cinsel saldırı sucu tck 102

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102)

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu TCK 102 düzenlemesinde yer alan ve genellikle tecavüz suçu olarak bilinen suç tipidir. Eski kanun döneminde ırza geçme olarak adlandırılan bu suç için çok ciddi cezai yaptırım öngörülmüştür. TCK 102. maddede cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak; basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve cezayı ağırlaştırıcı nitelikli haller yer almıştır. 

Basit cinsel saldırı suçu genel olarak cinsel ilişki düzeyine varmayan ancak cinsel unsurlar içeren fillerle mağdurun vücuduna temas ederek onun vücut ve cinsel dokunulmazlığını ihlal etmektir. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif cezası olan şekli fiilin sarkıntılık düzeyinde kalmasıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunda ise cinsel ilişki düzeyine varan fiiller cezalandırılmaktadır. 

TCK 102 kanun metnini okumak istemeyenler yazımızın devamına ilerleyebilir.

tck 102

Bu cinsel saldırı fiilleri ile bunlara bağlanan sonuçlar aşağıda yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Suçun oluşması için gereken unsurlar, bu fiiller için öngörülen cezalar, cezayı artırıcı veya azaltıcı haller ve yargılama süreci ile mahkemenin verebileceği kararlar gibi önemli meselelere değindik. Konunun önemi ve karmaşık – hassas bir süreç olması dolayısıyla yazının sırasına göre dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Genel Olarak Cinsel Suçlar

Cinsel saldırı suçunun ayrıntılarına geçmeden önce diğer cinsel suçları kısaca açıklamakta fayda vardır. Çünkü her türlü cinsel fiil cinsel saldırı suçunu oluşturmaz. Cinsel suçlar işlenen fiile göre değişecek şekilde 4 türlüdür. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu dört suç tipini kısaca açıklamak gerekirse;

Çocuğun Cinsel İstismar Suçu TCK 103 maddede yer alan cinsel istismar suçu, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranışı, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara da rızası dışında tehdit, cebir, hile vb. iradeyi etkileyen nedenlerle işlenen fiilleri cezalandıran suç tipidir. 15 – 18 yaş arasında olup da fiilin hukuki anlam ve öneminin farkında olmayan çocuklara karşı işlenen cinsel hareketler de istismar kapsamında değerlendirilir. Görüldüğü üzere çocuğa karşı işlenen cinsel fiiller cinsel saldırıyı değil istismar suçunu oluşturur.

Cinsel Taciz Suçu TCK 105 düzenlemesinde yer alan cinsel taciz suçu vücuda temas etmeden cinsel unsurlar içeren fiiller ile mağdurun cinsel olarak rahatsız edilmesidir. Bu suçun cinsel saldırıdan ayrılan en önemli noktası vücuda temas edilmiyor olmasıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104→ maddede yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 ile 18 yaş aralığındaki çocuk ile onun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girmeyi cezalandırmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cinsel saldırı suçundan farkı ise mağdurun rızasının bulunmasıdır. Bu suç tipi ile rızası olsa bir 18 yaşından küçük kişilerin cinsel ilişkiye girmesi durumunda onunla cinsel ilişkiye giren kişinin cezalandırılması söz konusu olmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu TCK 102 →  Cinsel saldırı suçu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Genel olarak tecavüz olarak bilinen suç tipi TCK 102. maddede düzenlenen cinsel saldırı suçudur. Şimdi bu suç tipinin basit ve nitelikli işleniş şeklini açıklayacağız.

Basit Cinsel Saldırı (Sarkıntılık) Suçu ve Cezası

TCK 102/1’e göre cinsel unsurlar içeren davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığı hakkını ihlal eden kişi cinsel saldırı suçunun basit halini işlemiştir.

Yani okşama, elleme, yalama, emme, sıkıştırma, zorla cinsel organını ellettirme vb. fiiller ile kişilerin cinsel ve vücut dokunulmazlığı ihlal edildiği takdirde basit cinsel saldırı suçu oluşur. Eğer mağdura yalnızca cinsel organ vs. gösterilmiş veya cinsel içerikli cümleler sarf edilmişse cinsel taciz suçu gündeme gelir.

Burada cinsel ilişki düzeyine varmayan bir fiil cezalandırılmaktadır. Cinsel ilişkiye girme durumu yani vücuda organ veya cisim sokulması birazdan göstereceğimiz üzere nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturur. Ancak her iki cinsel saldırı şeklinde de temas şartı vardır.

Ayrıca basit cinsel saldırının sarkıntılık düzeyinde kalması da bu fıkra kapsamında değerlendirilmiştir. Sarkıntılık bu suçta en hafif cezayı gerektiren haldir. Eğer basit cinsel saldırı fiili hafif düzeyde kalmışsa sarkıntılık suçu oluşur. Bir fiilin basit cinsel saldırı mı yoksa sarkıntılık mı olduğuna somut olayın şartlarına göre mahkeme karar verir. Yargıtay kararlarında genellikle şu fiiller sarkıntılık olarak yer almıştır:

 • Öpmek
 • Soymaya çalışmak
 • Şehevi bölgelerine dokunmak, okşamak
 • Sürtünmek, otobüs – dolmuş vb. toplu taşıma araçlarında sürtünmek

Basit cinsel saldırı cezası ve Sarkıntılık Cezası TCK 102/1’de yer alan basit cinsel saldırı suçunun cezası alt sınırı 5 yıl ve üst sınırı 10 yıl olan hapis cezasıdır. Eğer bu suç sarkıntılık düzeyinde kalmışsa verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 5 yıldır.

Somut olaydaki fiile göre bu aralıklarda yer alan bir süre belirlenerek faile hapis cezasına hükmedilir. Tabi olayda cezayı artırıcı veya azaltıcı nedenlerin varlığı, bu miktara etki edecektir. Bunun ayrıntılarına aşağıda değineceğiz.

Nitelikli Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ve Cezası

TCK 102/2’de ise nitelikli cinsel saldırının ne şekilde işleneceği yer almıştır. Buna göre bir kişinin vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokmak suretiyle o kişinin cinsel dokunulmazlığı ile vücut dokunulmazlığının ihlali durumunda daha ağır cezayı gerektiren nitelikli cinsel saldırı suçu oluşur. Cinsel ilişkiye varan tecavüz suçu bu fıkraya göre cezalandırılır.

Tecavüz suçu yani nitelikli cinsel saldırı suçu oluşması için mağdura anal, oral veya vajinal yollardan organ veya sair cisim sokulmuş olmalıdır. Bu cisim sokma işlemi yalnızca acı verme işlemi olarak gerçekleştirilmişse cinsel saldırı suçu değil eziyet veya kasten yaralama suçu oluşur. Yani fiil cinsel unsurlar taşımalıdır. Cinsel tatmin maksadı aranmıyor olsa da hareket cinsellik içeriyor olmalıdır.

Nitelikli cinsel saldırı cezası TCK 102/2’de yer alan nitelikli cinsel saldırı cezası, yani tecavüz cezası, alt sınırı 12 yıl olan hapis cezasıdır. Görüldüğü üzere burada belirtilen ceza miktarı çok ciddi bir süreyi içermektedir. Böyle bir durumda verilecek en az ceza 12 yıldır. Tabi burada da cezayı azaltıcı veya artırıcı nedenlerin varlığı söz konusu olabilir. Bunlara da aşağıda ayrıntılı değineceğiz.

Cezayı Artıracak Haller (TCK 102/3, TCK 102/4, TCK 102/5)

Cinsel saldırı suçunun işleniş şekillerini ve öngörülen cezaları yukarıda belirttik. Bu basit ve nitelikli işleniş şeklinde yer alan cezaların artırıldığı bazı durumlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Cinsel saldırının; beden veya ruhsal bakımdan kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır. (TCK 102/3)

Bedenen veya ruhen kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenen suçlarda genel olarak cezanın ağırlaştırıldığı görülmektedir. Çünkü bu kişilere karşı işlenen suçlarda, bu savunmasızlıktan yararlanma söz konusu olur. Böyle bir kişiye karşı işlenen cinsel saldırı sonucunda ceza yarı oranında artırılacak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilecektir.

 • Cinsel saldırının; vesayet, kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Bu nitelikli halin söz konusu olabilmesi için failin vasi, kamu görevlisi veya hizmet ilişkisi içerisinde işveren olması gerekmektedir. Kamu görevlisi görevi gereği kendisine sağlanan yetki ve nüfuzdan yararlanarak cinsel saldırı suçu işlerse yarı oranında artırılarak ceza verilir. Aynı şekilde bir işveren, çalışanına karşı bu suçu işlerse cezası artırılır. Gene verilecek olan ceza genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişecektir.

 • Cinsel saldırının; üçüncü dereceye kadar kan veya kayın akrabalarına karşı işlenmesi, üvey ana, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen yahut evlatlık tarafından işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Aile bireyleri arasında işlenen cinsel saldırı suçunda bu saydığımız kişiler fail veya mağdur ise gene standart cezada artırıma gidilerek genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; silahla gerçekleştirilmesi yahut birden fazla kişi ile birlikte gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Silahın ceza hukukunda karşılığının ne olduğu TCK m. 6 hükmünde yer aşmaktadır. Burada silah kavramının içeriği çok geniş tutulmuştur. Söz gelimi ateşli silahlar, bıçak, makas, iğne, demir sopa, tahta sopa, el bombası, kuvvetli asit, zehir vb. birçok alet silah kapsamına girebilir. Somut olayın şartlarına göre mahkeme, kullanılan gerecin silah olup olmadığına karar verir. Gene bu suç birden fazla kişi ile birlikte işlenebilecek bir suçtur. Bu hallerin varlığı durumunda ceza yarı oranında artırılarak genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; toplu yaşamanın zorunlu olduğu yerlerde bu durumdan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılarak verilir.(TCK 102/3)

Gene burada da insanların bir arada bulunma zorunluluğu kullanılarak bir suç işlenmektedir. Bunun suistimal edilmesi cezayı ½ oranında artıracak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir ceza ortaya çıkacaktır.

 • Cinsel saldırı suçu işlemek için cebir veya tehdit kullanılması durumunda eğer kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine neden olunursa ayrıca kasten yaralama cezasına da hükmedilir. (TCK 102/4)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, TCK m.87 düzenlemesinde yer almaktadır. Cinsel saldırı sırasında TCK m. 87’de yer alan neticelerden birisine neden olunması durumunda ayrıca verilecek olan ceza kasten yaralama cezasıdır.

 • Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdur bitkisel hayata girerek bütün yaşamsal olanaklarını kaybederse veya ölürse mağdura verilecek olan ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. (TCK 102/5)

Eğer cinsel saldırı sonucunda mağdur bitkisel hayata girer yahut ölürse, fail zaten cezası müebbet hapis cezası olan adam öldürme suçu işlemiş olur. Bunun cinsel saldırı ile gerçekleştirilmiş olması durumu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

TCK 102 Suçunda Cezayı Hafifletecek veya Kaldıracak Nedenler

Cinsel saldırı suçu için öngörülen cezalara ve bunları artıracak hallere yukarıda değindik. Bunlar ile birlikte ayrıca cezanın azaltılmasını gerektiren nedenler söz konusudur. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:

 • Cinsel saldırı suçunu işleyen 18 yaşından küçük çocuğa verilecek olan ceza durumun şartlarına göre azaltılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir de.

Cinsel saldırı suçu 18 yaşından küçükler tarafından da işlenebilir. Eğer cinsel saldırı fiilini işleyen çocuk 12 yaşından küçükse cezalandırılımaz. Ancak bu çocuk hakkında bir takım güvenlik tedbirleri uygulanır. Eğer cinsel saldırıyı gerçekleştiren çocuk 12 ile 15 yaş arasında ise bu fiili algılama durumunda bakılır. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuk cinsel saldırı fiilinin hukuki anlam ve önemine vakıf değilse gene cezalandırılmaz ve güvenlik tedbiri uygulanır. Ancak bu çocuk cinsel saldırının önemine vakıf ise ceza indirilerek verilir. 15 ile 18 yaş arsındaki çocuk için fiilin hukuki anlam ve önemine vakıf olmasına bakılmaksızın indirimli ceza söz konusu olur.

 • Akıl hastası veya aklı zayıf kişinin cinsel saldırı suçu işlemesi durumunda somut olayın şartlarına göre hiç ceza verilmeyeceği gibi cezada indirime de gidilebilir.

Akıl hastası kişilerin işlediği cinsel saldırı fiili cezalandırılmaz. Bu kişiler için bir takım güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Ancak bazı kişiler akıl hastası olmadığı halde aklen gerilik çekmektedir. Bu kişilerin de cezalarında indirime gidilir. Bu durumlar öyle basit gerilikler değildir. Mahkeme kararı ile resmi tıbbi kurumlarca tespit edilecektir.

 • Cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmiş olması cezayı azaltıcı yahut kaldırıcı neden değildir.

Her ne kadar evli de olsalar çiftler arasında sınırsız cinsel özgürlük söz konusu değildir. Yani evli kişiler arasında da cinsel dokunulmazlık korunmaya çalışılmıştır. Bu nedenle cinsel suçlar eşe karşı da işlenebilmektedir. Ancak eşe karşı işlenen cinsel suçlar resen kovuşturulmaz. Yani ancak eşin şikayeti halinde cezalandırma söz konusu olur.

 • Mağdurun rızası belirli durumlarda failin ceza almamasına neden olabileceği gibi bazı durumlarda fail buna rağmen ceza alabilir.

Mağdurun rızası normal şartlarda cinsel saldırı fiilini hukuka uygun hale getirebilir. Esasen böyle bir durumda cinsel saldırı suçu oluşmaz. Ancak mağdurun rızası belirli bir yere kadar olabilir ve fail bu sınırı aşabilir. Söz gelimi, mağdur yalnızca öpme ve sürtünmeye rıza gösterirken fail bunu aşarak mağdurun vücuduna organ sokarsa sınır aşılmış olur ve cinsel saldırı suçu gerçekleşmiş olur. 

Cinsel Saldırı Suçu Unsurları ve Diğer Önemli Noktalar

TCK 102 cinsel saldırı suçu fail bakımından bir özellik göstermez. Özgü suç değildir dolayısıyla cinsel saldırı suçunda fail herkes olabilir. Bu suçun faili çocuk olabileceği gibi ergin kişi de olabilir. Cinsel saldırı suçunu bir erkek işleyebileceği gibi bir kadın da işleyebilir.

Suçun mağduru ise 18 yaşından büyük yani ergin kişilerdir. 18 yaşını geçmiş olan herkes bu suçta mağdur olabilir. 18 yaşının altındaki kişilere karşı işlenen cinsel fiiller, somut olayın şartlarına göre ya cinsel istismar ya da reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarını oluşturur. Bu suç karşı cinse karşı işlenebileceği gibi aynı cinsiyette kişiye karşı da işlenebilir. Yani erkek erkeğe, kadın kadına veya erkek kadına yahut kadın erkeğe cinsel saldırıda bulunabilir.

TCK 102 cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. TCK 102 düzenlemesinde özel bir saik aranmamakla beraber, maddenin gerekçesinde TCK  102/1 hükmü, yani basit cinsel saldırı için failin cinsel duygularını tatmin amacıyla hareket ediyor olması gerektiği bildirilmiştir.

Her ne kadar madde gerekçesinde bu durum bildirilmiş olsa da madde metninde yer almıyor olması dolayısıyla böyle bir özel saik aranmaz. Yani failin cinsel duygularını tatmin amacına bakılmaksızın fiil unsuruna yönelik kastı yeterli sayılır.

Nitelikli cinsel saldırı için herhangi bir özel saik gene yoktur. Bunun yanında TCK 102 suçunun olası kastla işlenebileceği de kabul edilmektedir. Olası kast, failin kastının, neticeyi istememesine rağmen kabullenmesine yönelik olmasıdır. Ayrıca cezayı azaltıcı bir etkendir. Aşağıda cezayı azaltan hallerde değinilecektir.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Bazı suçlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapabilmek için mağdurun şikayeti aranırken bazı suçlar için mağdurun şikayeti gerekmez. Mağdurun şikayeti ile soruşturulabilen suçlara takibi şikayete bağlı suçlar denir. Mağdurun şikayeti gerekmeyen suçlara ise takibi şikayete bağlı olmayan suçlar denir. Takibi için şikayet gerekmeyen bu suçlarda mağdurun savcıya ya da polise yaptığı bilirim şikayet değil ihbar olur.

Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalmış hali ile cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi takibi şikayete bağlı suç fiilleridir. Bu suçlar hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma için mağdurun şikayeti gerekir. Söz konusu bu şikayet hakkı, fiilin üzerinden 6 ay içinde kullanılmalıdır. Yani 6 aylık şikayet süresinden bahsediyoruz.

Cinsel saldırı suçunun geri kalan bütün işleniş şekilleri bakımından mağdurun şikayeti gerekmeksizin resen soruşturma ve kovuşturma yapılır. Dolayısıyla burada şikayet süresi söz konusu olmaz. Ancak dava zamanaşımı süresi içerisinde ceza davası sonuçlanmış olmalıdır.

Basit ve nitelikli cinsel saldırı suçlarının her ikisi için öngörülen dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Yani bu fiiller ile ilgili cezai süreç 15 yıl içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Sarkıntılık fiili ise 8 yıllık dava zamanaşımına tabidir. Yani sarkıntılık fiili 8 sene içerisinde yargıda sonuca bağlanmazsa dava düşer.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Yukarıda takibi şikayete bağlı olan ve olmayan suçlardan bahsettik. İşte takibi için şikayet aranan suçlarda aynı zamanda şikayetten vazgeçerek dava sürecinin sonlanmasını sağlama imkanı vardır. Takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda ise şikayetten vazgeçmek mümkün olmaz. Dolayısıyla sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçunda şikayetten vazgeçme mümkün iken cinsel saldırı suçunun diğer işleniş şekillerinde şikayetten vazgeçme mümkün olmaz. 

Uygulamada mağdur ifadesi değiştirilerek “şikayetimden vazgeçiyorum” ibareli yeni bir ifade verme gibi bir yöntem izlenmektedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu durumda şikayetten vazgeçmenin sonuçları doğmaz. Mahkemede olumlu kanaat uyandırma bakımından etkisi olsa da kamu davasını direkt olarak sona erdiren bir geri alma değildir bu.

Cinsel Saldırıya Teşebbüs ve İştirak

Cinsel saldırı suçunda yukarıda bahsettiğimiz fiillerin gerçekleşmesi ile suç oluşur. Ancak failin elinde olmayan nedenlerle bu fiiller yarıda kalmışsa cinsel saldırı suçu teşebbüs aşamasında kalmış demektir. Teşebbüs durumunda cinsel saldırı cezası indirilerek verilecektir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki fail eğer mağdurun vücuduna organ sokmaya çalışı ancak bu amacını elinde olmayan nedenlerle gerçekleştiremezse basit cinsel saldırı suçu değil nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçu oluşacaktır. Genel kabul ve uygulama bu şekildedir.

TCK 102 cinsel saldırı suçuna yardım eden ve azmettiren olarak iştirak etmek mümkündür. Bu hallerde Türk Ceza Kanunu genel hükümler kapsamında yardım etme ve azmettirme cezaları uygulanır. Cinsel saldırı suçunda dolaylı fail olmak suçun yapısına pek mümkün olmamakla beraber müşterek fail şeklinde iştirak mümkündür. Yani bu suç birden fazla kişi ile birlikte işlenebilir. TCK 102 tecavüz suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumu yukarıda bahsettiğimiz üzere cezayı artırıcı nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

Tazminat Davası

Bu yazının başından beri bahsettiğimiz durum cinsel saldırı ile ilgili ceza yargılamasını ve failin cezalandırılması durumunu kapsamaktadır. Cinsel saldırıya uğrayan mağdurun manevi tazminat hakkı vardır ancak bu hakkını ceza yargısında değil hukuk yargısında arayacaktır. Bunun için ayrı bir manevi tazminat davası açılmalıdır.

Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Hapis cezasını adli para cezasına çevirme işleminin bazı şartları olmakla birlikte en temeldeki şart söz konusu hapis cezasının 1 yıl veya altında olmasıdır. Cinsel saldırı suçunda yukarıda bahsettiğimiz üzere 1 yıl veya altında cezaların söz konusu olması zor bir ihtimaldir. Bu suç ile ilgili yapılan yargılamada ya suçun unsurları oluşmadığı için failin ya beraat etmesi ya da 1 yılın üzerinde ceza alması söz konusu olur.

Bu nedenle adli para cezasına çevirme ihtimali düşüktür. Ancak buna rağmen cezanın alt sınırdan verilmesi ve yukarıda bahsettiğimiz cezayı azaltıcı nitelikli hallerin bulunması durumunda eğer ceza 1 yıl veya altına düşmüşse adli para cezasına çevirme kararı verilebilir.

Cinsel Saldırı Suçunda HAGB ve Cezanın Ertelenmesi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için mahkemenin vereceği hapis cezası 2 yıl veya altında bir ceza olmalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere cinsel saldırı suçunda 2 yıl ve altında cezaların söz konusu olabilmesi için cezanın alt sınırdan verilmesi ve cezada indirim sebeplerinin söz konusu olması gerekir. Bu şartların varlığı halinde HAGB veya cezanın ertelenmesi verilebilir.

Cinsel saldırı suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği zaman faile 5 yıllık denetim süresi tanınır ve bu 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlememe yükümlülüğü verilir. Bu yükümlülüğüne uygun hareket eden fail 5 yıllık denetim süresinin sonunda “sanki hiç cinsel saldırı suçu işlememiş” gibi olur.

Cinsel saldırı suçunda cezanın ertelenmesi kararı verilirse faile 1 ile 3 yıl arasında değişen bir denetim süresi tanınır. Bu süreyi kasıtlı bir suça karışmadan geçiren fail hakkında “sanki cezası infaz edilmiş” gibi sonuç doğar. 

Hem HAGB hem de cezanın ertelenmesi kararı için failin önceden kasıtlı bir suç işlememiş olması gerekir. Hem HABG kararında hem de cezanın ertelenmesi kararında bu denetim süreleri içerisinde başka bir kasıtlı suç işlenirse yeni ceza ile birlikte cinsel saldırı cezası da infaz edilir.   

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

TCK 102/1’de yer alan sarkıntılık suçu ile ilgili yapılacak yargılamayı asliye ceza mahkemeleri yaparken TCK 102’de yer alan diğer bütün cinsel saldırı fiilleri ağır ceza mahkemesinde yargılanır. 

Cinsel Saldırı Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda detaylıca açıkladığımız üzere cinsel saldırı ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturma süreci oldukça hassas bir süreçtir. Sosyal ve yargısal karşılığı ciddi olan bir suç tipinden bahsetmekteyiz. Aynı ciddiyette cezai yaptırım söz konusudur.

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir ceza avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkanı elde edilmiş olur. Ceza avukatının desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir.

Cinsel Saldırı Suçu Emsal Yargıtay Kararları

ÖNEMLİ!: Aşağıdaki emsal Yargıtay kararlarını okuyarak yukarıda yazılan detayların uygulamada karşılaşılan hallerini ve bu konularda Yargıtay hakimlerinin ne yönde karar verdiklerini öğrenebilirsiniz.

Bedensel Temas İçeren Durumun Basit Cinsel Saldırı Suçunu Oluşturması 

“Sanığın mağdurenin kalçasına dokunmak isteyip, mağdurenin geri çekilmesi sonucunda eliyle dizine dokunması eyleminin bedensel temas içermesi karşısında eylemin TCK’nın 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu halde yazılı şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulması açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir” (Yargıtay 14.CD., 1211.2012, 6259/11151)

Rıza Halinde Cinsel Saldırı Suçunun Meydana Gelmeyeceği 

Mağdurenin aşamalardaki beyanlarında sanığın zorla üzerindeki elbiseleri çıkartıp, kendisi ile cinsel ilişkiye gireceği esnada canının acıması nedeniyle sanığı iterek uzaklaştırdığını belirtmesi, sanığın üzerindeki elbiseleri tamamen çıkarıncaya kadar sesini çıkarmaması, karşı koyduğuna ilişkin bulgu olmaması karşısında sanığın savunmasında da ifade ettiği gibi eylemin mağdurenin rızasına aykırı olarak işlendiğine ilişkin mahkumiyete yeter delil bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. (Yargıtay 14.CD., 20.06.2012, 4067/7042).

TCK 102 Nitelikli Cinsel Saldırı, Ruh Sağlığının Bozulduğuna İlişkin Rapor Alınması

“Köyde yaşayan, dayısının oğlu ile evli ve bu evliliğinden iki çocuğu bulunan mağdurenin, bir yıl boyunca kayın biraderi olan sanığın cinsel saldırısına maruz kaldığı, bu fiiller sonucunda bir çocuk dünyaya getirdiği ve bu süreç içinde ruh sağlığının bozulduğu hususlarının, hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi karşısında, somut olayda cinsel saldırı eylemi ile mağdurun ruh sağlığının bozulması arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıran herhangi bir neden bulunmadığından mağdurenin ruh sağlığındaki bozulmanın olay nedeniyle mi, yoksa olaydan sonra karşılaştığı çevre baskısı veya oluşan dedikodulardan mı kaynaklandığı yönünde rapor alınmasına gerek yoktur. Aksinin kabulü, olay nedeniyle beş kez raporu alınan mağdurenin sonuca etkili olmayacak şekilde yeniden adli raporunun alınmasını gerektirecektir ki, bu durum mağdurenin yeni bir travmaya maruz kalmasina ve unutmaya çalıştığı olayları iç dünyasında yeniden yaşamasına neden olacak ve ceza muhakemesinin maddi gerçeğe ulaşma amacına hiçbir faydası bulunmayacağı gibi mağdure açısından bir haksızlık da oluşturacaktır. Bu itibarla, usul ve kanuna uygun olan yerel mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir” (Yargıtay CGK, 12.02.2013, 14-10137/50).

Nüfuz Kötüye Kullanılarak TCK 102 Cinsel Saldırı Suçunun İşlenmesi 

“Mağdurenin aşamalarda sanığı önceden tanımadığını o gece konsomatris olarak gazinoda işe başladığını, kendisini işe alanın işyeri mesul müdürü tanık C… olduğunu ve cinsel saldırı olayının gece geç vakitte sanığın odasına günlük ücretin almaya gittiğinde ve maddi cebirle işlendiğini ifade etmesi karşısında 5237 sayılı TCK’nın 102/3-b maddesi anlamında hizmet ilişkisinin nasıl ve ne şekilde kurulduğu ile eylemin nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenip işlenmediği hususunun ayrıntılı ve yasal gerekçeleri karar yerinde gösterilip tartışılmadan sanığa verilen cezanın anılan madde ile artırıma tabi tutulması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırıdır (Yargıtay 5.CD., 29.03.2011, 2011/569, 2011/2395).

Cinsel Saldırı Suçu, Mağdurun Yaşının Tespiti 

“Mağdurenin halen hayatta olan ablasının doğumunun ikinci gününde nüfusa tescil edilmesi, kendisinin de hastane doğumlu olarak dünyaya geldikten iki gün sonra nüfusa kaydedilmesi, gerek öğrenim hayatı, gerekse yargılama öncesi yargılama aşamasında yaşı ile ilgili bir hususun ileri sürülmemesi, ancak sanığın cezalandırılmasına karar verildikten sonra gerçekte on beş yaşından büyük olduğunun iddia edilmesi, kendisinden iki yıl sonra doğan ve kısa süre sonra da ölen kardeşi nüfusa kaydolurken kendisinin iki yıl kayıtsız kalmasının hayatın olağan akışına uygun olmaması, Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan yaş düzeltilmesi davasının red ile sonuçlanması ve temyiz incelemesinden de geçerek kesinleşmesi, mağdurenin ve annesinin kollukta sanıktan korktukları için şikayetçi olmak istemediklerini beyan etmeleri, mahkemede ise şikayetlerinden vazgeçmeleri, kolluktaki beyanı sırasında hazır bulunan psikolojik danışmanın mağdurenin kimlik yaşı ile fiziki görünümünün uyumlu olduğunu belirtmesi, yerel mahkemece yaşı ile görünümünün uyumlu olduğunun gözlenmesi mağdurenin babasının nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi birlikte değerlendirildiğinde, mağdurenin yaşına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bu hususların sanığı cezadan kurtarmak için ileri sürüldüğü ve bu konuda CMK’nın 218. maddesi uyarınca bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, usul ve kanuna uygun olan yerel mahkeme direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir” (Yargıtay CGK., 12.02.2013, 5-974/49).

Cinsel Saldırı Suçunda Mağdurenin İfadeleri Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi

“Mağdurenin kolluktaki beyanında, sanığın ilişkiye girmek istediğini, kendisinin istemediği halde ilişkiye girdiğini, Savcılıktaki beyanında eylemin zorla gerçekleştiğini, mahkemedeki beyanında ise rızası ile ilişkiye girdiğini beyan etmesi karşısında mağdure yeniden çağrılarak ifadelerindeki çelişkilerin giderilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 13.01.2014, 2013/9520, 2014/44),

Suç Vasfında Yanılgıya Düşmek, TCK 102 Basit Cinsel Taciz Suçu

“Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, suç saati itibarıyla olayın gerçekleştiği yerin konumu, dosyada mevcut dinleme kaydı ve bu kaydın sanığın “sana sarılmak istiyorum” biçimindeki ifadesinden sonra gürültülü bir biçimde sona ermesi ile tüm dosya içeriğine göre, sanığın mağdureye “sana sarılmak istiyorum” biçiminde sözler söyledikten sonra aniden sarılarak yanağından öpmesi suretiyle vücut dokunulmazlığını ihlal edecek şekilde gerçekleşen eylemi, TCK’nın 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 23.12.2013, 2012/818, 2013/13727).

TCK 102 Zincirleme Suç 

“Tüm dosya içeriği ve iddianame anlatımına göre, sanıkların itibar edilmeyen savunmalarının aksine, Gebze yolunda iken otonun arkasında mağdurenin ağzına zorla cinsel organ sokmak suretiyle gerçekleştirdikleri eylemlerinin TCK’nın 102/2. 3 d. maddesinde düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu ve her bir sanığın kendi eyleminin yanında diğer sanıkların da eylemine iştirak etmesi nedeniyle cezalarının zincirleme suç hükümlerine göre 43. maddesi gereğince arttırması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 11.11.2013, 2011/22967, 2013/11305).

Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs, Tehdit 

“Mağdurenin aşamalarda değişmeyen beyanlarına, bu anlatımları doğrulayan doktor raporları ve olay yeri görgü tespit tutanaklarına, tanık beyanları, savunma ve tüm dosya içeriğine göre, alkollü olan sanığın suç tarihinde saat 22.00 sıralarında küçük çocukları ile evinde uyumakta olan mağdurenin evine pencere camını zorlayarak girdiği, tokat atmak suretiyle uyandırdığı mağdureyi saçlarından tutarak evin yatak odasına sürüklediği, yatağa yatırarak bir eliyle ağzını kapattığı mağdurenin eteğini ve şortunu çıkardığı, üzerindeki tişörtünü göğüs kısmından yırtarak mağdureyi kucağına aldığı sırada, eve gelen tanık Yaşar’ın kapıya vurması yine, “kocana söylersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ederek bıraktığı mağdurenin kapıyı açıp gelen tanığa sığındığının anlaşılması karşısında, sanığın sübut bulan eylemlerinin nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 31.10.2013, 2011/22466, 2013/10749).

Cinsel İstismar, Cinsel Saldırı, Şikayet Yokluğundan Düşme Kararı Verilmesi 

“Sanığın, atölyesinin önünden geçmekte olan mağdureyi atölyenin içine çağırıp, kapıyı kapatıp “sana para vereceğim ancak karşılığında istediğimi yapacak mısın, sözümü tutacak mısın” diye sorduğunda mağdure “ne yapacağım” diye sorunca sanığın mağdurenin saçlarını okşayıp ellerini tutması, yanağını okşaması ve mağdureye “biraz vücudunu elleyeceğim” diyerek birden elleriyle göğuslerini okşamaya başlaması, bunun üzerine mağdurenin “ne yapıyorsun” diyerek kaçması şeklinde gerçekleşen eyleminin olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olan mağdurenin sosyo-ekonomik durumunun da zayıf olmasından faydalanmak suretiyle “sana para vereceğim” diyerek hileli davranışta bulunması olarak değerlendirilip, TCK’nın 103/1-b’de düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturacağı, sanığın bu maddeye göre cezasının tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden 18 yaşını ikmal etmeyen mağdureye yönelik rızası dışındaki eylemi nedeniyle TCK’nın 102/1. maddesi kabul edilerek şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi yasaya açıkça aykırıdır” (Yargıtay 14.CD., 20.11.2013, 2011/22998, 2013/11802).

TCK 102 Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs 

“Dosya kapsamından, suça sürüklenen çocuğun, elinde bıçak bulunduğu halde mağdureye saldırarak direncini kırmak için bıçağı sallaması, mağdureyi darp edip, bağırmasını önlemek için ağzını kapatıp boğazına bıçak dayaması, daha sonra mağdurenin göğsünü ısırması, elbisesini yırtması ve kendi iç çamaşırını dahi çıkartıp cinsel organını ereksiyon halinde ve açıkta iken mağdurenin eşi olan tanık M…’ın gelerek sanığı yakalaması şeklinde gerçekleşen olayda; suça süreklenen çocuğun eyleminin nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 14.11.2013, 2011/22926, 2013/11583).

Eşe Cinsel Saldırı Sırasında Uygulanan Cebrin Niteliği 

“Katılan beyanları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde sanığın eşi olan mağdure ile cinsel ilişkiye girmek için basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralayan sanığın, hemen akabinde banyodan getirdiği jiletle tehdit ederek eşine karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği şeklinde sübut bulan olayda mağdureye yönelik kasten yaralama eyleminin nitelikli cinsel saldırı ayrıca suçunun cebir unsuru olduğu gözetilmeden, müstakil suç kabul edilerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması yasaya aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 14.CD., 05.12.2013, 2012/211, 2013/12768). 

Kuşkudan Uzak, Kesin ve İnandırıcı Delillerin Bulunmaması

“Dosya içeriğine göre, olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış olan mağdurenin, sanığın işyerinde çalışmaya başladıktan yaklaşık 15 gün sonra 2005 yılı Ağustos ayı içerisinde iş yerinin arka tarafında bulunan küçük bölmeye öğle yemeğini hazırlamak için giren mağdureye, arkasından saldıran sanığın, mağdurenin elinde bulunan bıçağı kolunu bükerek aldıktan sonra kendisini yüzüstü yatırıp normal yoldan ırzına geçtiğini iddia eden mağdurenin, hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecek şekilde aynı gün saat 22.00’a kadar işyerinde çalışıp, ailesine bu olaydan bahsetmemesi, ertesi gün kimse anlamasın düşüncesiyle tekrar çalıştığı işyerine gidip 2-3 hafta çalışmaya devam etmesi ve bu süre boyunca sanığın tecavüz etmeye çalıştığını, daha sonra işten ayrılmasına rağmen yaklaşık 2 ay sonra sanığın iş yerinde çalışma teklifini kabul ederek tekrar işe başladığını, 17.11.2005 günü, sanığın tekrar tecavüze yeltendiğini, babam gelecek diyerek engel olduğunu bir müddet babasının gelmesi üzerine olaydan yine babasına bahsetmeyerek evlerine sonra olayı ailesine anlattığını beyan etmesi, 19.11.2005 günü babası ile kolluğa müracaatı üzerine soruşturmanın başlaması, mağdurenin, ifadelerinde ısrarla sanığın normal yoldan ırzına geçtiğini kan geldiğini beyan etmesine rağmen Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulundan alınan 25.08.2006 tarihli mağdureye ilişkin kızlık zarının yırtılmaksızın duhule müsait olmadığı ve bakire olduğunun bildirilmesi, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi, yargılama aşamasında dinlenilen savunma tanıklarının ifadeleri karşısında; sanığın mahkümiyetini gerektirecek kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delillerde elde edilemediğinden, sanığın müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkümiyetine karar verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14CD 19.09.2013, 2013/7442, 2013/9404).

Suç Vasfının Tayininde Hata 

“Mahkemece oluşa uygun olarak, hasta bakıcı olan sanığın ameliyat için hastaneye gelen mağdureye tuvalette yardım ederken elbisesinin üzerinden cinsel organını arkasına sürttüğü ve sonraki gün ameliyattan çıktığında kontrol bahanesiyle gelerek göğüslerini ellediğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın eyleminin .TCK’nın 102/1, 3-b maddelerinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçu niteliğinde olduğu gözetilmeyerek, aynı Kanunun 105/1. maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur” (Yargıtay 14.CD., 04.06.2013, 12216/7053).

Beden ve Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kişi 

“Sınır düzeyde mental retardasyon tanısı ile eyleme bedenen ve ruhen karşı koyamayacağı belirlenen mağdurenin maruz kaldığı fiile mukavemet edemeyecek derecede zeka geriliği ve akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, mevcutsa bu durumun hekim olmayanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı hususlarında Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan açıklayıcı mütalaa alındıktan sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken yetersiz raporlara dayanılarak yazın şekilde hüküm kurulması kanuna aykırılık teşkil eder” (Yargıtay 5.CD., 12.06.2008, 2008/4286, 2008/6381).

Bu makale faydalı mıydı?