Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Erişim engelleme kararına itiraz, içerik kaldırma süreçlerinde uygulanan hukuki yol ve prosedüre göre değişiklik göstermektedir. İlgili makamlar tarafından verilebilen erişim engelleme kararlarına itiraz çeşitli şekillerle mümkündür. Erişim engelleme kararına itiraz edilmesi halinde verilen kararın gözden geçirilmesi söz konusu olmaktadır.

Erişim Engelleme Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Erişim engelleme kararına itiraz şu yollarla yapılır: 

  • Erişim engelleme kararının Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş olması halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanarak bir sonraki numaralı Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunulur.
  • Kararın, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından verilmesi halinde doğrudan koruma itirazda bulunulur. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, itirazda bulunulacak makam erişim engelleme kararını veren makama göre değişiklik göstermektedir. Erişim engelleme kararını veren makam ise içerik kaldırma sürecinde başvurulan hukuki yola göre tespit edilmektedir.

Diğer bir ifade ile, içerik kaldırma ve erişim engelleme sürecinde kanun hükmüne bağlı olarak itirazın yapılacağı makam, itiraz usulü yahu itiraz süresi gibi prosedüre ilişkin detaylar değişmektedir.

DİKKAT: Erişim engelleme kararına itiraz ile yetkili makamlar tarafından içerik sağlayıcılarına verilen idari para cezalarının iptali farklı hususlardır. Hükmedilen idari para cezalarına karşı itiraz 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Konusu Suç Teşkil Eden Mahkeme veya Savcılık Tarafından Verilen Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Konusu suç teşkil eden, mahkeme veya savcılık tarafından verilen erişim engelleme kararına itiraz, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

İlgili kanun hükümlerine göre, itirazın yapılacağı makam erişim engelleme kararını veren sulh ceza hakimliğinden bir sonraki numaralı sulh ceza hakimliğidir. Örneğin, erişim engelleme kararının İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmesi halinde, erişim engelleme kararını itiraz İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine yapılacaktır. 

Yetkili makamın itirazı incelemesinden sonra erişim engelleme kararının kaldırılmasına hükmedilebilir. Ancak, itiraz yoluna başvurulmuş olması doğrudan kararın kaldırılacağı sonucunu doğurmaz.

İtirazlar, kararın öğrenildiği günden itibaren 2 hafta içinde ilgili makama sunulacak dilekçe yahut zabıt katibine sunulacak sözlü beyan ile yapılmaktadır. Zabıt katı bile sözcüğü beyanda bulunma yolunun tercih edilmesi halinde ilgili beyanın tutanağı getirilmesi şarttır.

BTK Tarafından Verilen Erişim Engelleme Kararına İtiraz

BTK tarafından verilen erişim engelleme kararına itiraz, yine kurumun ilgili sayfasına yapılan başvurularla mümkün olmaktadır. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumuna itiraz başvuruları şu yollarla yapılabilir: 

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun E-devlet uygulaması üzerinden online başvuru yapılabilir.
  • Kuruma hitaben yazılmış, ıslak imzalı itiraz başvurusu dilekçesi ile başvuruda bulunması gereken diğer belgeler fiziki dosya haline getirilip posta yoluyla  yahut elden teslim ile Kuruma iletilebilmektedir.

Islak imzalı dilekçe ile yapılacak başvurularda, alan adı sahiplerine ilişkin ödeme belgesi de bulunmalıdır. Ayrıca, başvurunun bir gerçek kişi tarafından yapılması halinde nüfus cüzdanının onaylı suretinin eklenmesi gerekir. Aynı şekilde başvurunun şirket, dernek yahut vakıf gibi bir tüzel kişi tarafından yapılması halinde imza sirkülerinin dilekçe ekinde bulunması gerekmektedir.

Hakkında erişim engelleme kararı verilen site sahiplerinin e-devlet üzerinden yaptıkları online başvurularda da alan adı sahibine ilişkin ödeme belgesinin yer alması gerekmektedir. Aynı şekilde şirket, dernek yahut vakıf gibi bir tüzel kişi adına başvuru yapılması halinde imza sirkülerinin eklenmesi gerekmektedir.

DİKKAT: Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna yapılacak erişim engelleme kararına itirazdan önce, sayfa yahut site hakkında güncel bir erişim engelleme kararının bulunup bulunmadığı sorgulanabilir. Konu hakkındaki sorgular kurumun site bilgileri sorgu sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Kamu Düzeni Gerekçesi ile Verilen Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Kamu düzeni gerekçesi ile verilen erişim engelleme kararına itiraz, erişim engelleme kararını veren sulh ceza hakimliğinden bir sonraki numaralı sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. 

İtiraz usulü, ilgili makama sunulan itiraz başvuru dilekçesi yahut zabıt katibine sunulan sözlü beyandır. Sözlü beyanda bulunulması halinde, başvuru talebinin tutanağı geçirilmesi gerekmektedir. İtirazın yapılabileceği süre, sulh ceza hakimi tarafından verilen erişim engelleme kararının öğrenilmesinden itibaren 2 haftadır.

Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Verilen Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle verilen erişim engelleme kararına itiraz birden fazla durumda mümkün olmaktadır. 

Öncelikle, erişim engelleme kararının, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılarak yetkili Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmesi halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki itiraz usulü uygulanır. Bu itibarla, kararı veren Sulh Ceza Hakiminden bir sonraki numaralı Sulh Ceza Hakimliğine hitaben yazılan dilekçe ile itiraz başvurusu yapılır. Bu ihtimalde itiraz, erişim engelleme kararının öğrenildiği günden itibaren 2 hafta içinde yapılmalıdır.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle, TMK m.24-25 hükümlerine dayanılarak Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmış olması halinde ise iki farklı ihtimal söz konusu olmaktadır. Bu ihtimaller şunlardır: 

  • Erişim engelleme ve içeriğin çıkarılması kararlarının dava süresince tedbir olarak uygulanması halinde, mahkeme tarafından hükmedilen tedbir talebine itiraz edilebilir. İçeriğin çıkarılması tedbir talebine itiraz, davanın görüldüğü mahkemeye sunulan bir dilekçe ile yapılmaktadır. 
  • Asliye hukuk mahkemelerinde açılan kişilik haklarının korunması davasının sonucunda verilen erişim engelleme kararlarını itiraz ise bölge adliye mahkemelerine yapılacak i̇stinaf başvurusu ile mümkün olmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Nedeniyle Verilen Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Özel hayatın gizliliğininin ihlali nedeniyle verilen erişim engelleme kararına itiraz, kararı veren makama göre değişiklik göstermektedir. 

Erişim engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilmesi halinde itiraz başvurusu da Kuruma yapılmaktadır. Bu itibarla başvurular, Kurumun e-devlet  uygulaması üzerinden online şekilde yapılabileceği gibi ıslak imzalı itiraz başvuru dilekçesinin fiziken Kuruma teslim edilmesi ile de yapılabilir. 

Kuruma doğrudan yapılacak başvurularda site alan adı sahiplerine ilişkin ödeme belgesi de dosyaya eklenmelidir. Bunun yanında başvurunun bir gerçek kişi tarafından yapılıyor olması halinde Nüfus cüzdanının onaylı sureti, şirket, yahu Vakıf tarafından yapılıyor olması halinde i̇mza sirküleri de eklenmelidir.

Kurumun e-devlet yapılan başvurularda da sitenin alan adı sahibine ilişkin ödeme belgesi eklenmektedir. Bunun yanında, tüzel kişi adına yapılan başvurularda imza sirkülerinin de online olarak eklenmesi gerekir.

Erişim Engelleme Kararına İtiraz Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Sulh ceza hakimliklerine yapılan erişim engelleme kararına itiraz, yaklaşık 1 gün içinde sonuçlanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan itirazlar ise yaklaşık 1 hafta sürer.

Sonuç

Erişim engelleme kararına itiraz, erişim engelleme kararının alınabilmesi için dayanan hukuki yol ve başvurulan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Hukuki yolun tespit edilmesinden sonra ilgili makamlarda biraz başvurusu yapılmaktadır. Tüm bu tespitlerin doğru şekilde yapılması ve en kısa sürede itiraz başvurusunu gerçekleşmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.