Davadan Feragat ve Sonuçları

Davadan Feragat ve Sonuçları

Davadan feragat, davacı ve davalı açısından önemli sonuçlar doğuran bir hukuki işlemdir. Feragate ilişkin işlemler önemli ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar içerir. Bu süreçte hata yapılması geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir.

Yazımızda davadan feragat nedir, feragate ilişkin işlemler nasıl yapılır, feragat beyanında bulunmak için belirlenen süre nedir, davadan feragat dilekçesinde nelere dikkat edilmelidir, davadan vazgeçme ile arasındaki farklar nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntılarıyla açıklayacağız. Yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Önemli: Davadan feragat dilekçesi oldukça önemli ayrıntılar içerir. Bu ayrıntılara dikkat edilmeden hazırlanan dilekçeler geri dönülmez sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle feragat beyanını içeren dilekçe hazırlarken önce avukata sormak  faydalı olacaktır.

Davadan Feragat Nedir?

Davacının, açtığı davanın sonucundan vazgeçmesine davadan feragat denir. Feragat kısmen veya tamamen yapılabilir. Feragat ile davacı dava dilekçesinde sonuç kısmında talep ettiklerinden kısmen veya tamamen vazgeçmiş olur. Yani en az açılmış dava kadar önemli ve dikkat isteyen bir işlemdir bu.

Davadan feragate ilişkin düzenlemeler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda ‘’Davaya Son Veren Taraf İşlemleri’’ üst başlığı ile madde 307 ve devamında bulunur. Madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere feragat hakkı davacıya tanınmış bir haktır.

Kural olarak tüm davalar açısından feragat beyanında bulunmak mümkündür. Ancak bu durumun birkaç istisnası mevcuttur. İstisnai durumlara örnek olarak hakimlere karşı açılan tazminat davaları ve ortaklığın giderilmesi davaları verilebilir.

Önemli: Bu işlem ile davacı dava sonucuna ilişkin taleplerinden kısmen veya tamamen vazgeçmiş olur. Yani feragat oldukça önemli sonuçlar doğuran bir usul işlemidir. Bu nedenle feragat hakkını kullanmadan önce veya feragat ederken herhangi bir hukuki hata yapılmaması için deneyimli bir avukattan destek alınmalıdır.

İşlem Nasıl Gerçekleştirilir?

Davadan feragatin nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme HMK madde 319’da bulunur. Madde düzenlemesine göre feragatin dilekçe ile veya sözlü olarak yapılması mümkündür. Sözlü feragat yalnızca yargılama esnasında yapılabilir. Aksi durumlarda yapılacak tüm feragatlerin yazılı yapılması zorunludur.

Feragat dilekçesinin ilgili mahkemeye sunulması ile veya yargılama sırasında sözlü olarak feragat edildiğinin beyan edilmesi ile bahsettiğimiz işlem hüküm doğurur. Yani mahkemenin dilekçeye veya sözlü feragat beyanına muvafakat etmesi gerekmez.

Feragat dilekçesinin veya sözlü beyanının geçerli olabilmesi için kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Herhangi bir kayıt koyarak veya bir şarta bağlanarak yapılan feragatler mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır.

Feragat tamamen değil taleplerin biri veya birkaçı için kısmi olarak yapılacaksa bu durumun dilekçede açık bir şekilde gösterilmesi zorunludur. Yargılama esnasında da kısmi feragat beyanı dile getirildiğinde, feragate ilişkin tutulan tutanakta feragatin kısmi şekilde yapıldığı açıkça gösterilmelidir.

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan feragat dilekçesi oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılara sahiptir. Bu ayrıntılar dikkate alınmadan hazırlanan dilekçe davacı açısından büyük problemlere yol açabilir.

Davadan feragat dilekçesinde, davadan vazgeçildiği açık ve net bir şekilde anlaşılır olmalıdır. Kısmı bir feragat söz konusu ise feragatin kısmi olduğu dilekçede açıkça gösterilmelidir. Davadan feragat dilekçesi herhangi bir şart unsuru içermemelidir.

İnternet ortamında birçok taslak şeklinde davadan feragat dilekçesi örneği bulunmaktadır. Ancak bunlara itibar edilmemelidir. Zira bu taslak dilekçe metinleri usuli ve maddi birçok hata içerir ve bu hatalar geri dönülmez sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle somut olay değerlendirilerek ve usuli düzenlemeler dikkate alınarak bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu aşamada bir avukattan yardım almak önem arz eder.

Davadan Feragat Zamanı

Burada işlemin zamanına ilişkin düzenleme HMK madde 310’da yer alır. Madde düzenlemesine göre feragatin davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreçte yapılması mümkündür.

Hükmün verilmesinden sonra feragat edilmesi halinde, taraflardan herhangi birinin kanun yoluna başvurmuş olması durumunda bile, dosya kanun yolu incelemesi için gönderilmez. Bu aşamada ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından feragat edildiğine ilişkin karar verilir.

Dosya temyiz incelemesi için gönderilmiş ve bu aşamada davacı feragat talebinde bulunmuş ise Yargıtay tarafından temyiz incelemesi yapılmadan dosya hükmü veren mahkemeye gönderilir. Hükmü veren mahkeme davacının feragat talebi doğrultusunda ek karar verir.

Görüldüğü üzere feragat beyanının hüküm kesinleşmeden önce her aşamada yapılması mümkündür. Ancak hükmün kesinleşmesinin ardından feragat talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dava dikkatle takip edilmeli, feragatte bulunma talebi hüküm keisnleşmeden beyan edilmelidir.

Davadan Feragatin Sonuçları

Davadan feragat sonuçları ile ilgili düzenlemeler HMK madde 311’de bulunur. Madde düzenlemesine göre feragat beyanında bulunmanın ardından mahkemenin verdiği karar kesin hüküm niteliğindedir.

Feragatten Vazgeçme: Davacı şekle uygun sözlü veya dilekçe ile feragat beyanında bulunduktan sonra bu feragatten dönemez. Davacı, feragatin hile, hata, ikrah nedeniyle yapıldığını ve bu nedenle feragatten dönmek istediğini ayrı bir “feragatten fesih davası” açarak ileri sürebilir.

Davadan tamamen feragat edilmesiyle taraflar arasındaki uyuşmazlık son bulmuş olur. Davacı esas hakkındaki hakkından vazgeçmiş kabul edilir. Feragat üzerine mahkemenin verdiği karar kesin hüküm niteliğinde olduğundan davacının aynı davayı tekrar açması mümkün olmaz. Tekrar açması halinde ise kesin hüküm gerekçesiyle dava reddedilecektir.

Görüldüğü üzere feragat beyanının oldukça önemli sonuçları vardır, yapılacak küçük bir hata büyük problemlere yol açabilir. Bu nedenle feragate ilişkin yapılacak işlemlerin bir avukat vasıtasıyla yürütülmesi davacı için faydalı olacaktır.

Davadan Feragat Halinde Harç

Feragat beyanında bulunan davacı, aleyhinde hüküm verilmiş yani davayı kaybetmiş kabul edilir. Bunun sonucu olarak da yargılama giderlerini, ödemekle yükümlü hale gelir. Kısmi feragat halinde ödenecek yargılama giderleri feragatin kismi bölümü açısından ayrıca değerlendirmeye tabi olur.

Davadan feragat halinde harç konusunda; feragat beyanında bulunan davacı Harçlar Kanunu uyarınca karar ve ilam harcının belli bir bölümünü ödemekle yükümlü hale gelir. Başlangıçta yaptığı masraflar ise üzerinde bırakılır.

Davadan Feragat ve Davadan Vazgeçme (Davanın Geri Alınması) Farkları

Uygulamada ‘’Davadan Feragat’’ ve ‘’Davadan Vazgeçme’’ terimleri birbirleri yerine kullanılmakta ve bu durum büyük karışıklıklara neden olmaktadır. Davadan vazgeçme, HMK madde 123’te düzenlenen davanın geri alınması anlamında kullanılmaktadır.

Davadan feragat ve davadan vazgeçme kavramları oldukça büyük farklılıklar içerir. Davadan vazgeçme halinde davacı, dava konusu hakkından vazgeçmeyip saklı tutarak davasını takip etmez. Bu durumda davacı ileride bu dava konusu hakkında dava açabilme hakkına sahiptir. Ancak feragat halinde davacı, dava konusu hakkından vazgeçer ve bu dava konusu hakkında bir başka dava açamaz.

Davanın geri alınması yani davadan vazgeçme hakkının kullanılabilmesi için davanın diğer tarafı olan davalının bu duruma rıza göstermesi şartı aranır. Feragatte ise davalının rızası aranmaz. Davacı tek taraflı irade beyanı ile feragat işlemini gerçekleştirebilir.

ÖNEMLİ: Davadan feragat dilekçesi usul ve esasa yönelik çok dikkatli hazırlanmalıdır. Burada yer alan bir beyan kişinin davadan vazgeçme beyanında bulunduğu anlamına gelerek istemediği sonuçların doğmasına neden olabilir.

Davadan Feragatte Avukatın Önemi

Yukarıda konu ile ilgili olarak davadan feragat nedir, nasıl yapılır, feragatin hüküm ve sonuçları nelerdir, davadan vazgeçme ile arasında ne gibi farklar vardır, davadan feragat dilekçesi hazırlarken nelere dikkat edilmelidir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile açıkladık.

Görüldüğü üzere bahsettiğimiz işlem, oldukça önemli hukuki sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bir hukuki işlemdir. Davacının davadan feragat dilekçesi hazırlamadan önce tüm olasılıkları hesaba katarak bir değerlendirme yapması gerekir. Bu aşamada deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Bu makale faydalı mıydı?