Evlilik sözleşmesi örneği

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi örneği ile evlenecek taraflar arasında evlilik sözleşmesi yapılabilir. Evlilik sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “evlilik sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki evlilik sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile sözleşme geçersiz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

…/…/…

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:  

1-) İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

2-) İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLLER: 

BİRİNCİ TARAF VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

İKİNCİ TARAF VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Yukarıda adları belirtilen taraflar, …/…/…. tarihinde gerçekleşecek olan evlilikleri için bu protokolü, evlilik sözleşmesi yapılmadan önce herhangi bir dış etken veya baskı altında olmaksızın, kendi özgür iradeleri ile imzalamışlardır. Taraflar, bu protokolü imzalayarak evlilik birliğini sürdürme konusundaki taahhütlerini, aşağıda adları ve imzaları bulunan tanıkların huzurunda beyan etmişlerdir.

PROTOKOL MADDELERİ:

 1. İşbu belgede kimlik bilgileri yer alan taraflar, …/…/… tarihinde gerçekleşecek olan evlilik akdinden önce, bu protokolü kendi iradeleriyle imzaladıklarını ve evlilikleri süresince bu protokole kayıtsız şartsız uymayı taahhüt ederler.
 1. Her bir eş, yasal sınırlar içinde, kendi kişisel mallarını yönetme, kullanma ve tasarruf etme hakkına sahiptir. Diğer eş, bu kişisel mallar üzerinde herhangi bir yönetme veya tasarruf hakkına sahip değildir.
 1. Her eşin kişisel kullanımında olan eşyalar ve üçüncü kişilerden gelen maddi veya manevi tazminatlar, kişisel mallar olarak kabul edilir ve diğer eşin bu mallar üzerinde herhangi bir hak veya tasarruf yetkisi bulunmaz. Evlilik süresince edinilen mallar, her eşin kendi kişisel malını oluşturur.
 1. Bağışlar, miras hakları ve üçüncü kişilerden alınan malvarlığı, kişisel mallar kapsamında yer alır ve diğer eşin bu mallar üzerinde herhangi bir yönetim veya tasarruf hakkı yoktur.
 1. Malın sahibi olduğunu iddia eden kişi, iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde, mal paylaşımı rejimine göre, aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyet kapsamında değerlendirilir.
 1. Her eş, kendi borçlarından tamamen sorumludur ve kendi kişisel mallarından sorumludur. Diğer eş, borç yükünü üstlenemez veya borçlanma işlemleri yapamaz.
 1. Bir eşin meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu faaliyetle ilgili tüm hukuki işlemleri yapma, geliri kullanma ve tasarruf etme yetkisi sadece o eşindir. Diğer eşin bu faaliyetle ve geliriyle herhangi bir ilişkisi veya söz hakkı yoktur.
 1. Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar, her iki eşin ortak katılımıyla karşılanır.
 1. Sosyal güvenlik kurumları veya özel sigorta şirketlerinden yapılan ödemeler, tazminatlar ve alacaklar, kişisel mallar olarak kabul edilir ve diğer eşin bu gelirler üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı yoktur.
 1. Tahviller, bonolar, resmi senetler, repo, borsa, faiz gelirleri, icra alacakları, banka faizi ve kira geliri gibi gelirler, mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mallar olarak kabul edilir ve diğer eşin bu haklar üzerinde herhangi bir yönetme veya kullanma yetkisi bulunmaz.
 1. Mal rejiminin sona ermesi durumunda, her eş, kendi kişisel mallarını geri alabilir. Ayrıca, üstün yararın gerektirdiği durumlarda, diğer eşin payı için karşılığını vererek paylı mülkiyet kapsamındaki malların kendisine devredilmesini talep edebilir.
 1. Evliliğin sona erdirilmesi durumunda, ortak kullanım için ayrılan konutta kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya …………. devam edecektir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İşbu protokol, … adresinde, …/…/… tarihinde düzenlenerek aşağıda isimleri bulunan şahitler huzurunda taraflarca imzalanmıştır.

İş bu 13 (on üç) maddelik protokol toplam 2 (iki) nüsha şeklinde düzenlenmiş,  taraflar arasında muhafaza edilmek üzere teslim edilmiştir. Türk Medeni Kanunu uyarınca tarafların beyanlarına uygun olarak karşılıklı olarak imzalanmıştır.(…/…/…)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA        İMZA

ŞAHİT ŞAHİT

İSİM-SOYİSİM İSİM-SOYİSİM

İMZA İMZA

Evlilik Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Evlilik sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Evlilik sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, evlilik sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme