Delil tespiti dilekçesi örneği

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Delil tespiti dilekçesi örneği ile delil tespiti talebinde bulunulabilir. Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “delil tespiti” yazımızı okuyabilirsiniz.

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki delil tespiti dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Delil tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil işletmesinin, ………….. Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum İdaresi ile arasında düzenlenen ve “…………………………….. Hizmet Sözleşmesi” adını taşıyan sözleşme, …/…/… tarihinde imzalanmıştır. Yer teslimi, …/…/… tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 1. İhale ve sözleşme, başlangıçta …/…/…–…/…/… tarihleri arasında, ….. ay süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak, ………… Kaymakamlığı (Afet ve Acil Durum İdaresi), …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile, haklı bir neden belirtmeksizin sözleşmenin ……. ay sonra, yani …/…/… tarihinde sona ereceğini bildirmiştir.
 1. Sözleşmenin ……. ay süresince sona erdirilme gerekçesi olarak, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname ile yapılan ihtar, belirtilen fotoğrafların dayanak gösterilerek sözleşmenin süresinden önce haklı bir sebep ile feshedildiğini belirtmiştir. İhtarname, tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.
 1. Bahsi geçen fotoğrafların, sözleşmeye bağlı işle ilgisi olmamakla birlikte, 1. fotoğraf …/…/…, 2. fotoğraf …/…/…, 3. fotoğraf …/…/…, 4. fotoğraf …/…/…, 5. fotoğraf …/…/…, 6. fotoğraf …/…/… ve 7. fotoğraf …/…/… tarihlerinde mesai sonrasında çekilmiştir. Bu tarihlerde ihale gerçekleşmemiş, sözleşme imzalanmamıştır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat davalarında, fotoğrafların çekildiği tarihlerin doğru belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu sebeple, sunulan 7 adet fotoğrafın çekildiği tarihin belirlenmesi için bir bilişim uzmanı bilirkişi tarafından inceleme talep edilmektedir. ……’a ait Facebook adresinin kullanıcı adı ve şifresi bilirkişiye sağlanacaktır.

HUKUKİ DELİLLER: …………… Sözleşme Fotokopisi, Yer Teslimi İle İlgili Belge Fotokopisi, ………… Kaymakamlığı Yazısı, İlgili İhtarname, 7 Adet Fotoğraf ve her türlü sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 400-406 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler ve re’sen olarak dikkate alınması gereken nedenlere istinaden, ekte sunulan 7 adet fotoğrafın, … tarafından işletilen Facebook hesabındaki tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli incelemenin yapılmasını talep etmekteyim. Bu bağlamda, saygılarımla gereğinin yapılmasını arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Delil tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. ……… ili ……… ilçesi, ……… Caddesi No: … adresinde faaliyet gösteren …….. üretim tesisi, ………. işleme tesisi olarak kullanılan tesisin faaliyetinin durdurulması için … tarihinde ………. Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler gece saat …’te işletmeye gelmiş, tesis çalışır durumdayken şalterleri kapatmış ve işletmeyi mühürlemiştir.
 1. Sistem çalışır durumdayken şalterlerin kapatılması, aşırı sıcaklıkta çalışan makinenin soğumadan kapanmasına neden olabileceğinden, makine parkurunda zarara yol açmıştır. Bu durum, davalı belediye çalışanına iletilmiş olup, sistem soğumadan kapatılmasının zararlı olacağı belediye personeline bildirilmiş olmasına rağmen, belediye kötü niyetli davranışta bulunarak makinenin soğumasını beklemeden kapatmıştır.
 1. …/…./…. tarihinde alınan mahkeme kararıyla zabıta ekipleri, müvekkile ait işletmeyi mühürü sökerek açmıştır. Müvekkil, işletmeye faaliyet başlatmak için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Ancak, makinenin sıcakken kapatıldığından dolayı makinenin bir parçası zarar görmüş ve bu nedenle makine şu an çalışmamaktadır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu durum, müvekkilin büyük maddi zarara uğramasına neden olmuştur. Müvekkil, işletmede kullanılan makinenin, Makine Mühendisi ve Elektrik Elektronik Mühendisi tarafından incelenerek zararın sebebinin ve değerinin belirlenmesini talep etmektedir. Mahkemeden bu konuda bir inceleme ve tespit talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi, Keşif ve her türlü sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 400-406 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlerle müvekkilimin fabrikasındaki cihazın arızalanmasının sebebini tespit etmek üzere atanacak bilirkişiler aracılığıyla, cihaza belediyenin hatalı müdahalesi sonucu meydana gelen hasarın belirlenmesini talep ediyoruz. Tazminat davası açmadan önce oluşan zararın kesin bir biçimde saptanmasını istiyoruz. Bu bağlamda, yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesini, müvekkilimizin menfaatleri doğrultusunda talep ediyoruz. Saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, delil tespiti dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.