E-Tebligat Süre Hesaplama

E-tebligat süre hesaplamasında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulama alanı bulur. Süre hesabı için aşağıdaki araç kullanılabilir.

E-Tebligat Süre Hesaplama Nasıl Yapılır?

E-tebligat süre hesaplama, elektronik tebligatın yapıldığı güne 5 gün ekleyerek yapılır. Tebligatın yapıldığı günü takip eden beşinci günün sonunda, tebligat yapılmış sayılır.

Konuyu düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanunu m. 7/a/4 hükmü şu şekildedir: 

“Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”

Hükümden çıkarılan ve dikkat edilmesi gereken birkaç nokta mevcuttur.

  • Elektronik tebligat için öngörülen bekleme süresi 5 gündür.
  • 5 günün hesabında, elektronik tebligatın yapıldığı gün dikkate alınmaz. Bunu izleyen günden itibaren 5 gün sayılmalıdır.
  • E-tebligat süresinin bitimi, son günün sonuna karşılık gelir. Bu da demektir ki son gün mesai saati geçmiş olsa dahi tebligat yapılmış sayılmaz. Tebligat, gün sonunda yapılmış sayılır.

E-Tebligat Beşinci Günden Önce Açılırsa Ne Olur?

E-tebligat beşinci günden önce açılsa bile beşinci günün sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Fakat bu konuda, aksi yönde de mahkeme kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına, tebligatın açıldığı günü tebliğ yapılmış gün gibi düşünerek hareket etmekte yarar vardır.

Örneğin, e-tebligatın gönderildiği tarih 20 Ocak ise ve kişi bu tebligatı 22 Ocakta açmışsa artık tebliğin yapılmış sayıldığı düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Belirtildiği üzere, konu hakkında Yargıtayın iki yönde de kararları olduğu için görüş birliği bulunmamaktadır.

Tebligat Tarihi  Resmi Tatile Denk Gelirse Ne Olur?

E-tebligatın gönderildiği tarih resmi tatile denk gelmişse bunun süre hesabına bir etkisi olmaz. Takip eden 5 gün sayılır. Bu 5 günün içinde tatil günlerinin olması da süre hesabını etkilemez ve bu günler 5 gün hesabına dahil edilir.

E-tebligat bakımından önem arz eden ve fark yaratan nokta, tebliği izleyen beşinci günün resmi tatile denk gelmiş olmasıdır. Bu durumda, ilgili günde tebliğ yapılmış sayılmaz. Sürenin sonu, tatil gününü takip eden ilk iş gününün sonu olur.

Örneğin 24 Ekim günü e-tebligat yapılırsa bunu izleyen beşinci günün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı için tebliğ günü, 29 Ekim olur. Fakat 29 Ekim ulusal bayramdır ve resmi tatil günüdür. Dolayısıyla, hafta sonuna denk gelmiyorsa 30 Ekimin sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

E-tebligat süresinin son gününü hafta sonuna denk gelmesi durumunda da bunu takip eden ilk iş gününün sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Örneğin tebliği izleyen beşinci gün cumartesi veya pazar ise bunu takip eden ilk iş günü olan pazartesi gününün sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Yargıtay 4. C.D. E. 2020/31908 K. 2021/3407 T. 08.02.2021)

E-Tebligat Süre Hesaplama Örneği

E-tebligat süre hesaplama örneği olarak birkaç ihtimale yer vermekte yarar vardır. Tebligatın yapıldığı gün 24 Ocak olsun. Bu durumda tebliğin yapılmış sayılacağı tarih, 29 Ocak gününün sonudur.

Süre hesaplamada, yukarıda da değinilen tatil ihtimallerine dikkat edilmelidir. Bu kapsamda 5 günlük sürenin sonu bir resmi tatile denk gelmişse bunu takip eden ilk iş gününün sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

Sonuç

E-tebligat süre hesaplamasında göz önünde bulundurulması gereken çeşitli etmenler bulunur. Tebliğ tarihi, resmi tatiller, tebligatın açıldığı tarih gibi dikkat gerektiren noktalar gözden kaçırılmamalı ve bu çerçevede süre hesabı yapılmalıdır.