Franchise sözleşmesi örneği

Franchise Sözleşmesi Örneği

Franchise sözleşmesi örneği ile franchise sözleşmesi yapılabilir. Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “franchise sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Franchise Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki franchise sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1- Birinci taraf, ………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ………………… (bundan böyle “FRANCHISOR” olarak anılacaktır) ile ikinci taraf ise …………………………………………………………………………………. adresinde bulunan ……………………………………………………………… (bundan böyle “FRANCHISEE” olarak anılacaktır). Taraflar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bir anlaşma yapmış bulunmaktadırlar.

TUTAR VE SÜRE:

MADDE 2- 

 • Franchise Bedeli: Organizasyonun kurulmasını, ek listede belirtilen ekipmanların teslimini ve işletmenin faal durumda devrini içeren bedeldir. Bu bedel, evlere servis veya hem evlere servis hem de restoran hizmetini kapsamaktadır ve toplamda …… TL tutarındadır.
 • Sözleşmenin Süresi: Anlaşmanın geçerlilik süresi, ……. yıl olarak belirlenmiştir.

FRANCHISOR’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 3- 

 • Bu sözleşmenin kapsamını oluşturan hususlar arasında, franchisee tarafından üretilmesi planlanan menüde bulunan veya ilerleyen dönemlerde eklenen ürünlerin reçetelerinin öğretilmesi ve uygulanması, ayrıca sistem usulleri ve prensipleri doğrultusunda denetlenerek en üst düzeyde hizmet sunulmasının sağlanması yer almaktadır.
 • İşletmenin yukarıda belirtilen hizmetleri sunabilmesi için gerekli olan sabit kıymetler, donanım ve ekipmanın sağlanması, mutfak düzeninin iş akışına uygun bir şekilde tasarlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.
 • İşçi maaşları franchisee’ye ait olmak üzere, tüm çalışanlara ustalık seviyesinde eğitim verilerek belirli bir süre boyunca yetkinlik kazandırılması taahhüt edilmektedir.
 • Franchisee’nin ürünle ilgili sorunları ortaya çıktığında, derhal çözüm getirilmesi için gereken önlemlerin alınması taahhüt edilmektedir.
 • Franchisee’in, franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini olumsuz etkileyecek, düşünceli bir tüccar anlayışına aykırı davranışlarda bulunması ve bu tutumu sürdürme konusundaki ısrarı durumunda, markanın ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma amacıyla sözleşmenin tek taraflı olarak sona erdirilme hakkına sahip ve bu hakkı kullanmakla yükümlüdür.

FRANCHISOR’A AİT HAKLAR:

MADDE 4- 

 • Sistem kurulumu ve işletmeye alma sürecinin başlatılması için sözleşme başlangıç tarihinde, peşin ve nakit olarak belirtilen tutarı …… Türk Lirası olarak tahsil edilecektir. Standart donanım, işletmeye alma ve öğretim ücreti kapsamında toplam ……… Türk Lirası tutarında ödeme alınacaktır.
 • İşletme, satış fiyatları, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkileri konularında her zaman denetleme yapma ve bilgisayar raporu alma hakkına sahiptir.

FRANCHISSE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 5-

 • Bu anlaşmanın başlangıcından itibaren ……. gün içinde …… tesis ve işletme devralma öncesi avans ücretini ödeme yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.
 • Ad hakları, eğitim hizmetleri, beceri transferi ve tüm standart tesis masrafları (ek listede belirtilen masraflar da dahil olmak üzere) franchise veren tarafından karşılanacağından, anlaşma bedeli olan toplam …… TL’yi franchise verenin belirttiği şekilde ödeme taahhüt eder.
 • Franchise alan, franchise verenin iş talimatlarına, düzenlemelerine ve genel temizlik kurallarına herhangi bir ek yorum yapmaksızın uymayı kabul eder.
 • Franchise, kendi işyerinde bizzat bulunacak ve hizmeti kendi denetimi altında sunacaktır. Herhangi bir nedenle işyerinde bulunmaması durumunda, işyerinde bulunmuş gibi kabul edilerek gerekli yaptırımlar uygulanır ve tekrarında sözleşmenin feshedilmesi sebebi olarak değerlendirilebilir.
 • Franchise alan, kendi işyerine ait SSK, maliye, belediye ve diğer resmi kurumlara olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu borç ve yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk franchise verene yüklenemez.
 • Franchise alan, her ayın sonunda toplu satış raporunu franchise veren merkezine teslim etmekle yükümlüdür.
 • Franchise alan, işletmenin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve itibarının korunması için en üst düzeyde çaba göstermelidir.
 • Franchise verenin etkin yönetimi için, işletme performansını ve mali durumunu belirleyecek işletme bilgilerini sağlayacak ve franchise verenin temsilcilerinin işletme kayıtlarını incelemesine yardımcı olacaktır.
 • Franchise alan, franchise verenin özel reçeteleri, sistemleri, programları ve benzeri bilgi ve belgelerin üçüncü taraflara aktarılması konusunda tam gizliliği kabul eder. Franchise hakkının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devredemez. Reçete, malzeme ve sistem bilgilerinin üçüncü taraflara aktarıldığının tespiti halinde, …… tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

FRANCHISSE’YE AİT HAKLAR:

MADDE 6- 

 • Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu, sözleşme hükümlerine uygun olarak belirtilen konumda kullanma yetkisi.
 • Marka ile ilişkilendirilmiş afiş, tabela ve reklam araçlarını işletme yerinde kullanma izni.
 • Bölgesel ihtiyaçlara yönelik broşür, peçete, kutu gibi basılı malzemelerin miktarını belirleyip merkeze ileterek, bedel karşılığında temin edip dağıtma yetkisi.
 • Sözleşme tarihinden itibaren menüde bulunmayan yeni ürünlerin ortaya çıkması durumunda, bu ürünlerin reçete ve formüllerini öğrenme ve franchisor’dan talep etme yükümlülüğü, ardından aynı kalitede uygulama.
 • Franchise hakkının kullanımı sadece sözleşmede belirtilen tesiste gerçekleştirilebilir.

GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 7-

 • Franchisor tarafından belirlenip onaylanan kaynaklar, mal alımında birinci tercih olarak değerlendirilecektir.
 • Franchise alan, işletmesini bizzat denetleyerek hizmetin sürekli bir şekilde kontrolünü sağlamakla yükümlüdür.
 • Bu sözleşme, franchisor’un açık muvafakati olmaksızın 3. şahıslara devredilemez veya temlik edilemez. Sözleşmeden kaynaklanan haklar, franchisor’un izni olmadan kullanılamaz.
 • Yatırım için gerekli standart harcamalar ekte belirtilmiştir. Yer durumuna bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek harcamalar, işin tamamlanmasını takip eden … gün içinde franchisor’a ödenmelidir. Ödeme tamamlanmadan işletme açılamaz.
 • Sözleşmenin yenilenmesi; herhangi bir sebep olmaksızın feshedilmezse, tarafların isteklerini yazılı olarak bildirmeleri üzerine … yıl süreyle otomatik olarak yenilenir.
 • Sözleşmenin feshi; işbu sözleşmedeki yükümlülüklere uyulmaması, yerine getirilmemesi veya yapılan ihtara rağmen 3 gün içinde önlem alınmaması durumunda, franchisor tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
 • Sözleşmenin feshi durumunda; sözleşmenin bitim tarihine kadar olan % …’lik franchisor hakkı, daha önce tahsil edilen en yüksek aylık ücret üzerinden kalan süre için hesaplanarak tahsil edilir.
 • Sözleşmesi feshedilen işyerinden; tabela, afiş, broşür ve benzeri franchisor’a ait markayı taşıyan tüm malzemeler bedelsiz olarak alınır. Aynı işyerinde başka bir markada yiyecek maddesi satılamaz veya imal edilemez; bu maddeye aykırılık durumunda franchise alan, tazminat ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.
 • Franchise, sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, …….. menüsündeki hiçbir ürünü imal edemez, satamaz veya sattıramaz; bu koşulu başlangıçta kabul eder ve taahhüt eder. Bu madde ihlal edildiğinde, …… tazminat ödemeyi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kabul eder ve taahhüt eder.
 • Sözleşmenin feshi durumunda, broşürlerde belirtilen sipariş telefonları 3. şahıslara satılamaz, kullanılamaz; bunlar franchisor’a devredilir veya … ay süreyle kapatılır.

MADDE 8-

 • Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflar, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde çözümlenecektir. Bu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda, Franchise Veren tarafından düzenlenen ticari defterler, tüm belgeler, kayıtlar, bilgisayar kayıtları ve elektronik postalar dahil olmak üzere, kesin delil olarak kabul edilecektir.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık durumunda, yetkili mahkeme ve icra daireleri ise ……………….. İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri olacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER:

MADDE 9- Bu sözleşmenin akdi, yürütülmesi ve teminatların alınması sebebiyle ortaya çıkan tüm harçlar, vergiler, resimler ve masrafların ödenmesi sorumluluğu, …….……’a aittir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda taraflar arasında ayrı bir özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

MADDE 10- Bu belge, toplamda ….. sayfadan oluşan bir sözleşmedir. …/…/…… tarihinde, …………….’da, … adet kopya halinde düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

FRANCHİSE VEREN       FRANCHİSE ALAN

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

KAŞE       KAŞE

İMZA       İMZA

Franchise Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Franchise sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, franchise sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.