TCK 227 fuhuş suçu

Fuhuş Suçu (TCK 227)

TCK 227 düzenlemesinde yer alan fuhuş suçu, para karşılığı bir kişi ile cinsel ilişkiye girmeyi de kapsayan geniş çaplı bir suçtur. TCK 227 düzenlemesinde bu suçun ne şekilde işleyeceğine ve cezalarının ne olacağına ayrıntıları ile yer verilmiştir.

Fuhuş suçu ile ilgili cezai soruşturma ve yargılama sıklıkla görülmektedir. Ciddi bir suç olduğu için muhakkak tecrübeli ceza avukatlarından yardım alınmalıdır. Bununla birlikte sürecin işleyişi hakkında bilgi edinmek de önemlidir.

Yazımızda fuhuş suçu ile ilgili bilinmesi gereken tüm önemli hususları, soruşturma ve kovuşturma sürecini (mahkeme aşamasını) ve verilebilecek kararları açıkladık. Bu nedenle yazımızı dikkatlice okuyunuz.

Fuhuş Suçu (TCK 227) ve Cezası Nedir?

Fuhuş, parasal kazanç karşılığında bir kişi ile cinsel ilişkiye girmektir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 227 düzenlemesinde yer alan fiillerin işlenmesine de fuhuş suçu denir.

Aşağıda bahsedeceğimiz üzere her bir fiil için ayrı ceza öngörülmüştür. Ayrıca bazı hallerde cezayı artırıcı unsurlar vardır. Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki fuhuş suçunda fuhuş yapan kişi değil, bu suçun oluşumuna neden olan aracılar vs. cezalandırılır. 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere fuhuş suçunda (çocuklar ve yetişkinler için düzenlenmiş) belirli fiiller vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Fuhşa Teşvik Etmek: Fuhuş yapma niyeti olmayan bir kimseyi bu yönde ikna etmek, onu teşvik etmek yahut fuhuş yapma düşüncesinde olan kişinin fuhuş iradesini güçlendirmek şeklinde işlenen haldir. Teşvik sözle yapılabileceği gibi kişiye yazı resim vs. göstermek, işaretle ifade etmek gibi davranışlarla da yapılabilir.

ÖNEMLİ: Belirtmemiz gerekir ki müstehcen olmasına rağmen bir kaç söz ve tembih teşvik kapsamında sayılmaz. Sistematik şekilde kişinin ikna edilmesi söz konusu olmalıdır. Çocukların da yetişkinlerin de fuhşa teşvik edilmesi mümkündür.

ÖNEMLİ: Kanun açıkça fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin bu kazanç üzerinden sağlanmasını fuhşa teşvik kapsamına almıştır.

Fuhşun Yolunu Kolaylaştırmak: Fuhşa sürüklenen kişinin, fuhşa imkan tanınacak çeşitli ortamlara sokulması, belirli kişilerle tanıştırılması, fuhşa sürüklenen kişiye belirli imkanların tanınması şeklinde işlenen haldir. Yani kişinin fuhşa özendirilmesi de denilebilir. Teşvik fiilinde daha çok kişinin iç dünyasında bir ikna çabası varken kolaylaştırmada daha çok olanak tanıma özendirme gibi unsurlar vardır.

Fuhuş İçin Tedarik Etmek: Bu fiil yalnızca çocuk fuhşunda söz konusu olur. Tedarikten kasıt, daha önceden fuhuş yapan veya buna yeni karar veren çocuğun başkalarına sunulması, başkasına cinsel amaçla sunulmak üzere el altında tutulmasıdır.

Fuhuş Amacıyla Barındırmak: Zaten fuhuş yapan veya fuhuş yapmaya karar veren kişinin bu amaçla bir yerde sürekli olarak tutulması anlamına gelir. Yani fail bu kişileri fuhuş yaptırmak üzere barındırır ve fiili egemenlik altında tutar. Barındırma fiilinin kabul edilebilmesi için bunun süreklilik arz etmesi gerekir. Bir kişiyi fuhuş amaçlı birkaç gece tutmak bu fiil için yeterli olmaz.

Fuhuş İçin Yer Temin Etmek: Bir kişiye fuhuş yapabilmesi için yer temin etmektir. Bu yer, süreklilik arz eden randevu evi gibi yerler de olabilir birkaç gecelik geçici yerler de olabilir.

Fuhuş İçin Aracılık Etmek: Fuhşa sürüklenen kişi ile onunla para vererek cinsel ilişkiye girmek isteyen kişinin bu amaç doğrultusunda buluşmalarının sağlanmasına fuhşa aracılık etmek denir. Aracılık etme unsurunun sağlanabilmesi uygulamada genellikle fail ile fuhşa sürüklenen kişinin önceden tanışıyor olmasına bağlanır.

Fuhuşla İlgili Görüntü, Yazı ve Söz İçeren Ürünleri Vermek, Dağıtmak, Yaymak: Fuhşun kolaylaşması yahut buna aracılık etme amacı taşıyan, içeriği bu yönde olan görüntü, yazı ve söz içeren ürünleri dağıtmak, birilerine vermek veya bunları yaymak şeklinde işlenen fiildir.

Bunlar genel bir anlatımla fuhuş suçunun işleniş şekilleridir. Görüldüğü üzere kişilerin fuhuş yapmasını sağlayanların cezalandırıldığı bir suçtan bahsediyoruz. TCK 227 cezasına gelecek olursak bunu bir tablo ile izah edebiliriz:

FUHUŞ SUÇU İŞLENİŞ ŞEKLİ VE CEZASI
Suç FiliTCK – Cezası
Çocuğu fuhşa teşvik etmekTCK 227/1, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası
Çocuğun fuhşunu kolaylaştırmakTCK 227/1, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası
Çocuk fuhşu ile ilgili tedarik sağlamakTCK 227/1, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası
Çocuk fuhşu için barınma sağlamakTCK 227/1, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası
Çocuk fuhşuna aracılık etmekTCK 227/1, 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar adli para cezası
Bir kişiyi fuhşa teşvik etmekTCK 227/2, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 3 bin güne kadar adli para cezası
Bir kişi için fuhşu kolaylaştırmakTCK 227/2, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 3 bin güne kadar adli para cezası
Bir kişi için fuhşa aracılık etmekTCK 227/2, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 3 bin güne kadar adli para cezası
Bir kişiye fuhuş için yer temin etmekTCK 227/2, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 3 bin güne kadar adli para cezası
Fuhuşla ilgili görüntü, yazı ve söz içeren ürünleri vermek, dağıtmak, yaymakTCK 227/3, 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 200 gün ile 2 bin gün arasında değişen adli para cezası

ÖNEMLİ: Burada fuhuş suçu fiilleri ile ilgili olarak yalnızca yüzeysel bir değerlendirme yaptık. İş yargılamaya geldiği zaman söz konusu fiilin yasa kapsamında suç kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili ayrıntılı bir inceleme yapmak gerekir. Çünkü Yargıtay kararları kapsamında bu suçun işlenebilmesi için bir çok unsurun varlığı aranır. Aşağıda bu konudaki örnek Yargıtay kararlarına değineceğiz. Ancak şurası çok önemli ki suçun tespiti, gerekli savunma vs. bakımından avukat yardımı almak gerekir.

Fuhuş Suçu infografik

TCK 227 Suçunda Cezayı Artırıcı Haller ve Cezası

TCK 227/4, TCK 227/5 ve TCK 227/6 hükümlerinde fuhuş suçunun cezayı artıran hallerine yer verilmiştir. Eğer suçun işlenişinde bu nitelikli haller söz konusu ise ilgili ceza artırılacaktır. Suçun bu nitelikli hallerini ve öngörülen ceza artırımını bir tablo ile izah edebiliriz:

NİTELİKLİ FUHUŞ VE CEZASI
TCK 227’nin Nitelikli İşleniş ŞekilleriTCK 227/4, 227/5 ve 227/6 Cezası
Kişinin cebir veya tehdit kullanılarak fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanmasıTCK 227/4, Fuhuş cezası 1/2’sinden 2 katına kadar artırılır
Kişinin hile ile veya çaresizliğinden yararlanılarak fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanmasıTCK 227/4, Fuhuş cezası 1/2’sinden 2 katına kadar artırılır
Fuhuş suçu fiillerinden herhangi birinin; eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi tarafından işlenmesiTCK 227/5, Fuhuş cezası 1/2 oranında artırılır
Fuhuş suçu fiillerinden herhangi birinin; eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümü bulunan diğer kişiler tarafından işlenmesiTCK 227/5, Fuhuş cezası 1/2 oranında artırılır
Fuhuş suçu fiillerinden herhangi birinin kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesiTCK 227/5, Fuhuş cezası 1/2 oranında artırılır
Fuhuş fiillerinden herhangi birinin suç işlemek maksadıyla kurulan örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenmesiTCK 227/6, Fuhuş cezası 1/2 oranında artırılır

Görüldüğü üzere yarı oranında ceza artırılabildiği gibi 2 kat da artırılabilir. Yani nitelikli hallerde 3 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezası görülebilir.  TCK 227 fuhuş suçunda cezayı artıran haller bu şekildeydi. Bunun haricinde cezayı azaltan durumlara da kısaca değinmekte yarar var.

Fuhuş Suçunda Cezayı Azaltan Haller ve Cezası

Türk Ceza Kanununda iki tür ceza indirim halleri vardır. Bunlar genel hükümler kapsamında her suça uygulanan haller ve ayrıca o suç için öngörülmüş indirim halleridir. Belirtmemiz gerekir ki TCK 227 ve devamında fuhuş suçuna özgü ceza indirimi hali öngörülmemiştir. Ancak genel hükümler kapsamında şu hallerin indirim nedeni olabileceğini söyleyebiliriz:

  • Suçun 18 yaş altında çocuk tarafından işlenmesi
  • Suçun sağır veya dilsiz biri tarafından işlenmesi
  • Suçun olası kast ile işlenmesi
  • Fuhşa sürüklenenin yaşında hataya düşülmesi
  • İyi hal indirimi

Fuhuş Suçuna Teşebbüs: Normalde bir suçun fiil unsuru elde olmayan nedenlerden ötürü tamamlanamamışsa teşebbüs aşamasında kalmış denilir. Teşebbüs halinde cezada bir miktar indirim yapılır. Ancak TCK 227/1 düzenlemesinde, çocuklara karşı işlenen fuhuş suçuna yönelik hazırlık hareketleri de sanki suçun tamamlanması gibi kabul edilir denilerek teşebbüs indirimi ihtimali kaldırılmıştır.

Tabi bu durum yalnızca çocuklara karşı işlenen fuhuş suçu için geçerlidir. Diğer fıkralarda böyle bir hüküm bulunmadığı için yetişkinlere karşı işlenen fuhuş suçunda teşebbüs olabileceği kabul edilmektedir. Ancak bunun aksi yönde (yani yetişkinlerin teşebbüsünü kabul etmeyen) yargı kararları da vardır.

TCK 227 Suçunun Unsurları

TCK 227 fuhuş suçunun unsurları çok önemlidir. Çünkü bu unsurların gerçekleşmemiş olması halinde suçun sübutu söz konusu olmaz. Yukarıda fiil unsurunu yani bu suçun ne şekilde işlenebileceğini ayrıntılı olarak izah ettik.

Suçun fail ve mağduruna gelecek olursak, TCK 227 suçu herkes tarafından işlenebilen genel nitelikli bir suçtur. Bu suçun mağduru da herkes olabilir. Ancak TCK 227/1’de yer alan suç ancak çocuklara karşı işlenebilir. Yani fuhşa sürüklenen çocuk olmalıdır ki TCK 227/1’den cezalandırma yapılabilsin. Ayrıca TCK 227/2 suçu ise ergin kişilere karşı işlenebilir. TCK 227/3 herkese karşı işlenebilen bir suçtur. Suçun mağdurunun cinsiyeti önemli değildir.

Fuhuş suçu kasten işlenen bir suçtur. Failin yukarıda bahsettiğimiz unsurları bile-isteye gerçekleştirmesi gerekli ve yeterlidir. Taksirle TCK 227 fuhuş suçunun herhangi bir işleniş şekli söz konusu olamaz. Belirtmemiz gerekir ki fuhuş ancak para karşılığı yapılabilir. Yani bu işin para karşılığı yapılmadığı bir iş söz konusu ise burada somut olayın özelliklerine göre başka suçlar oluşur.

Fuhuş Suçunun Diğer Suçlar ile Birlikte İşlenmesi

Öncelikle şunu belirtmek gerek ki yukarıda saydığımız fuhuş fiillerinden yalnızca birisini işlenmesi yeterlidir. Eğer birden fazla fuhuş suçu fiili işlenmişse yalnızca birisinden ötürü cezalandırma yapılır. O da cezası en ağır olandır.

Fuhuş suçu yukarıda da bahsettiğimiz üzere aslında fuhşa sürükleme suçudur. Bu noktada ne kadar mağdur fuhşa sürüklenmişse o kadar suç işlenmiş olur ve mağdur sayısı kadar cezalandırma söz konusu olur. Anlaşılacağı üzere çok ciddi cezalar söz konusudur. Bu nedenle önemle takip edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz.

Burada değinmemiz gereken çok önemli bir husus da zincirleme suç meselesidir. Bu suçun aynı mağdura karşı birden fazla kere işlenmesi durumunda ne olur? Bu durumda Yargıtay tek suç oluşacağını söyler.

Yani bir kişiye karşı fuhşa sürükleme eylemlerinin birden fazla kez işlenmesi durumunda tek suç oluşacağına yönelik yargı kararları mevcuttur. Ancak bunun aksini savunanlar da olduğu için somut olaya göre savunma hazırlanmalıdır.

Eğer fuhuş suçu kapsamında mağdurun özgürlüğü kısıtlanmışsa bu durumda TCK 109 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ötürü de ayrıca cezalandırma yapılır. Yani hem TCK 227 hem de TCK 109 cezası uygulanır. Bununla ilgili olarak “TCK 109 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş yaptırmak için kişilerin tehdit, baskı, cebir, şiddet uygulanarak yahut belirli bir nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle kandırılması veya kişiler üzerindeki denetim imkanının ve çaresizliklerinden yararlanılması şeklinde rızalarının elde edilmesi ve bu şekilde ülkeye sokulması, ülke dışına çıkarılması, tedarik edilmesi, kaçırılması, bir yerden başka bir yere götürülmesi, sevk edilmesi, barındırılması fiilleri insan ticareti suçunu teşkil eder.

Yargıtaya göre hem TCK 227 fuhuş suçu hem de TCK 80 insan ticareti suçu ayrı ayrı suçlardır ve ayrı ayrı cezalandırılması gerekir. Ancak çocuklara karşı işlenen fuhuş suçunda (fuhşa teşvik etme, kolaylaştırma, aracılık etme fiillerinde) TCK 80 değil TCK 227 yani fuhuş suçu söz konusu olur.

TCK 227 suçu ile ilgili içtima kurallarını şu şekilde tablolaştırmamız mümkündür:

FUHUŞ SUÇUNUN BAŞKA SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENMESİ
İçtima FiilleriUygulanacak Ceza
TCK 227’de yer alan fiillerden birden fazlasının aynı mağdura karşı işlenmesiYalnızca bir suç oluşmuş olur en ağır olan cezalandırılır
Birden fazla mağdur olmasıMağdur sayısı kadar suç olur ve mağdur sayısı kadar ceza verilir
Aynı mağdurun birden fazla kere fuhşa sürüklenmesiYargıtay kararlarında tek suç oluşacağına ilişkin bir meyil vardır. Yani tek ceza verilir. Ancak uygulamada farklı kararlar görülebiliyor.
Mağdurun özgürlüğünün kısıtlanmasıAynı zamanda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma cezası da uygulanır.
İnsan ticareti suçu ile birlikte işlenmesiİkisi ayrı suçlardır ve ikisinden de ayrı cezalandırma yapılır. Çocuklara yönelik işlenen fuhuş suçunun bazı halleri hariç.

TCK 227 Suçunda Yargılama Süreci ve Bilinmesi Gerekenler

Yukarıda fuhuş suçu ile ilgili olarak suçun sübutu bakımından gerekli unsurları açıkladık. Suçun nasıl işlendiğinden ve cezasının ne olacağından bahsettik. Şimdi TCK 227 suçu ile ilgili yargılama sürecinin nasıl işleyeceğine ve merak edilen sorulara değineceğiz. Ancak süreci genel olarak bir tablo ile özetlemek gerekirse:

TCK 227 SUÇUNDA YARGILAMA SÜRECİ
Karşılaşılabilecek DurumlarÖzellikler
ŞikayetTakibi şikayete bağlı değildir. Bildirimlerin hukuki niteliği ihbardır.
ZamanaşımıMağduru yetişkin olan suçta 8 çocuk olan suçta 15 yıldır.
Şikayetten vazgeçmeŞikayet olmadığından vazgeçilemez de.
UzlaşmaUzlaşma söz konusu değildir.
Etkin pişmanlıkBu suç için etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmemiştir.
Görevli mahkemeAsliye ceza mahkemesi
İyi hal indirimi1/6’ya kadarlık iyi hal indirimi söz konusu olabilir.
Gözaltı, tutuklama, adli kontrolBu tür tedbirler uygulanabilir. Ölçüsüz veya haksız olması durumunda tazminat alınır.
Cezanın ertelenmesiŞartları oluşmuşsa mümkündür.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıŞartları oluşmuşsa mümkündür.
Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesiMümkün değildir.
Adli sicile işler miİşler ve infaz edilince silinmesi için gerekli hukuki süreç takip edilir.
Memuriyete engel miCeza miktarı bakımından çoğu zaman memuriyete engel olur.

Fuhuş Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

TCK 227 suçu takibi şikayete bağlı olmayan suçlardandır. Yani TCK 227 ile ilgili kolluk veya savcılık bir şekilde haber aldığı zaman re’sen (kendiliğinden) soruşturma işlemleri başlar. Bu noktada yapılan bildirimlerin hukuki niteliği şikayet değil ihbar olur. Dolayısıyla 6 aylık şikayetten vazgeçme süresi de söz konusu değildir.

Ancak TCK 227 fuhuş suçu zamanaşımı süresi söz konusudur. Yetişkinlere karşı işlenen fuhuş suçunda  dava zamanaşımı suçun işlenmesinden itibaren 8 yıldır. 8 yıllık süre içerisinde süreç tamamlanmazsa sona erer. Dava zamanaşımını kesen bazı haller söz konusu ise 12 yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olur.

Çocuklara karşı işlenen fuhuş suçunda dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır. Zamanaşımı süresini kesen hallerde ise 22 yıllık zamanaşımı sürsi söz konusu olur.

TCK 227 Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere TCK 227 suçu resen soruşturulan bir suç olduğu için şikayet değil ihbar söz konusu olur. Dolayısıyla davanın düşmesini sağlayacak şekilde şikayetten vazgeçme söz konusu olamaz.

Uygulamada genellikle mağdurun ifadesini değiştirme şeklinde şikayetten vazgeçilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu tür süreçler çok iyi yönetilmelidir. Çünkü bu şekilde ifade değiştirildiği zaman re’sen iftiradan soruşturma başlatılabilir. Bununla ilgili olarak “iftira suçu” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Suçunda Erişimin Engellenmesi

TCK 227 fuhuş suçu ile ilgili yargılamalarda kimi durumda internette yer alan içeriğe erişimin engellendiğini görüyoruz. Fuhuş suçunun her işleniş şeklinde bu söz konusu olabilse de özellikle TCK 227/3’te bu sıklıkla görülür. Bununla ilgili olarak “internetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Suçunda Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Ceza yargılamasında uzlaşma ancak takibi şikayete bağlı suçlarda söz konusu olur. Dolayısıyla TCK 227 suçunda mağdur ile failin yargılama öncesinde uzlaştırılması söz konusu olmaz. Fuhuş suçu ile ilgili suçlarda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Bununla ilgili olarak “uzlaşma nedir” ve ‘asliye ceza mahkemesi’ başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 227 Suçunda İyi Hal İndirimi

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere iyi hal indirimi yargılamada kişi için 1/6’ya kadarlık bir indirim sağlar. Özellikle TCK 227 suçunda etkin pişmanlık indirimi söz konusu olmadığından iyi hal indirimi önem taşır.

Bunun için kişinin soruşturma ve kovuşturma sürecinde işlemleri yürüten makamlara yardımcı olması ve sürecin akışını bozmaması, toplum içindeki sosyo-ekonomik durumu vs. gözetilir. Bununla ilgili olarak “iyi hal indirimi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Suçunda Gözaltı, Tutuklama ve Adli Kontrol

Gözaltı, tutuklama ve diğer koruma tedbirleri ve adli kontrol halleri hükmün kağıt üzerinde kalmasını engellemek ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacı ile uygulanır. Kişinin Anayasal haklarını sınırladığı için çok sıkı şartları vardır.

Bu hallere uyulmadan verilirse Devletin tazminat sorumluluğu doğar. TCK 227 suçunda da uygulamada bu tedbirlere özellikle tutuklamaya başvurulduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili olarak “tutuklama nedir” ve “suçsuz yere tutuklanma tazminatı” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Fuhuş Cezasının Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, cezanın infazının ertelenmesi anlamına gelmez. Kişi hakkında hükmedilen cezanın ve kişinin belirli özellikleri taşıması halinde hapis cezasının infaz edilmemesi anlamına gelir. Burada kişiye bir denetim süresi tanınır ve o süreyi kasıtlı bir suç işlemeden geçirmesi istenir.

Somut olayın özelliklerine göre bir takım yükümlülükler de yüklenebilir. Fuhuş suçu cezası 2 yılın altında olduğu zaman ceza ertelenebilir. Bununla ilgili olarak “TCK 51 cezanın ertelenmesi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Cezasında HAGB

Cezanın ertelenmesine benzer şekilde bazı şartları taşıyan kişi için HAGB kararı verilebilir. Burada da ceza hapis cezasında infaz edilmez. TCK 227 suçunda HAGB kararı verilebilir. Bununla ilgili olarak “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

TCK 227 Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

1 yıl ve altındaki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ancak bunun için ilgili ceza hükmünde hapis cezası ile birlikte adli para cezasına hükmedileceği yer almamalıdır. Dolayısıyla TCK 227 suçu cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Bununla ilgili olarak “adli para cezası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fuhuş Cezası Adli Sicile İşler mi?

Fuhuş suçu ile ilgili kişi hakkında hükmedilen hapis cezasının sabıka kaydına işlemesi söz konusu olur. Ancak yeni düzenlemeler uyarınca ceza infaz edildikten sonra sicilden silinmesi gerekir.

Uygulamada çoğu zaman bu işlemin kendiliğinden yapılmadığını görüyoruz. Bu nedenle silme işlemi için başvuru yapılmalıdır. Bununla ilgili olarak “adli sicil kaydı nasıl silinir” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 227 Suçu Memuriyete Engel mi?

Kişi hakkında hükmedilen ceza miktarı 1 yılın üzerindeyse o kişi memur olma ehliyetini kaybeder. Ayrıca bazı suçlardan ötürü (miktarı ne olursa olsun) ceza alanlar memur olamaz. Fuhuş bu suçlar arasında yer almaz ancak ceza miktarına bağlı olarak memurluğa engel olabilir.

Fuhuş Davası Ne Kadar Sürer?

Fuhuş davası ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek çok zordur. Savcılık ve mahkemenin durumu, somut olayın karmaşıklığı, adli takvim, deliller ve koruma tedbirleri vs. birçok unsur süreyi artırıcı veya azaltıcı etkiye sahip olabilir. Önemle belirtmemiz gerekir ki bu süreçte alınacak avukat yardımı zamansal olarak olumlu sonuç doğurur.

Fuhuş Suçunda Avukat Desteği

Yukarıda TCK 227 suçu ile ilgili sürece ayrıntılı olarak değindik. Ancak sürecin sadece bundan ibaret olmadığı bilinmelidir. Çünkü her somut olay kendi içerisinde farklı özellikler barındırır ve mevzuatın çok farklı hükümlerine göre çözümlenmesi gereken meseleler olabilir.

Bu şekilde bir süreç ile karşılaşıldığı zaman muhakkak ceza avukatı yardımı alınmalıdır. Görüldüğü üzere çok ciddi sonuçları olan bir davadan bahsediyoruz Hatalı yahut ihmali işlemler ile süreç telafisi imkansız bir noktaya getirilmemelidir.

fuhuş suçu emsal yargıtay kararları tck 227

Fuhuş Suçu Emsal Yargıtay Kararları

ÖNEMLİ!: Aşağıdaki emsal Yargıtay kararlarını okuyarak yukarıda yazılan detayların uygulamada karşılaşılan hallerini ve bu konularda Yargıtay hakimlerinin ne yönde karar verdiklerini öğrenebilirsiniz.

Fuhuş cezasının Tayininde Hakkaniyet 

“Sanığın mağdure Keziban’a karşı işlediği fuhuş suçundan dolayı TCK’nın 227/1. maddesi gereğince temel ceza tayin edilirken görevi itibarıyla anılan otelde resepsiyonist olup örgüt üyesi olan sanık ile söz konusu örgütün kurucusu ve otelin ortağı olması nedeniyle aynı hukuki durumda bulunmayan sanık Ce…’le eşit derecede sorumlu tutulup sonuç ceza miktarı itibarıyla hakkaniyet ilkesine aykırı düşecek şekilde adı geçen sanık hakkında teşdiden ceza tayin edilmesi yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 08.05.2013, 2012/15038, 2013/5645).

Gayri Resmi Evlilik ve Fuhuş

“Mağdure Ka…’in sanık Ay…’un oğlu ile gayriresmî evli olduğu, bu suretle sanık Ay… ile mağdure arasında kanuni olarak kayın hısımlığı (sıhri hısımlık) bulunmadığı halde, uygulama yeri bulmayan TCK 227/5. maddesi uygulanmak suretiyle cezanın fazla tayini kanuna aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 4.12.2013, 2013/8128, 2013/12647).

TCK 227 Suçunda Hizmet İlişkisinin Kötüye Kullanılmasının Gözetilmemesi

“Sanığın eylemini hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında hakkında TCK 227/5. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden eksik cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 03.07.2012, 2011/3895, 2012/7612).

Fuhuş Suçunun Cebir Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi

“Oluş ve kabule göre, sanığın cebir ve tehditle müştekiye fuhuş yaptırmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği, yaralamaya sebep olan eylemin fuhuş suçunun ağırlaştırıcı nedeni olup buna göre sanığın 5237 sayılı TCK 227/2-4 ve 5. maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiği halde, fuhuş suçunun ağırlaştırıcı nedeni olan cebrin ayrı suç kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 03.10.2012, 2011/6262, 2012/9416).

Kendi İsteği ile Fuhuş Yapma, Cebir Olmaması

“Suç tarihi itibarıyla 25 yaşında ve evli olan mağdurenin kendi hür iradesiyle evini terk edip fuhuş ile geçimini sağlayan Fa… ile tanışıp zorlama olmaksızın kendi isteği ile fuhuş yaptığı gözetilmeden, koşulları oluşmadığı halde, sanıklar hakkında verilen cezanın TCK 227/4. maddesi uyarınca arttırılması yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 14.CD., 29.02.2012, 2011/5028, 2012/2389).

Mağdurun Borçlandırılarak Çaresiz Bırakılması ile TCK 227 Suçunun İşlenmesi

“Sanıkların, borçlandırıp ve pasaportlarını ellerinde tutarak mağdurelerin çaresizliğinden yararlanmak suretiyle eylemlerini gerçekleştirmeleri karşısında TCK 227/4. maddesi ile cezadan artırım yapılmaması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 30.04.2012, 2012/285, 2012/4968).

Mağdurun Kalacak Yerinin Olmamasından Yararlanma

“Sanık Ay…’nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla temin edilen nüfus aile kaydının incelenmesinde soyadı Al… iken, 23.12.2010 tarihinde Ra… Uz… ile evlenmekle Uz… soyadını aldığı görüldüğünden; dosya içeriğinden sanıkların evden kaçtığını, gidecek başka bir yeri olmadığını bildikleri mağdureye karşı bunu kullanıp yanlarında kalmak istiyorsa erkeklerle fuhuş yapmak zorunda olduğunu, kendi yanlarında kalmazsa parayla başka kadın satıcısına teslim edeceklerini söylemek suretiyle içinde bulunduğu çaresizliğinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları anlaşıldığından cezada artırım yapılması gerekir” (Yargıtay 14.CD., 09.05.2012, 2012/3598, 2012/5293).

Fuhuş İçin Yer Temin Edilmiş Olmasının Kesin Olarak İspatlanamaması 

“Mağdurelerin aşamalarda sanığı tanımadıklarını, sanığa ait eve fuhuş yapmak amacıyla ilk defa tanık Ca… tarafından getirildiklerini, kimsenin kendilerine fuhuş yapmaya aracılık etmediğine ilişkin beyanları, bu beyanları destekleyen mağdurelerle ilişkiye giren tanıklardan Ca… Er…’in sanığın evinin anahtarının kendisinde bulunduğunu belirtmesi ile sanığın ihbar tarihinde İzmir’de olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın mağdurelere fuhuş için yer temin ettiğine dair kuşkuya yer vermeyecek şekilde kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gözetilmeyerek beraati yerine mahkûmiyete hükmolunması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 01.10.2012, 2011/6065, 2012/9272).

Fuhuş Suçunun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 

“Oluş, iletişim tespit tutanakları içerikleri ve tüm dosya içeriğine göre, örgüt ile organik bağ içine girip, gizliliğe de uymak suretiyle sistemli ve sürekli biçimde örgüt faaliyeti kapsamında fuhuş için aracılık yaptığı anlaşılan sanık Fe… Ze…’in kanıtlanan eyleminin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması TCK’nın 220/7. maddesindeki düzenlemenin niteliği karşısında sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır” (Yargıtay 9.CD., 16.10.2012, 2012/8169, 2012/11357).

Fuhuş Suçunun Birden Fazla Kere İşlendiğinin Kesin Olarak İspatlanamaması

“Sanıkların aynı mağdureyi birden fazla kez fuhşa sürüklediğinin kesin olarak belirlenememiş olması karşısında cezalarının TCK’nın 43. maddesi uygulanarak artırılamayacağı gözetilmeden fazla ceza tayin edilmiş olması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 11.09.2012, 2011/7385, 2012/8241).

Irza Geçmeye Teşebbüs Suçunun Oluşması

“Sanıkların suç tarihinde 15 yaşından küçük mağdureyi, para karşılığında başka erkeklerle ilişkiye girmesini sağlamak şeklindeki eylemleri müteselsilen ırza geçmeye iştirak suçunu oluşturduğu halde, yazılı şekilde fuhşa özendirme suçundan mahkûmiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay14.CD., 25.04.2012, 2011/13584, 2012/4702).

Fuhuş Suçuna İştirak, Prezervatif Dağıtma, Ücretleri Toplama 

“Sanık As…’ın, mağdurlar Tü…, ‘Me…, Su… ve Gü…’in kendi buldukları müşterilerle, cinsel ilişkiye girmeleri için yer temin etme ve fuhşu kolaylaştırma eylemleri nedeniyle 17 yaşındaki çocuk mağdur Tülay için TCK’nın 27. maddesinin 1. fikrası, reşit mağdurlar Me…, Su… ve Gü… için 2. fıkrası uyarınca ayrı ayrı mahkûmiyet kararı verilmesi ile sanık Me…’in diğer sanığın evinde temizlik işleri yaptığı müşterilere prezervatif dağıttığı ve sanık As… adına ücretleri aldığı, bu şekilde sanık As…’ın fuhuş suçlarına TCK’nın 39/2. maddesi gereğince yardım etme suretiyle iştirak ettiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 27.09.2012, 2011/6290, 2012/9107).

Fuhuş, İnsan Ticareti, Cinsel İstismar 

“Olayın oluşuna mahkemenin kabule göre sanık Ha…’nin kendisinde hafif orta derece sınırında zekâ geriliği sebebiyle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacak durumda bulunan 16 yaşındaki mağdureyi vakıf adına yardım toplamaya götüreceği bahanesiyle annesinin yanından alıp diğer sanık Öz… ile birlikte fuhuş yapmasını sağladıkları dosya kapsamından anlaşıldığından, sanıkların eylemlerinin zincirleme biçimde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna iştirak olduğu halde, yazılı şekilde fuhuş ve insan ticareti suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilmesi kanuna aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 10.07.2012, 2012/8690, 2012/7972).