Facebook'tan İçerik Kaldırma

Facebook’tan İçerik Kaldırma

Facebook’tan içerik kaldırma; eski tarihli hesaplarda yahut farklı kişilere ait Facebook hesaplarında yayınlanan içeriklerin çeşitli yollarla kalıcı olarak silinmesidir. Facebook’ta içerik kaldırma herhangi bir hukuka aykırılığın bulunması halinde ilgili kanunlarda yer alan yollar uygulanarak yapılmaktadır. Bunun yanında, Facebook’un topluluk politikalarına uygun olmayan içerikler de yine Facebook’un şikayet prosedürlerinin uygulanmasıyla kaldırılabilir.

Teknik Müdahale ile Facebook’tan İçerik Kaldırma

Teknik müdahale ile Facebook’tan içerik kaldırma başvurulacak yollardan biridir. Teknik müdahalede bulunma kararı verilmeden önce Facebook’ta paylaşılan içeriğin niteliği, teknik müdahaleye uygun olup olmadığı ve linkin teknik özellikleri gibi hususlar değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda içeriğin teknik müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğunu tespit edilmesi halinde, gerekli işlemler yapılarak içerik kalıcı olarak silinmektedir.

Facebook’tan İçerik Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

Facebook’ta içerik kaldırma hakkında hukuki düzenleme esas olarak 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerinde yer almaktadır.

Yayınlanan içeriğin; yaşam hakkı, şeref ve haysiyetin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, görüntünün korunması hakkı gibi kişilik haklarına saldırı yaratması halinde Türk Medeni Kanunu madde 24-25 hükümlerine dayanılarak gerekli işlemler yapılmaktadır.

Facebook’ta yayınlanan içerik dolayısıyla bir şirketin ürünlerinin, faaliyetlerinin yahut marka Hakkı gibi haklarının ihlal edilmesi halinde, Türk Ticaret kanununun haksız rekabet hükümlerine dayanılarak işlem yapılması söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca, Facebook’ta paylaşılan içeriğin Anayasal haklardan olan unutulma hakkı kapsamında değerlendirilecek bir süre önce paylaşılmış olması halinde bu hakka dayanılarak hukuki yollara başvurulabilmektedir. 

Paylaşılan içeriğin niteliği gereği, telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu EK madde 4 hükmüne dayanılarak hizmetin durdurulması kararı alınabilmektedir.

Uyar Kaldır Yöntemi ile Facebook’tan İçerik Kaldırma

Uyar kaldır yöntemiyle Facebook’tan içerik kaldırma sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Uyar kaldır yönteminin uygulanmasında öncelikle, Facebook içeriğindeki hukuka aykırılık teşkil eden hususların tespiti yapılmaktadır. 

Hangi kanun hükümlerinin yahut hangi hakların ihlal edildiği tespit edildikten sonra içerik sağlayıcı konumundaki kişiye yapılan bildirimle içeriğin kaldırılması talep edilir. 

Uygulamada, içerik sağlayıcısına ilişkin iletişim bilgilerine ulaşılamaması yahut mağdur tarafından bizzat içerik sağlayıcısına yapılan başvuruya herhangi bir cevap verilmemesi sebebiyle yüksek oranda olumsuz sonuç alınmaktadır. 

Diğer bir taraftan, Facebook’tan içerik kaldırma konusunda uzman bilişim avukatları tarafından yapılan hukuki tebliğler sonucu içerik sağlayıcılarının başvuruyu kabul ettiği ve çok yüksek oranlarla içeriği derhal kaldırdığı görülmektedir. Bu itibarla, Facebook’tan içerik kaldırma hususunda uyar kaldır yönteminin tercih edilmesi halinde, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir

Facebook Yönetimi ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile İçerik Kaldırma

Facebook yönetimi ile hukuki yazışma yöntemi ile içerik kaldırma uygulamada uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan içerik kaldırma yollarından bir diğeridir. Bu yolda, Facebook yönetimine ve ilgili birimlerine, içeriğin niteliği, hukuka aykırılık oluşturan detaylar, hangi hakların ihlal edildiğine ilişkin bir tebliğ yapılmaktadır.

Yapılan tebliğ sonucu Facebook yönetimi yahut ile ilgili birimlerinden gelen cevaba yönelik gerekli işlemler peşi sıra yapılmaktadır. Bu itibarla, Facebook yönetimiyle hukuki yazışma yönteminde kaldırılmak istenen içeriğin kalıcı olarak silinmesi mümkündür.

Facebook Politikalarına Aykırılık Halinde Video Kaldırma

Facebook politikalarına aykırılık halinde video kaldırma, şikayet prosedürünün uygulanmasıyla mümkün olmaktadır. Facebook topluluk politikalarına göre yayınlanması yasak ve kaldırılabilecek nitelikteki içerikler şunlardır:

 • Özgün olmayan, kopyalanmış içerikler,
 • Çıplaklık içeren görüntüler,
 • Sahte, spam etkileşim satın alınan içerikler,
 • Ateşli silah, alkol ve tütün ürünü satışlarının yapıldığı içerikler,
 • Uyuşturucu madde ticareti yapma, planlama, bağışlama, hediye etme gibi faaliyetleri barındıran içerikler,
 • Terörizm, organize suçlar veya nefret gruplarının desteklendiği içerikler,
 • Tehdit, yoğun şiddet, nefret söylemi, şantaj, aşağılama ve küçük düşürme yahut taciz içeren içerikler,
 • Kişilerin kendine zarar vermesini teşvik eden içerikler.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve Facebook’tan İçerik Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve Facebook’tan içerik kaldırma 5651 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılarak başvurulan yoldur. 

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve Facebook’tan içerik kaldırma yolunda, içerik sağlayıcısı sıfatındaki Facebook hesabına bir bildirimde bulunur. Yapılan bildirimde konuya ilişki detaylar açıklanarak içeriğin çıkarılması talep edilir. 

İçerik sağlayıcısı tarafından, yapılan başvuruya 24 saat içinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi yetkili sulh ceza hakimliklerinden talep edilebilmektedir. Aynı şekilde içerik sağlayıcısına başvurmadan doğrudan sulh ceza hakimliğinden ilgili içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesinin talep edilmesi de mümkündür. 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve Facebook’tan İçerik Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve Facebook’tan içerik kaldırma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunulmasıyla yapılmaktadır. 

Doğrudan Kuruma yapılan başvuruda, özel hayatın gizliliğini ihlal eden Facebook içeriğinin URL adresi, özel hayatın gizliliği hakkının hangi açılardan ihlal edildiği ve taraflara ilişkin kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Sayılan bilgilerde hata yahut eksiklik olması halinde erişimin engellenmesi talebi işleme konulmaz. 

Doğrudan Kuruma sunulan erişimin engellenmesi taleplerinin kabul edilmesi halinde talepte bulunulan saatten itibaren 24 saat içinde karar ilgili Sulh Ceza Mahkemesine sunulmak zorundadır. Aksi takdirde, Kurum tarafından verilen erişimin engellenmesi tedbiri kaldırılmaktadır. Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

Özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde, talep edilen erişimin engellenmesi kararı için doğrudan sulh ceza hakimliklerine başvuru yapılması da mümkündür. Ancak, uygulamada Kurumun, yapılan başvurulara oldukça hızlı yanıt vermesi sebebiyle, aciliyet gösteren içerikler için derhal Kuruma başvurulması ve Kurumdan alınan kararın sulh ceza hakimliklerine sunulması yolu tercih edilmektedir.

Facebook'tan İçerik Kaldırma

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara Erişim Engelleme ve Facebook’tan İçerik Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videoları erişim engelleme ve Facebook’tan içerik kaldırma, 5651 sayılı kanunun 8. maddesine dayanılarak mümkün olmaktadır. Erişimin engellenmesi yahut içeriğin kaldırılması sonucunu doğuracak suçlar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

Facebook içeriğinde yukarıda sayılan suçların işlendiğine dair şüphe bulunması halinde, doğrudan Kurumun ilgili birimine başvuruda bulunmak mümkündür.

Konusu suç teşkil eden içerikler bakımından bir diğer hukuki usul soruşturma ve kovuşturma aşamalarında içeriğin kaldırılması ya erişimin engellenmesi tedbirlerini uygulanmasıdır. Bu durumda, suça ilişkin olarak soruşturma başlatılır. Başlatılan soruşturma aşamasında savcılık tarafından yahut kovuşturma aşamasında hakim tarafından ilgili içeriye kaldırılması veya erişimin engellenmesi tedbiri uygulanabilir. 

Soruşturma yahut doğrudan kuruma başvuru yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği somut olayın özelliklerine göre değişmekle birlikte uygulamada hızlı yanıt alınabildiği için doğrudan koruma başvuruda bulunmak sıklıkla tercih edilmektedir

TMK Kapsamında Sosyal Medyadan İçerik Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25 hükümlerinde kişilik haklarına saldırıda bulunulması halinde dava açılabileceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, kişilik haklarına saldırıda bulunan bir Facebook içeriğinin Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25 hükümlerine dayanılarak kaldırılması mümkündür. 

İçerik sağlayıcısının yahut mağdurun yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacak davada, kişilik haklarına saldırının önlenmesi, mevcut saldırının sona erdirilmesi yahut sona ermiş bir saldırının hukuka aykırılığının tespit edilmesi talep edilebilmektedir. 

Bununla birlikte, dava dilekçesinde talep edilmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi koşuluyla, dava sonuçlanıncaya değin erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması mümkündür. 

Kişilik haklarının ihlali sebebiyle TMK kapsamında sosyal medyadan içerik kaldırma halinde, içeriğin meydana getirdiği maddi ve manevi zararların da tazmin edilebilmesi mümkündür. Bu hususun da ayrıca dava dilekçesinde ileri sürülmesi gerekmektedir. Maddi manevi tazminata hükmedilebilmesi için ortaya çıkan zararın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan Facebook içeriğiyle bağlantılı olması gerekmektedir.

Facebook’tan Sildirilen İçeriklerin Google’dan da Sildirilmesi

Facebook’tan sildirilen içeriklerin Google’dan da sildirilmesi mümkündür. Ancak Google’ın algoritması gereği Facebook’tan sildirilen içeriklerin belli bir süre daha Google’da görünmemesi için ayrıca işlemler yapılmalıdır. 

Facebook içeriği silindikten sonra Google üzerinde gerekli hukuki ve teknik işlemler yapılarak içerik her iki mecradan da kalıcı olarak silinmektedir

Facebook İçerik Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Facebook içerik kaldırma işlemi doğrudan Kuruma başvurulabilen hallerde 1 ila 2 gün sürer. Facebook’un politikalarını uygulanması halinde yaklaşık 1 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Konuya ilişkin açılacak davalarda içeriğin çıkarılması tedbir talebinin ise 15 gün içerisinde işleme konulduğu görülmektedir

Sonuç

Facebook’ta içerik kaldırma, uygulamanın kullanıcı sayısı, açılan hesapların uzun ömürlü olması, çeşitli içerik paylaşımların yapılması gibi sebeplerle sıklıkla meydana gelen ihlalleri giderme yöntemleridir. Facebook’ta da yayınlanan içeriğin hangi hukuki kapsamda olduğu, hangi hakların ihlaline sebebiyet verdiği tespit edildikten sonra bu ihlali en uygun yöntem uygulanmaktadır. Hususa ilişkin tüm tespitlerin doğru yapılması ve sürecin en kısa sürede tamamlanabilmesi adına, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alınmalıdır.