cinsel-sorunlar-nedeniyle-bosanma

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası, eşlerin evlilik birliği içinde cinsel arzularının tatmin olmaması sebebiyle evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılan davadır. Bu davada hakim, eşlerin cinsel sorunlarının hangi nedenden kaynaklandığını ve evlilik birliğinin sürdürülmesine olan etkisini araştıracak ve buna göre hüküm tesis edecektir. Eğer hakim cinsel sorunların evlilik birliğini temelden sarsıcı düzeyde olduğuna kanaat getirirse boşanma kararı verecektir.

Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi Midir?

Cinsel sorunlar boşanma sebebidir. Çünkü, kişilerin birbiriyle evlenmeleri sosyal ve kişisel amaçlar taşıdığı kadar cinsel arzuların tatmin edilmesi gayesi de taşımaktadır. Bu noktada açılan boşanma davasında, cinsel sorunların evlilik birliğinin temelden sarstığı ispat edilmelidir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Uygulamada Yargıtay’a göre cinsel sorunların boşanma sebebi sayılması şu şekilde açıklanmıştır:

(…)Evlenmenin sosyal amacı yanında, cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Tarafların cinsel organları normal yapıda olmasına rağmen, psikolojik sebeplerle de olsa uzun evlilik süresi içinde cinsel ilişki kuramadıkları, kızlık muayenesine dair rapordan anlaşılmaktadır. Bu hal, evlilik birliğini temelinden sarsar. (Yargıtay, 2. H.D., 10.12.2014 T., E. 2014/11934, K. 2014/25373)

Eşler arasında evlilik birliği içinde cinsel ilişkinin kurulamaması, fiziksel, ruhsal veya psikoloji nedenler başta olmak üzere pek çok nedenden kaynaklanabilir. (Yargıtay, 2. H.D. 16.4.2012 T., E. 2011/12396, K. 2012/10344)

Eşler arasında evlilik birliği içinde cinsel ilişkinin kurulamaması her türlü delille ispatlanabilir. Ancak, hayatın olağan akışına aykırı anlatımlara ve inandırıcı olmayan beyanlar dikkate alınmayacaktır. (Yargıtay, 2. H.D., 22.10.2009 T., 15175- 18062)

Eşler arasında cinsel ilişki kurulamaması veya cinsel tatminin olmaması gibi cinsel sorunların evlilik birliğini temelden sarsması için bu hususların ispat edilmesi gerekir. Bu durumda eğer eşler arasında ihtilaf mevcutsa, mutlaka sağlık kuruluşlarından rapor alınmalı yalnızca tanık beyanlarına bağlı kalınmamalıdır. (Yargıtay, 2. H.D. 07.03.2007 T., 15367-3526)

Yargıtay’a Göre Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre cinsel sorunlar nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Eşlerin evlendikten sonra uzun süre içinde cinsel ilişki kurulamaması, (Yargıtay. 2. H.D., 07.11.2012 T., E. 2012/7131, K. 2012/26359)
 • Eşlerin cinsel ilişki kuramamasının nedeni cinsel bir hastalığı olması durumunda eş tedaviden kaçınması, (Yargıtay. 2. HD. 22.01.2014 T., E. 2013/18676, K. 2014/1119)
 • Cinsel ilişkiden nedensiz ve sürekli kaçınılması, (Yargıtay. 2. H.D. 22.10.2009 T., 15175- 18062)
 • Bir eşin diğerini doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlaması, (Yargıtay. 2. H.D. 10.4.2014 T., E. 2014/6248, K. 2014/8677)
 • Bir eşin diğeri ile istek dışı şekilde cinsel ilişki kurması, (Yargıtay. 2. H.D. 02.07.2012, E. 2012/415, K. 2012/18147)
 • Penil protez taktırılması, (Yargıtay, 2. H.D. 14.06.2006 T., 1924-9478)
 • Doğal olmayan yollardan cinsel ilişkinin gerçekleştirilmesi, (Yargıtay 2. H.D. 10.4.2014 T., E. 2014/6248, K. 2014/8677)
 • Cinsel uyum ve doyumun sağlanmaması, (Yargıtay . 2. H.D. 8.11.1990 T., E. 1990/4618, K. 1990/10510)
 • Eşin frengiye yakalanması,
 • Kocanın ruhi şok sonucu cinsel ilişkide bulunamayacağının sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması,
 • Eşin cinsel iktidarsızlığı ve tedaviden kaçınması,  cinsel sorunlar nedeniyle boşanma sebebi örnekleridir.

Evlilik birliği için cinsel sorunlar nedeniyle boşanma sebebi örnekleri yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Eşlerin cinsel birlikteliği hususunda sorun çıkartan ve yukarıda sayılmayan pek çok husus boşanma sebebi olabilir. Bu noktada hakim somut durumu kendi şartları özelinde değerlendirecek ve cinsel sorunların evlilik birliğini temelden sarstığına kanaat getirirse boşanma kararı verecektir.

Mahkemede hakim, cinsel sorunların ne kadar süredir devam ettiği, cinsel sorunların neden kaynaklandığı, sorun sağlıksal ise tedavisinin  mümkün olup olmadığını araştıracaktır. Bu kapsamda mahkemece aralarında psikoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulu raporu istenecektir.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davasında, nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat hakları istenebilir.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Nafaka

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davasında, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası gibi tüm nafaka talepleri hakim tarafından değerlendirilir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanılması durumu için kanunumuzda özel bir nafaka düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu kapsamda genel nafaka hükümlerine göre nafakaya hükmedilecektir. 

Boşanmada nafakanın nasıl, hangi şartlarda ve hangi miktarda istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “nafaka hesaplama” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Velayet

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davasında, velayetin istenmesi mümkündür. Hakim somut durumun şartlarına göre, başta çocuğun üstün yararı olmak üzere tarafların durumlarını bir bütün olarak inceleyerek velayet hakkında hüküm verecektir. Ancak, uygulamada bilinenin aksine cinsel sorunu bulunan ve bu kapsamda kusurlu olan eşe çocuğun velayeti verilebilir.

Boşanmada velayetin eşler arasında nasıl, hangi şartlarda, hangi gerekçelerle istenebileceği ve kime verildiği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Mal Paylaşımı

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma sonucunda mal paylaşımı davası açılabilir. Bu noktada, mal paylaşım davasının boşanma davasından ayrı bir dava olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla, kişiler boşanma davasından ayrı olarak mal paylaşımı davası açarak malların eşler arasında hukuki bir şekilde paylaştırılmasını talep edebilirler.

Mal paylaşımı davasının nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle açılabileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada mal paylaşımı” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanmada, maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür ve tazminat hesaplamasında kusur oranı dikkate alınır. Bu davada hakim, diğer eşin mevcut veya beklenen bir menfaatinin zarara uğraması hususunu değerlendirir. Ancak, tazminat talep eden eş kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır.

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanmada, taleplerin hukuki haklar ve kanunlar özelinde doğru tespit edilmesi gerekir. Bununla birlikte eşin kusurunu ortaya çıkaracak olan davranışların da mahkeme önünde ispatlanması gerekir. Aksi halde gerek haklar gerekse kusurlu olan eşin davranışları noktasında hak kayıpları yaşanabilecektir. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Boşanmada maddi ve manevi tazminatın nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada maddi ve manevi tazminat” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Boşanma Davası Masrafları ve Avukat Ücreti

Boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Boşanma davası masrafları ve avukatlık ücretinin hangi şartlarda, nasıl ve ne miktarda belirleneceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanma davası ücreti ve boşanma avukatı ücretleri” isimli yazımızı okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. 

Boşanma davasının hangi şartlarda ne kadar süreceği, bu sürenin nasıl kısaltabileceği ve süreyi uzatan sebeplerin neler olduğu hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sonuç

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası, eşler arasında cinsel tatminin oluşmaması veya cinsel birliktelikte sorun olması durumunda açılan davadır. Bu davada, hakim somut durumu inceleyecek ve eşler arasındaki cinsel sorunların evlilik birliğini temelden sarsıp sarsmadığını değerlendirecektir. Bu bağlamda, söz konusu cinsel sorunların doğru tespit edilmesi, kusurlu tarafın eylemlerinin ortaya konulması ve usuli işlemlerin doğru yapılması gerekir. Dolayısıyla uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir.