El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği ile el atmanın önlenmesi davası talebinde bulunulabilir. El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “el atmanın önlenmesi dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki el atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, … İli, … İlçesi, … Beldesinde bulunan … Ada, … Parsel numaralı taşınmazı, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık artırmada satın almıştır. İhale bedelini ödeyerek, taşınmazın tapuda tescil işlemlerini …/…/… tarihinde gerçekleştirmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalı şahıs, söz konusu taşınmaz üzerinde daha önce ev inşa etmiş, odunluk düzenlemiş ve ağaç dikmiştir. Ancak, kendisine taşınmazı boşaltması yönünde yapılan bildirilere rağmen, haksız bir şekilde müdahalesine devam etmektedir. Bu durum, müdahalenin sonlandırılması için hukuki bir dava açma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerle davanın kabulüne, … İli, … İlçesi, … Beldesi, … Ada, … Parselde kayıtlı olan mülkiyete yönelik müdahalenin engellenmesine, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesine ilişkin olarak tarafınıza başvuruda bulunmaktayım. Davacı vekili olarak, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimize ait olan mülk, tapuda kayıtlı bulunan … İli, … İlçesi, … Köyü, … Ada, … Parsel üzerindedir. Bu arsa, davalının sahip olduğu bitişik arsa ile komşudur.
 1. Davalı, üzerine iş makineleri üreten bir fabrika kurarak müvekkilimizin mülkiyetindeki arsaya yaklaşık …. m²’lik bir alanı işgal etmiştir. Müvekkilimiz gerekli ölçümleri yaptırarak, … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıyı uyararak bu haksız duruma son verilmesini talep etmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalı, müvekkilimizin ihtarnamesine cevap vermemiştir. Müvekkilimiz, iyi niyetli çabalarının sonuçsuz kaldığını gözlemleyerek, davalının haksız tecavüzünün önlenmesi ve arsa ile ilgili … ecrimisilin ödenmesi için hukuki adımları atmaya karar vermiştir.

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği …/…/… Tarihli … Yevmiye Numaralı İhtarname, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle davamızın lehimize sonuçlanmasını, müvekkilimize ait gayrimenkule davalı tarafından gerçekleştirilen haksız tecavüzün önlenmesini, arsa üzerindeki yapılanmanın yıkılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, müvekkilimiz tarafından binanın inşa edildiği …. m²’lik arsa kısmını kullanamamasından dolayı davalı tarafından aylık … kira bedeli üzerinden toplam … Türk lirasının, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesini istiyoruz. Son olarak, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesini talep ederek, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: El atmanın önlenmesi(Müdahalenin Men’i) talebi

DAVA DEĞERİ: ……. ₺

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davalı, müvekkilime ait bulunan … ilindeki … ilçesi, … Mevkii’nde yer alan, … ada, … parsel numaralı taşınmazla komşu olan, aynı bölgede bulunan … pafta … parsele bitişik bir parselin sahibidir. Davalı, müvekkilimin bu parsellere erişimini kısıtlamaktadır. Ayrıca, ahır inşa ederek ve binasını yola terk etmiş olmasına rağmen binanın bir kısmını yıkmadan müvekkilime zarar verme eğilimindedir.
 1. Müvekkilimin taşınmazını ve yolunu kullanmasına engel olan davalı hakkında aynı zamanda … Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Davalının ahırının yaydığı koku ve çevreye bıraktığı pislikler müvekkilime zarar vermektedir. Davalı, Medeni Kanun’un 737. maddesinde belirtilen komşuluk hukukunu ihlal etmekte olup aynı zamanda ahırının bulunduğu bölgede yol üzerinde genişlemiştir. Bu nedenle, davalıya ait ahırın yıkılarak kaldırılması talep edilmektedir. Ayrıca, yola tecavüz eden evin ihlal edilen bölümünün ve duvarının da yıkılarak kaldırılması talep edilmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle haklı davanın kabulü talebiyle, müvekkilimin mülkiyetinde bulunan … ili, … ilçesi, … mevkii, … ada, … parsel, … pafta üzerindeki taşınmazına giden yolu kullanmasına mani olan davalı tarafın, ahır inşa ederek, yol oluşturarak ve duvar örerek müvekkilin mülküne haksız müdahalede bulunduğu konusundaki haksız tecavüzünün önlenmesi amacıyla, bahse konu ahır, duvar ve evin tecavüz içeren kısımlarının yıkılmasına ve ortadan kaldırılmasına karar verilmesini, tapu kayıtlarının düzeltilerek güncellenmesini, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafın sorumluluğuna yüklenmesini talep ederim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • El atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, el atmanın önlenmesi dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.