Cinsel Taciz Suçu (TCK 105)

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu, cinsel suçlar içerisinde en hafif olanı olarak kabul ediliyor olmasına rağmen ciddiye alınması gereken bir suç tipidir. Hem fail açısından hem mağdur açısından önemli sorun ve sonuçlar ortaya çıkmaktadır. TCK 105. maddesinde iki fıkra olarak yer almıştır.

tck 105

Bir kişinin, cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla bir başka kişiyi temasta bulunmaksızın taciz etmesine denir. Cinsel taciz suçunun en önemli özelliği fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmamasıdır. Yani fail mağdura karşı dokunma, okşama, sürtünme vbv. şekilde temasta bulunmuşsa cinsel saldırı suçu gündeme gelir.

Uygulamada cinsel taciz suçu laf atma, cinsel uzvunu gösterme vb. şekilde işlenebilmektedir. Cinsel taciz suçu yüz yüze işlenebileceği gibi telefonla yahut sosyal medya veya diğer internet ortamı üzerinden de işlenebilir.

Yazımızda TCK 105 cinsel taciz suçunun önemli ayrıntılarına ve yargılama usulüne değindik. Konunun önemine binaen yazının dikkatlice okunmasını tavsiye etmekteyiz. Zira cinsel suçlar ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturma işlemleri diğer suçlardan farklı bir çok özellik göstermektedir.

Genel Olarak Cinsel Suçlar

Cinsel taciz suçunun doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için Türk Ceza Kanununda yer alan cinsel suçları genel olarak kısaca açıklamakta fayda görmekteyiz. TCK’da yer alan cinsel suçlar 4 tanedir. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

Cinsel Saldırı Suçu TCK 102 18 yaşından büyük kişilere karşı bedensel temasta bulunarak cinsel saldırı gerçekleştirme fiili bu suçu oluşturur. 15 ile 18 yaş aralığındaki çocuğa karşı bu suçun işlenebilmesi için hileli davranışların söz konusu olmaması gerekir. Aksi halde cinsel istismar suçu oluşur. Tecavüz fiilleri genellikle bu suça girer.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu TCK 103 Cinsel istismar suçu çocuğun cinsel dokunulmazlığını korumaya yönelik bir suç tipidir. 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranış bu suçu oluşturur. 15 ile 18 yaş aralığındaki çocuğa karşı ise cebir tehdit hile vb. davranışlarla işlenen her türlü cinsel davranış cinsel istismar sayılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15 ile 18 yaş aralığındaki çocuk ile bu çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girme suçudur. Burada en önemli farklılık çocuğun cinsel ilişkiye rızasıdır.

Cinsel Taciz Suçu TCK 105 Biz cinsel taciz suçunu açıklayacağız. Cinsel taciz suçunun yukarıda saydığımız cinsel suçlardan farkı bedensel temas olmaksızın tacizde bulunma işlemi olmasıdır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu (TCK 105/2)

Cinsel taciz suçunun temel şekli ve nitelikli halleri için öngörülen cezalara aşağıda “cinsel taciz suçunun cezası” başlığında değineceğiz. Ancak cinsel taciz suçunda cezayı artırıcı nitelikli hallerin işleniş şekillerini burada açıklamamız gerekirse;

 • Suçun çocuğa karşı işlenmesi durumu için artırılmış ceza öngörülmektedir. (6 ay – 3 yıl arası hapis)

Yukarıda cinsel taciz suçunun hangi çocuklara karşı işlenebileceğinden bahsettik. Cinsel taciz suçu 15 – 18 yaş aralığındaki çocuklara cebir, hile vb. davranışlar kullanılmaksızın işlenebilir. Ayrıca bu yaş aralığındaki çocuğa cinsel tacizde bulunabilmek için çocuğun cinsel taciz fiilinin hukuki anlam ve önemine vakıf olması gerekir.

 • Suçun kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

Bir kamu görevindeki amir, çalışanlara veya vatandaşa karşı kamu görevinin kendine sağladığı yetki alanını kötüye kullanarak cinsel taciz fiilinde bulunması durumunda ceza artırılır. Zira kamu görevlisinin bu suçu işlemede bir kolaylığa sahip olması ve kendisine tanınan yetkiyi kötüye kullanması söz konusudur.

 • Suçun hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılır.

Hizmet ilişkisi, hizmet sözleşmesi kapsamında kurulur. Burada da bir çalışan ve işveren söz konusu olmaktadır. Hizmet ilişkisinde bir üstün taraf bir de onun altında ücret karşılığı hizmet gören olduğu için cinsel taciz fiilinin işlenmesi durumunda cezanın artırılması öngörülmüştür. Bu durum aynı zamanda  şartları varsa mobbing kapsamında da sayılabilir

 • Suçun aile içi ilişkilerin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılır.

Akrabalık ilişkilerinin örf ve adet gereğince bir üstünlük ilişkisi doğurması söz konusudur. Bu üstünlük ilişkisinden yararlanmak suretiyle aile bireylerinden birisine karşı cinsel taciz suçu işlenmesi durumunda ceza artırılacaktır.

 • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı aile, sağlık hizmeti gören, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artırılarak verilecektir.

Bu saydığımız kişiler de belirli bir kolaylık elde etmektedir ve kendilerine tanınan görev ve yetkiyi kötüye kullanmaktadır. Bu saydığımız ilişkilerin ücret karşılığı veya ücretsiz yapılıyor olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 • Suçun aynı işyerinde çalışıyor olmanın verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.

Bu nitelikli halde aynı işyerinde çalışan ancak aralarında ast – üst ilişkisi olmayan bir durum söz konusudur. Zira çalışan ilişkisi söz konusu olsa yukarıdaki nitelikli halin varlığından bahsedilir. Ancak iki nitelikli halde de ceza aynı oranda artırıldığından bir fark gözetilmemektedir.

 • Suçun posta veya elektronik ortamın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.

Elektronik ortamda veya posta yolu ile bu suçun işlenmiş olması tek başına nitelikli halin varlığı için yeterli sayılmaz. Fail bunların sağladığı kolaylıktan yararlanmış olmalıdır. Yani mesela mağdurun buna karşı koyma gibi bir imkanı olmamalıdır.

Yani sosyal medya, whatsapp ortamında yani internet üzerinden işlenen cinsel taciz durumları bunun içerisindedir.

 • Suçun teşhir suretiyle işlenmesi durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artırılır.

Teşhir fiili ile işlenen cinsel taciz suçlarında cezanın artırılacağı öngörülmüştür. Örneğin fail çıplak halde cinsel taciz içeren fiiller işler veya çıplak fotoğrafını mağdura gönderirse bu nitelikli halin varlığı söz konusu olur. 

 • Cinsel taciz dolayısıyla mağdur olan kişi eğer okulundan, işinden ayrılmak veya ailesinden uzaklaşmak durumunda kalmışsa verilecek olan ceza 1 yıldan az olamaz.

Burada cinsel taciz suçunun neticesi dolayısıyla ağırlaştırılmış bir hali söz konusudur. Mağdurun suç fiili sonrasında yaşadığı psikolojik sorunlardan ötürü ceza ağırlaştırılmaktadır. Eğer mağdur yaşadığı ortamda psikolojik olarak barınamıyorsa artık, okulundan ayrılmışsa, işinden ayrılmışsa, ailesinden uzaklaşmışsa failin cezası artırılır. Bu uzaklaşmanın suç fiili ile ilişkili olması gereklidir ki nitelikli hal uygulanabilsin.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Yukarıda cinsel taciz suçunun basit hali ve nitelikli hallerine değindik. Suçun bu işleniş şekillerinin cezaları ise şu şekildedir:

 • TCK 105/1’de yer alan basit hali için öngörülen ceza 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Bunun yanında seçenek yaptırım olarak adli para cezası öngörülmüştür. Yani hakim hapis cezası veya adli para cezasından birine hükmedecektir.
 • TCK 105/1’de ayrıca bu suçun çocuğa karşı işlenmesi hali düzenlenmiştir. Burada öngörülen cezanın alt sınırı 6 ay ve üst sınırı 3 yıldır. Bunun yanında adli para cezası öngörülmediği için hakim ancak hapis cezasına hükmedebilir. Ancak şartlar oluşmuşsa adli para cezasına çevirme söz konusu olabilir.
 • TCK 105/2’de yukarıda açıkladığımız cezayı artırıcı nitelikli haller gösterilmiştir. Bunlar için öngörülen artırma miktarı ise ½ oranındadır. Yani bu nitelikli hallerin her biri için ceza yarı oranında artırılır.
 • TCK 105/2’de ayrıca suç fiili sonucunda ortaya çıkan bir neticeden bahsedilmiştir. Buna göre mağdur okulundan işinden ailesinden ayrılmak durumunda kalmış ise bu verilecek cezalar 1 yıldan az olamaz.

TCK 105 cinsel taciz suçu cinsel suçlar içerisinde en hafif olanı olsa bile verilecek olan ceza 5 yıl hapis cezasına kadar çıkabilmektedir. Bu bakımdan sürecin önemle takip edilmesi gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçunda Cezayı Hafifletecek veya Kaldıracak Nedenler

TCK 105 cinsel taciz suçu için özel olarak cezayı azaltıcı nedenler öngörülmemiştir. Ancak Türk Ceza Kanunun genel hükümler çerçevesinde yer alan cezayı hafifletici veya kaldırıcı nedenler cinsel taciz suçu için de uygulanabilecektir. Bunları şu şekilde açıklamamız mümkündür;

 • 18 yaşından küçük olan kişilerin cinsel taciz suçu işlemeleri durumunda ya ceza verilmez ya da cezada indirime gidilir.

Normal şartlarda 12 yaşından küçük hiçbir çocuğa ve 12 ile 15 arasında olup da işlediği fiilin hukuki anlam ve önemini kavrayabilecek seviyede olmayan çocuklara ceza verilmez. Ancak güvenlik tedbiri uygulanır. Ancak bu çocukların zaten cinsel tatmine yönelik hareket etmeleri zor olduğundan bu kişiler için suç oluşmamış sayılır ve güvenlik tedbiri dahi uygulanmaz. 

Ancak 12 ile 15 yaş arasında olup da cinsel tacizin hukuki anlam ve önemine sahip çocuklar ve 15 ile 18 arasındaki tüm çocuklar için cinsel taciz suçunun işlenmesi mümkündür. Çünkü bu kişiler cinsel tatmin saiki ile hareket edebilir. Ancak bu çocuklar için de yukarıda saydığımız cezalara aynen hükmedilmez. Belirli bir miktar indirim yapılır.

 • Akıl hastası veya aklı zayıf kişinin cinsel taciz suçu işlemesi durumunda ceza azaltılır veya hiç verilmez.

Akıl hastası kişilerin cezai ehliyeti olmayacağından bu kişilerin suç işlemesi durumunda ceza verilmez ve güvenlik tedbirleri uygulanır. Ancak cinsel taciz suçunda cinsel duyguları tatmin amacı olduğundan akıl hastası kişinin bu suçu işlemesi mümkün olmaz ve güvenlik tedbiri bile uygulanmaz.

Ancak tümden akıl hastası olmayıp da aklı zayıf olan kişiler için cinsel duyguları tatmin amacı ile hareket etmek mümkündür. Bu nedenle bu kişiler cinsel taciz gerçekleştirdiği zaman cezalarından indirime gidilir.

 • Eşe karşı cinsel taciz suçu işlenmesi cezayı hafifletici veya kaldırıcı neden değildir.

Cinsel taciz suçunun eşe karşı işlenip işlenemeyeceği tartışma konusu olsa da genel kabule göre evliliğin sınırsız cinsel tasarruf hakkı vermediğidir. Yani eşe karşı cinsel saldırı suçu işlenebildiği için cinsel taciz suçunun işlenebileceği de kabul edilir. Ayrıca bu suçun eşe karşı işlenmesi bir cezayı azaltıcı neden olarak kabul edilmemektedir.

 • Karşılıklı hakaret esnasında cinsel taciz fiili işlenirse somut olaya göre ceza verilmeyebilir.

Cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için failin cinsel duyguları tatmin amacı taşıyor olması gerekir dedik. İşte bu nedenle karşılıklı hakaret esnasında cinsel tatmine yönelik değil de sırf karşıdaki kişiyi aşağılamaya yönelik olarak sarf edilen cinsel sözler cinsel taciz suçu için yeterli kabul edilmeyebilir ve yalnızca hakaret suçu oluşur. Tabi bu durum somut olayın şartlarına göre tespit edilecektir.

Adli Para Cezasına Çevirilmesi

Süresi 1 yıl veya altında olan hapis cezası hükmünün adli para cezasına çevrilmesi belirli şartlarda mümkündür. Adli para cezasına çevirme işlemi için kanunda öngörülen ceza türü önem taşır. Eğer hapis cezası “veya” adli para cezası şeklinde bir belirleme söz konusu ise ve hakim hapis cezasına hükmetmişse bunu tekrardan adli para cezasına çeviremez.

Bu nedenle cinsel taciz suçunun belirli işleniş şekilleri için adli para cezasına çevirme mümkün iken bazı kısımları hakkında adli para cezasına çevirme yapılamaz.  

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Bir kişiyi cinsel davranışlarla temasta bulunmaksızın rahatsız etmeye yetecek her türlü taciz fiili bu suçun gerçekleşmiş olması için yeterlidir. Fail cinsel duygularını tatmin etmeye yönelik hareket ettikten sonra, bu tatmini yaşamış olması veya mağdurun rahatsız olması gibi şartlar aranmaz.

Telefonla arayıp sapıklık yapma, whatsapp ile cinsel görüntüler yollama, sözlü olarak laf atma vb. akla gelebilecek her türlü aciz fiili bu suçu oluşturur. TCK 105 suçunun imalı davranışlarla işlenmesi bile söz konusu olabilir.

TCK 105 cinsel taciz suçunun faili bakımından özel bir düzenleme söz konusu değildir. Bu suçun faili 17 yaşındaki çocuk olabileceği gibi 60 yaşındaki birisi de olabilir. Ancak burada cinsel duyguları tatmin amacı ile hareket ediyor olma şartı vardır. Cinsel taciz suçunu işleyen fail erkek de olabilir kadın da. Bu suç karşı cinse karşı işlenebileceği gibi aynı cinsiyetteki kişiye karşı da işlenebilir.

Cinsel taciz suçunun mağduru da herkes olabilir. Ancak bu suçun mağduru 15 yaşından küçük çocuk olamaz. Çünkü bu kişilere karşı işlenen cinsel davranışların her türlüsü başka bir suç olan cinsel istismar suçunu doğurur.

15 ile 18 yaş arasında olup da cinsel fiillerin hukuki anlam ve önemine sahip olmayan kişilere karşı işlenen fiiller de cinsel istismar olacağından, cinsel taciz suçu 15 ile 18 yaş aralığında olup algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı işlenebilir. Tabi 18 yaşından büyük herkese karşı da bu suç işlenebilir. Bununla beraber TCK 105 düzenlemesinde çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçu cezayı artırıcı nitelikli hal olarak yer almıştır.

TCK 105 cinsel taciz suçu, kasten işlenebilen bir suçtur ve taksirle işlenmesi mümkün değildir. Bunun yanında failin cinsel duygularını tatmin etmeye yönelik saikle hareket ediyor olması gerekir. Tabi failin kendi iç dünyasındaki amacın ne olduğu kesin olarak hiçbir zaman bilinemez. Bu nedenle failin ne amaçla hareket ettiğine yönelik değerlendirme genel – geçer kurallara göre yapılır.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Cinsel taciz suçunda ispat konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü yukarıda da değindiğimiz üzere bu suç temas kurulmaksızın işlenir. Yani tıbbi kurumlardan alınacak bir belge vb. gibi ispat araçları söz konusu olamaz. Bu suçun ispatı bakımından etkili delillerin olmaması durumunda yalnızca mağdurun beyanı, failin suçlu bulunup hüküm giymesi için yeterli değildir. Yani mağdur somut deliller sunmalı ki fail cezalandırılabilsin. Aksi halde yalnızca mağdurun beyanı cezalandırmada esas alınamaz.

Burada mesaj, telefon kaydı, yazılı kağıt, ses kaydı, kamera kaydı vb. ispat araçları oldukça yarayışlıdır. Ancak bunların da sübutunun tam net olmaması durumunda Yargıtay’ın yaklaşımına göre, fail ile mağdur arasındaki ilişki, cinsel suç bakımından aralarında bir nedenin olup olmadığı, mağdurun ifadesinin tutarlılığı vb. değerlendirmeler yapılır.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Türk Ceza Kanununda yer alan suçlar hakkında soruşturma yapabilmek için mağdurun şikayeti aranır. Ancak çoğu suç için mağdurun şikayeti gerekmeden resen soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Cinsel taciz suçunda ise; TCK 105/1’de yer alan suçun basit işleniş şekli bakımından suç şikayete bağlı bir suçtur. Bu nedenle TCK 105/1 suçunda 6 aylık şikayet süresi söz konusudur. 

Yani bu suç fiilinin 6 ay içerisinde şikayet edilmemesi durumunda artık ayrı fiilden ötürü şikayette bulunmak mümkün olmaz. Ancak failin devam eden her hareketi için şikayet süresi ayrı ayrı bir baştan başlar. TCK 105/1’de yer alan bu suçun çocuğa karşı işlenmesi durumu için mağdurun şikayeti aranmaz.

TCK 105/2’de yer alan nitelikli haller ise takibi şikayete bağlı olmayan suçlardandır. Bu nedenle cinsel taciz suçunun nitelikli halleri bakımından şikayet değil ihbar söz konusu olur ve savcılık bu fiilden haberdar olduğu zaman resen soruşturma başlatır. Bu haller için şikayet söz konusu olmadığı için 6 aylık şikayet süresi de söz konusu olmaz. Ancak 8 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur ve bu süre içerisinde bu fiilden ötürü cezai süreç işlemiş olmalıdır.

TCK 105 Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Bir suçta şikayetten vazgeçmenin hüküm doğurabilmesi için o suçun takibi şikayete bağlı suçlardan olması gerekir. Bu nedenle TCK 105/1’den ötürü yapılan cezai süreçte mağdur şikayetten vazgeçebilirken nitelikli hallerden ötürü gerçekleştirilen bir cezai süreçte mağdur şikayetten vazgeçemez.

Uygulamada suçun takibi şikayete bağlı olmamasına rağmen “şikayetten vazgeçme” olarak görülen bazı işlemler yapılmaktadır ancak bunlar şikayetten vazgeçmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. Bunlar en fazla ifadeyi değiştirme vb. işlemler olabilir. Bu işlemlerin de cezai süreçte fail lehine olacağı kesindir ancak şikayetten vazgeçme gibi sonuç doğurmaz.

Cinsel Taciz Suçunda Uzlaşma ve HAGB

Soruşturulması ve yargılamasının yapılabilmesi şikayete bağlı olan suçlarda uzlaşma prosedürü izlenir. Buna göre mağdur ile fail, belirli bir gün ve saatte adliye eliyle uzlaştırma görüşmeleri yaparak sorunu çözmeye çalıştırılır. Çözülememesi durumunda dava şartı yerine getirilmiş olur ve yargılamaya geçirilir.

Bununla beraber takibi şikayete bağlı olsa bile bazı suçlar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253 uyarınca cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hakkında uzlaştırma yoluna gidilemez.

Yukarıda cinsel dokunulmazlığa karşı suçları genel olarak belirtmiştik. Cinsel taciz suçu da bunlardan birisi olduğu için takibi uzlaşma mümkün değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, genellikle cinsel taciz gibi cezası çok yüksek olmayan suçlar için söz konusu olabilmektedir. Eğer mahkemenin hükmedeceği hapis cezası süresi 2 yıl veya altında ise hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vererek cezanın infaz edilmemesini sağlayabilir. Bunun için failin daha önceden kasıtlı bir suçtan ötürü ceza almamış olması gerekmektedir.

Cinsel taciz suçunda mahkemenin vereceği cezanın 2 yıl ve altında olması ihtimali söz konusu olabilir. Fail eğer cinsel tacizden önce  başka bir kasıtlı suç işlememişse hakim HAGB kararı verebilir.

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık 5 yıllık bir denetim süresine tabi tutularak bu süre içerisinde hiçbir kasıtlı suç işlememe yükümlülüğü altına girer. Bu süre içerisinde tekrar kasıtlı bir suçtan ötürü ceza alınırsa iki ceza birlikte infaz edilir. Ancak bu süre temiz bir şekilde geçirilirse fail hiç suç işlememiş gibi olur. Bu sonuçlar cinsel taciz suçu için de aynen geçerlidir.

Ancak belirtmemiz gerekir ki tüm suçlarda olduğu gibi cinsel taciz suçunda da şartlar oluşsa bile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi zorunlu değildir. Tamamen hakimin takdirine kalmış bir durumdan bahsediyoruz.

TCK 105 Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Cinsel taciz suçunda cezanın ertelenmesi, yukarıda bahsettiğimiz HAGB’ye benzer. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları aynen burada da geçerlidir. Bu şartları taşıyan faile cinsel tacizde erteleme kararı verilmesi durumunda 1 ile 3 yıl arasında değişen bir denetim süresi tanınır. Bu süre zarfında herhangi bir kasıtlı suça karışmayan failin cinsel taciz cezası infaz edilmiş sayılır.

Ancak bu süre içerisinde başka bir kasıtlı suç işleyen faile iki ceza birlikte uygulanır. Cinsel tacizde cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için hakimin, fail ile ilgili olarak bir daha kasıtlı bir suça karışmayacağı konusunda bir kanaati oluşmalıdır.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Ceza yargılamasında ilk derecede iki farklı mahkeme söz konusudur. Bunlar ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri şeklinde isimlendirilmektedir. Ağır ceza mahkemeleri, bir suç için kanunda öngörülen ceza üst sınırının 10 yıl ve üzerinde olması durumunda görev sahibi olur. Bunun yanında bazı suç tiplerinde cezasına bakılmaksızın ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Asliye ceza mahkemeleri ise bunun dışında kalan tüm suçların yargılamasını yapmakla görevli merciidir. Bu nedenle cinsel taciz suçu ile ilgili ceza yargılamasında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olur.

Cinsel Taciz Suçunda Avukatın Önemi

Cinsel suçlarla ilgili başlatılan soruşturmalar diğer suç tiplerine göre daha hassas bir cezai süreçtir. Bu süreçte hem mağdur için hem de fail için ciddi hukuki-sosyal karşılık söz konusu olur. Cezai karşılık olarak da küçümsenmeyecek yaptırımlara sahiptir. Tüm bu nedenler dolayısıyla sürecin deneyim sahibi bir ceza avukatının hukuki desteği ile takip edilmesi gerekmektedir. Ceza avukatı, görevi gereği savunduğu kişinin lehine olan delillere dayanıp aleyhine olan delilleri öne çıkarmaz.

tck 105 cinsel taciz suçu yargıtay kararları

Cinsel Taciz Suçu Emsal Yargıtay Kararları

ÖNEMLİ!: Aşağıdaki emsal Yargıtay kararlarını okuyarak yukarıda yazılan detayların uygulamada karşılaşılan hallerini ve bu konularda Yargıtay hakimlerinin ne yönde karar verdiklerini öğrenebilirsiniz.

Cinsel Amaçla “Öf Anam Öf” Demek Suretiyle Cinsel Taciz

“Mağdurenin aşamalardaki anlatımları, savunma, tanık beyanlan ve tüm dosya içeriğinden, Halk Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören suça sürüklenen çocuğun sınıfın penceresinden dışarıya bakarken aracını bahçeye park ederek pencere önünden geçen mağdureye yönelik olarak suçunu işlediği sübut bulmasına göre, mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek beraatine hükmedilmesi yasaya açıkça aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 19.09.2013, 2012/6285, 2013/9401).

Mesaj Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

“Sanığın mesaj içeriklerinden evlenmeyi düşündüğü mağdureye yönelik sevdiğini söyleme ve ciddi olduğunu bildirip ailesini gönderinceye kadar bu mesajları kimseye bildirmemesini istemesi biçimindeki ifadelerini de TCK 105/1 maddesinde öngörülen cinsel taciz suçunun unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyete hükmolunması yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 04.12.2013, 2012/4901, 2013/12460).

Cinsel Taciz, Hayasızca Hareketler, Cezaların Toplanması 

“Sanığın sabit olan söz atma ve organ gösterme eylemlerinde TCK’nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı öngören TCK 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçuna ilişkin hükmün uygulanması gerektiği gözetilmeden, aynı eylem ikiye bölünerek ayrıca hayasızca harekette bulunma suçundan da beraate hükmedilmesi, uygulamaya göre de; Cinsel taciz suçlarından hükümler kurulurken her eylem nedeniyle ayrı ayrı hükümler kurulması gerektiği gözetilmeden, cezaların toplanması suretiyle hükümlerin karıştırılması kanuna aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 03.10.2013, 2012/6997, 2013/10037).

Mağdurenin Araçla Takip Edilmesi ve Önüne Direksiyon Kırılması ile Cinsel Taciz Suçu

“Mağdure İ… ile katılanlar E… ve S…’nin aşamalardaki beyanlarına ve dosya içeriğine göre, sanıkların 16 yaşında bulunan mağdure İ…’e karşı cinsel içerikli bir söz söylemedikleri anlaşılmış ise de, cinsel taciz suçunun tavır ve hareketler ile de oluşabileceği, sanık A…’in kullandığı araç ile şehir merkezinde yürümekte olan mağdureyi ısrarla takip ettikleri ve kendilerinden kurtulmak için yolunu değiştiren mağdurenin önüne aracın direksiyonunu kırıp durdukları, bu hareketlerinin mağdureyi cinsel yönden rahatsız edici nitelikte olduğundan sanıkların eylemlerinde cinsel taciz suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 14.CD., 08.10.2013, 2012/6991, 2013/10279).

Bak Güzelim Sadece Sevdik Suç Mu Bu Ya”, ” Çok Güzelsin ” Şeklinde Mesaj Çekilmesi

“Müştekinin şikayet dilekçesi, sanığın ikrarı, sanığın katılana göndermiş olduğu “bak güzelim sadece sevdik suç mu bu ya”, ” çok güzelsin ” gibi mesaj kayıtları ile: mağdureyi zincirleme şekilde cinsel amaçla taciz ettiği sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 30.09.2013, 2012/8351, 2013/9844).

Öpücük Atıp El Sallayarak Cinsel Taciz Suçu ve Zincirleme Suç 

“Oluş ve kabule göre, okuldan dönmekte olan her iki mağdureye yönelik olarak sanığın öpücük atıp el sallamak suretiyle birden fazla kişiye karşı tek fiille cinsel tacizde bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin tatbiki ile TCK 105/1 ve 43/2. maddesi delaletiyle 43/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, yazılı şekilde iki ayrı cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya açıkça aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 03.10.2013, 2012/9725, 2013/10089).

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetin Bulunmaması, Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği 

“Sanık S…’in olay tarihinde diğer çalışanların işyerinden iş gereği ayrılması üzerine yalnız kaldığı mağdure G…’e “… ben hanımımla anlaşamıyorum, hanımım bana ayak uyduramıyor, sen çok güzel bir kızsın..” diyerek ayrıldığı bilahare tekrar geldiğinde “. . sen bira içiyor musun, içiyorsan gel bir yerlere gidelim içelim, Zeytinliova’nın orada C… isimli kasap var, oraya gidelim orası çok ucuz, gözlerin çok güzel, aşkım…” diyerek sözle taciz ettiği yönünde şikayetinden vazgeçen mağdure beyanı, sanığın tevil yollu ikrarıyla sabit olmasına karşın, sanık hakkında şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi kanuna açık aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 3.CD., 04.06.2013, 20375/23257).

TCK 105 Cinsel Taciz Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halin Uygulanması  

“Dosya içeriğine göre, mağdureye karşı cinsel taciz eylemini gerçekleştiren sanığın, mağdurenin babası olması karşısında, eyleminin TCK’nın 105/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve bu suçunda şikayete tabi suçlardan olmadığı gözetilerek, yargılamaya devam edilip delillerin takdiri sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, şikayetten vazgeçme nedeniyle açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi kanuna açık aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 14.CD., 03.05.2012, 2011/12932, 2012/5033)

Arkadaşlık Teklif Edilmesi, Cinsel İçerikli El-Kol Hareketleri Yapılması 

“Müstekilerin aşamalardaki beyanları ve tanık C…’ın beyanlarına göre suç tarihinden bir buçuk ay öncesinden itibaren müştekileri takip edip arkadaşlık teklif eden ve reddedilince özür dilemek için müştekilerin evlerine giden sanığın “herkese şapur şupur, bize gelince mi yok” dediği, 21.6.2004 tarihinde de evinin penceresinden cinsel içerikli el kol hareketlerinde bulunduğu sabit olduğu halde atılı suçtan mahkumiyeti yerine yetersiz gerekçe ile sanığın beraatine karar verilmesi kanuna açıkça aykırıdır” (Yargıtay 5.CD, 8.2.2007, 8395/1700). 

Cinsel Taciz Değil Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Oluşması

“Oluşa, dosya kapsamına, müştekinin tutarlı iddiasına ve sanıkların tevil yollu anlatımlarına göre sanıkların olay günü bir markette alışveriş yapmakta olan müştekiye yaklaşarak rahatsız edecek şekilde dikkatlice baktıkları, daha sonra çıkan müştekiyi kullanmakta oldukları araçla düşük bir hızla takip ettikleri ve defalarca kendisini geçtikten sonra durup yanlarından geçmesini bekleyerek oturduğu lojmanın giriş kapısına kadar ısrarlı bir şekilde sürdürdükleri eylemlerinin müştekinin iç huzurunu ihlale yönelik bulunması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı biçimde cinsel taciz suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yasaya açıkça aykırıdır” (Yargıtay 8.CD., 27.10.2011, 2009/7538, 2011/11776).

Müştekiye Arkasından Kollarını Tutmak Suretiyle Sarılmanın Cinsel Taciz değil Cinsel Saldırı Fiilini Oluşturabileceğinin Araştırılması Gerektiği

“Sanığın olay günü evinde temizlik yapan müştekiye arkasından kollarını tutmak suretiyle sarılarak birlikte olmak istediğini söylemesi şeklindeki iddia karşısında, eylemin cinsel saldırı suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunda delillerin araştırılması ve tartışılması görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeyerek duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 5.CD., 28.6.2007, 7053/5427).

Bu makale faydalı mıydı?