failin ileri süreceği tüm beyanlar hür iradesine dayanmalıdır. Görevli suça ilişkin delil elde etmek için yasak yöntemler kullanamaz. Yasak usullere örnek olarak; ifade ve sorgu süresinin aşırı uzun tutulması, kötü muamelede bulunulması, ilaç verilmesi, şiddet uygulanması ve kanuna aykırı yarar vaatlerinde bulunulması söylenebilir.

İfade ve sorgu aşamasında sorulan her soru ve cevabı tutanağa geçirilecektir. Eğer tutanakta yalan beyanlara yer verilmiş veya hukuka aykırı usuller uygulanmışsa imza atılmayarak bu gerekçeler tutanağa yazılır.

İfade ve sorgu aşamaları, hem savunma hem de delil fonksiyonlarıyla yargılamaya yön verebilme gücüne sahiptir. Kişi içinde bulunduğu zorlu durum sebebiyle bu işlemler sırasında haklarını dikkatle kullanamayabilir veya aleyhine delil olacak beyanlar ileri sürebilir. Bu sebeple sürecin alanında uzman ceza hukuku avukatıyla takip edilmesi faydalı olacaktır.

Uzlaşma

Uzlaşma, mahkeme aşamasına geçilmeden önce bir uzlaştırmacı eşliğinde suçun faili ve mağdurunun bir araya gelmeleri ve suçtan kaynaklanan zararın giderilmesi suretiyle anlaşmalarıdır. Fuhuş suçu, uzlaşma yoluyla çözülebilecek suçlardan biri değildir.

Adli Kontrol

Adli kontrol, ceza yargılamasının sağlıklı yürütülebilmesi için şüpheli veya sanığa çeşitli tedbirlerin yükletilmesiyle denetim altına alınmasıdır. İstenilen sonuca ulaşılabildiği takdirde en başta daha hafif nitelikteki adli kontrol tercih edilir, tutuklama yapılamaz.

Fuhuş suçundan dolayı fail hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilebilir. Adli kontrol kararı verilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Şüpheli veya sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi yaratan somut delillerin mevcut olması gerekir.
 • Olayda tutuklama nedenlerinden (kaçma, delilleri karartma, mağdura veya tanığa baskı yapma şüphesi) biri bulunmalıdır.
 • Hakimin adli kontrol kararı vermesi tutuklamaya kıyasla daha ölçülü olmalıdır.

Adli kontrol tedbirlerine örnek olarak; yurt dışına veya hakimin belirlediği yerlere gidememek, madde bağımlılığı halinde hastaneye yatmak, mesleki faaliyetlere ya da eğitimlere katılmak, silah taşımamak ve düzenli aralıklarla imza atmak söylenebilir.

Fuhuş suçu kapsamında verilecek adli kontrol tedbirinin uzunluğu en fazla 2 yıl olabilir. Hakim yargılamanın yürütülebilmesi için zorunluluk olduğuna kanaat getirirse süreyi 1 yıl daha uzatabilir. Adli kontrol kapsamında belirlenen tedbirlere bu süreler içerisinde uyulmadığında hakim şüpheli veya sanık hakkında derhal tutuklama kararı verebilir.

Adli kontrol tedbiri kişi hürriyetine müdahale teşkil ettiğinden bu karara karşı itiraz mümkündür. Adli kontrol kararının mahkemede sanığa açıklanmasından ya da kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kararı veren merciye itiraz için başvurulabilir. Adli kontrol kararına karşı şüpheli veya sanık, avukatı, yasal temsilcisi veya eşi itiraz edebilir.

Tutukluluk

Tutukluluk, şüpheli veya sanığın ceza yargılaması sürecini engellemeye yönelik hareketlerinin önüne geçmek için bir süreliğine hakim kararıyla alıkonulmasıdır. Bir suça yönelik tutuklama kararı verilebilmesi için kanunda bu suç için belirlenen cezanın üst sınırı 2 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektirmelidir.

Tutuklama verilmesi için belli şartlar öngörülmüştür. Kişinin suç eylemlerini işlediğine dair kuvvetli şüphe doğuracak somut olgular bulunmalıdır ve olayda tutuklama nedenlerinden birisi mevcut olmalıdır. Tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçma, saklanma, delillere zarar verme ve mağduru ya da tanığı baskılama şüphesidir.

Fuhuş suçuna yönelik tutuklama kararı verilmesi mümkündür. Fuhuş suçunda tutuklama süresi soruşturma ve kovuşturma için toplam 1 yıldır. Olayda bir zorunluluk sebebi bulunuyorsa bu süre 6 ay uzatılabilir.

Fuhuş suçundan dolayı verilecek tutuklama kararına karşı şüpheli veya sanık, avukatı, yasal temsilcisi, eşi, annesi, babası, çocuğu, büyükanne ve büyükbabası itiraz başvurusu yapabilir. İtiraz, tutuklama kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde kararı veren merciye bir dilekçe verilmesiyle yapılır.

12 yaşını doldurmayan çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemez. Ayrıca 15 yaşını tamamlamamış sağır ve dilsizler hakkında da bu tedbire hükmedilemez.

Fuhuş Suçunda Soruşturma Sonucu Verilebilecek Kararlar

Fuhuş suçunda yapılan soruşturmanın sonucunda savcının verilebileceği kararlar şunlardır:

 • Soruşturmaya yer olmadığı kararı (SYOK),
 • Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK),
 • İddianamenin düzenlenmesine yönelik karar

Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)

Şikayet veya ihbarın soyut ve genel bir niteliğe sahip olması ya da bu bildirimlerin suç oluşturmadığı aşikar olduğu durumlarda soruşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Örneğin, kişinin polisi arayarak ülkedeki tüm otellerin önünde fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbarı genel ve soyut nitelik taşımaktadır.

Fuhuş suçundan zarar gören kişi, SYOK kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurarak bu kararın kaldırılmasına yönelik itirazda bulunabilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, soruşturma aşamasında savcının fuhuş suçunun oluştuğuna dair yeterli delile ulaşamamasıyla vereceği karardır. Savcı kovuşturmaya engel teşkil eden akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, dava zamanaşımının geçmesi gibi durumlarla karşılaşması halinde de KYOK vererek soruşturmayı sonlandıracaktır.

Takipsizlik kararı verilmesi sonucunda kamu davası açılmadan süreç bitirilir. Kararın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itiraz için dilekçeyle başvuru yapılabilir.

İddianamenin Düzenlenmesi

İddianamenin düzenlenmesi, fuhuş suçunun işlendiği hususunda yeterli kanıt toplayan Cumhuriyet savcısının kamu davası açmak için mahkemeye sunulacak yazıyı hazırlamasıdır. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte soruşturma aşaması tamamlanmış ve kovuşturmaya geçilmiş olacaktır. Şüpheli bundan sonra sanık sıfatını alacaktır.

Fuhuş Suçunun Savunması

Fuhuş suçunun savunması, failin isnat edilen suça cevap verebilmesi ve somut olaya ilişkin hatalı çıkarımları düzeltebilmesi için kullanabileceği en etkili yoldur. Fail savunmasını tek başına veya avukatı ile birlikte yapabilir.

Fuhuş suçu dolayısıyla yargılanan kişinin serbest kalmak ya da daha az ceza almak için öne sürebileceği savunmalardan bazıları şunlardır:

 • Suçla bağdaştırılan eylemlerin fuhşa teşvik etmediği veya suçun işlenmesini kolaylaştırmadığı,
 • Mağdurun fuhşa sürüklenmesi için herhangi bir eylem gerçekleştirilmediği,
 • Suça yönelik delillerin hukuka aykırı yöntemler kullanılarak ele geçirildiği,
 • Cezayı indiren temel hallerin veya şahsi cezasızlık halinin olayda bulunduğu,
 • Suç vasfının ve unsurlarının değerlendirilmesinde hata yapıldığı,
 • Suçsuzluk karinesine uyulmaması,
 • Lehe delillerin toplanmasının talep edilmesi,
 • Aleyhe olan delillerin çürütülmesi.

Kanun fuhuş suçu dolayısıyla uzun süreli hapis ve adli para cezası öngörerek suçu ağır yaptırımlara bağlamıştır. Fuhuş suçuna ilişkin her somut olayın özellikleri dikkate alınarak yapılacak savunma detaylandırılmalıdır. Bu kapsamda, usulüne uygun ve etkili bir savunma yapılması için uzman ceza hukuku avukatına danışılmasında yarar vardır.

Fuhuş Suçunda Ceza Yargılaması Aşaması

Fuhuş suçunda ceza yargılaması aşaması, cumhuriyet savcısının sunduğu iddianamenin mahkemece kabulüyle başlayan evredir. Diğer adıyla kovuşturma evresi, hakimin verdiği hükmün kesinleşmesiyle sona erer. Fuhuş suçunda ceza yargılaması genel hükümlere göre yürütülür.

Mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra duruşma gününü belirler. Duruşma tarihini içeren çağrı kağıdı; sanığa, mağdura, müdafiye ve varsa tanıklara tebliğ edilir. Belirlenen günde duruşmanın başlamasıyla sanığın kimlik tespiti yapılır. Ardından iddianame okunarak sanığa yüklenen suç anlatılır. Duruşma evresinde sanığın savunması alınır, deliller tartışılır, bilirkişi raporları incelenir ve katılanın açıklamaları dinlenir.

Yapılan karar duruşmasında hakim sanığa son sözünü sorduktan sonra duruşmalarda tartışılmış hukuka uygun delilleri ve yapılan savunmaları göz önünde bulundurarak hükmünü açıklar. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte kovuşturma evresi bitirilir.

Fuhuş Suçunda Zamanaşımı 

Fuhuş suçunda dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren çocukların fuhuşa sürüklenmesinde 15 yıldır. Suçun yetişkinlere yönelik işlenmesi halinde dava zamanaşımı 8 yıldır.

Ceza zamanaşımı süresinin belirlenmesinde yargılama sonunda verilecek ceza miktarı esas alınır. Çocuk veya yetişkinlere karşı işlenen fuhuş suçunda verilen ceza beş yılın altında olduğunda ceza zamanaşımı 10 yıldır. Suçun temel veya nitelikli halinde hapis cezası beş yılı geçerse ceza zamanaşımı 20 yıldır. Ayrıca bu süre hükmün kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar.

Dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle birlikte fuhuş suçuna ilişkin kamu davası açılamayacaktır. Kamu davası sürerken suça ilişkin dava zamanaşımı süresi dolarsa hakim düşme kararı vererek kovuşturmaya son verir. Ceza zamanaşımının dolması, hükmedilen cezanın infaz edileme imkanını ortadan kaldırır. Böylelikle, devletin suçlu aleyhine ceza verme hakkı engellenmiş olur.

Fuhuş Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

Fuhuş suçunda mahkemenin verebileceği kararlar şunlardır:

 • Beraat,
 • Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK)
 • Mahkumiyet,
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB),
 • Cezanın Ertelenmesi,
 • Davanın Düşmesi.

Beraat

Beraat, ceza yargılaması sonunda sanığın suçsuz bulunduğuna ilişkin karardır. Beraat kararı, suçun sanık tarafından işlendiğinin ispat edilememesi veya başka bir kimse tarafından işlendiğinin anlaşılması halinde verilebilir.

Olayda, fuhuş suçu mağdurunun açık kimliği tespit edilemediği için beyanları alınamamıştır. Sanık savunması ve iletişim tespit tutanakları dikkate alındığında sanık …’ın cezalandırılması için kesin ve inandırıcı deliller bulunamamıştır. Yargıtay, dosyada adı geçen mağdureye karşı işlendiği iddia edilen fuhuş suçundan sanığın beraatine karar vermiştir. (Yargıtay 14. CD, E. 2014/2084, K. 2014/10032, T. 17.09.2014)

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK)

Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, işlenen fiilin suç oluşturmaya devam etmesi ancak olayda ceza verilmesine engel teşkil eden durumlardan birinin mevcut olması halidir. Fuhuş suçunda ceza verilmesine yer olmadığı kararı, şu sebepler dolayısıyla verilebilir:

 • Failin akıl hastası olması,
 • Failin yaşının küçük olması
 • Failde sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması
 • Fuhuş suçunun hukuka aykırı ancak bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi
 • Suçun cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi

Fuhuş suçunda etkin pişmanlık ya da şahsi cezasızlık halleri düzenlenmemiştir. Fakat olayda failin kusurunu ortadan kaldıracak sebepler bulunması halinde mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmedebilir.

Mahkumiyet

Mahkumiyet kararı, sanığın yüklenen suçu işlediğinin şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya koyulmasıyla verilen karardır. Mahkumiyet hükmü sonucu hapis cezasına, adli para cezasına ya da fuhuş suçunda olduğu gibi her ikisine birlikte karar verilir. Hakim, bu cezalarla birlikte güvenlik tedbiri verilmesini de kararlaştırabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hakimin 2 yıl ve altında hapis cezası veya adli para cezasına hükmettiği hallerde bu ceza infaz edilmeksizin failin başka tedbirlerle ıslah edilebilmesini sağlayan karardır.

HAGB kararı verilebilmesi için sanığın daha önce kasten işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla mahkumiyetinin bulunmaması gerekmektedir. Sanığın tutum ve davranışlarını, kişilik özelliklerini, aile ve sosyal hayatını dikkate alan mahkemede yeni bir suç işlenmeyeceği hususunda kanaat oluşması gerekmektedir. Uğranılan zararın sanık ya da üçüncü bir kişi tarafından giderilmesi gereklidir.

HAGB kararı verilmesiyle birlikte sanık 5 yıllık denetim süresine tabi tutulur. Sanığın denetim süresi içinde belli yerlere gitmesinin yasaklanması, mesleki faaliyette para karşılığı çalışması gibi yükümlülükleri söz konusu olabilir.

Failin denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememesi ve denetim yükümlülüklerine uygun davranmasıyla mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılacaktır. Mahkeme denetim süresi sonunda düşme kararı vererek yargılamayı bitirecektir.

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, belirli şartların bulunması halinde faile denetim tedbirleri uygulayarak hükmedilen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden bir süreliğine vazgeçilmesidir. Cezanın ertelenmesine karar verilebilmesi için kişi işlediği suçtan en fazla 2 yıl ve altında hapis cezasına mahkum edilmiş olmalıdır.

Fuhuş suçunun yetişkinlerin fuhşa sürüklenmesi suretiyle işlenmesi halinde erteleme kararı verilebilmesi mümkündür. Fail, 1 yıl – 3 yıl aralığındaki denetim süresinde yükümlülüklerine uygun davranır ve kasıtlı yeni bir suç işlemezse verilmiş hapis cezası infaz edilmiş sayılacaktır. Eğer yükümlülüklerine aykırı davranır veya yeni bir suç işlerde ertelenen hapis cezası cezaevinde infaz edilmeye devam edilir.

Davanın Düşmesi

Davanın düşmesi, kanunda sayılan hallerden birinin ortaya çıkmasıyla mahkemenin esasa ilişkin hüküm vermeden yargılamayı sonlandırmasıdır.

Fuhuş suçundan kaynaklanan bir yargılamada davanın düşme hallerine örnek olarak sanığın ölümü, genel af çıkması ve dava zamanaşımının dolması söylenebilir. Ayrıca failin akıl sağlığını kaybetmesi, suçu kamu görevlisi işlediğinde yargılama için iznin verilmemiş olması halleri de kovuşturmaya engel haller olduğundan düşme kararı verilmesine sebep olur.

Fuhuş Suçunda İstinaf ve Yargıtay Süreci

Fuhuş suçunda ilk derece mahkemesinin verdiği karara karşı bir üst merci olan Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf başvurusu kararın mahkemede öğrenilmesinden ya da tebliğ edilmesinin ardından 7 gün içinde yapılır. Kararın verildiği mahkemeye istinaf talebini içeren dilekçenin verilmesiyle ya da zabıt katibine beyanda bulunulmasıyla istinaf başvurusu yapılmış olur.

Fuhuş suçunda istinaf mahkemesinin bozma kararı dışında vereceği kararlara karşı sanık ya da katılan Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunabilir. Yargıtay’a temyiz başvuruları için istinaf mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 15 günlük süre öngörülmüştür. İlk derece mahkemesinin 5 yılın altında hapis cezasına karar verildiği hallerde istinaftan sonra karar kesinleşecektir, temyiz yolu açık değildir.

Fuhuşta Yakalanan Erkeğin Cezası Nedir?

Fuhuşta yakalanan erkeğin cezası 2-4 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasıdır. Bu kapsamda, fuhuş suçunun işlenmesi ve ceza alınması için fuhşun gerçekleşmesi değil, bir başka kişinin fuhşa sürüklenmesi gerekmektedir.

Para Karşılığı Cinsel İlişki Suç Mudur?

Para karşılığında cinsel ilişki suç değildir.

Evde veya Otelde Fuhşun Cezası Var Mıdır?

Evde veya otelde fuhşun cezası yoktur. Suçun ortaya çıkması için bir başkasının fuhşa sürüklenmesi gerekmektedir.

Sonuç

Fuhuş suçu, hapis ve adli para cezasının bir arada öngörüldüğü genel ahlaka karşı işlenen suçlardan biridir. Suçun çocuğa ve yetişkine yönelik işlenmesi farklı yaptırımlara tabi tutulmuştur. Yaptırımların ağırlığı düşünüldüğünde fuhuş suçuna yönelik başlatılmış bir yargılamada etkili savunma yapılmalı ve usullere uygun hareket edilmelidir. Bu nedenle sürecin alanında uzman ceza hukuku avukatıyla yürütülmesi faydalı olacaktır.