cinsel saldırı sucu tck 102

Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102)

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu TCK 102 düzenlemesinde yer alan ve genellikle tecavüz suçu olarak bilinen suç tipidir. Eski kanun döneminde ırza geçme olarak adlandırılan bu suç için çok ciddi cezai yaptırım öngörülmüştür. TCK 102. maddede cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak; basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve cezayı ağırlaştırıcı nitelikli haller yer almıştır. 

Basit cinsel saldırı suçu genel olarak cinsel ilişki düzeyine varmayan ancak cinsel unsurlar içeren fillerle mağdurun vücuduna temas ederek onun vücut ve cinsel dokunulmazlığını ihlal etmektir. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif cezası olan şekli fiilin sarkıntılık düzeyinde kalmasıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunda ise cinsel ilişki düzeyine varan fiiller cezalandırılmaktadır. 

TCK 102 kanun metnini okumak istemeyenler yazımızın devamına ilerleyebilir.

tck 102

Bu cinsel saldırı fiilleri ile bunlara bağlanan sonuçlar aşağıda yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Suçun oluşması için gereken unsurlar, bu fiiller için öngörülen cezalar, cezayı artırıcı veya azaltıcı haller ve yargılama süreci ile mahkemenin verebileceği kararlar gibi önemli meselelere değindik. Konunun önemi ve karmaşık – hassas bir süreç olması dolayısıyla yazının sırasına göre dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Genel Olarak Cinsel Suçlar

Cinsel saldırı suçunun ayrıntılarına geçmeden önce diğer cinsel suçları kısaca açıklamakta fayda vardır. Çünkü her türlü cinsel fiil cinsel saldırı suçunu oluşturmaz. Cinsel suçlar işlenen fiile göre değişecek şekilde 4 türlüdür. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu dört suç tipini kısaca açıklamak gerekirse;

Cinsel İstismar Suçu TCK 103. maddede yer alan cinsel istismar suçu, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranışı, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara da rızası dışında tehdit, cebir, hile vb. iradeyi etkileyen nedenlerle işlenen fiilleri cezalandıran suç tipidir. 15 – 18 yaş arasında olup da fiilin hukuki anlam ve öneminin farkında olmayan çocuklara karşı işlenen cinsel hareketler de istismar kapsamında değerlendirilir. Görüldüğü üzere çocuğa karşı işlenen cinsel fiiller cinsel saldırıyı değil istismar suçunu oluşturur.

Cinsel Taciz Suçu TCK 105 düzenlemesinde yer alan cinsel taciz suçu vücuda temas etmeden cinsel unsurlar içeren fiiller ile mağdurun cinsel olarak rahatsız edilmesidir. Bu suçun cinsel saldırıdan ayrılan en önemli noktası vücuda temas edilmiyor olmasıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu → TCK 104. maddede yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 ile 18 yaş aralığındaki çocuk ile onun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girmeyi cezalandırmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cinsel saldırı suçundan farkı ise mağdurun rızasının bulunmasıdır. Bu suç tipi ile rızası olsa bir 18 yaşından küçük kişilerin cinsel ilişkiye girmesi durumunda onunla cinsel ilişkiye giren kişinin cezalandırılması söz konusu olmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu →  Cinsel saldırı suçu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Genel olarak tecavüz olarak bilinen suç tipi TCK 102. maddede düzenlenen cinsel saldırı suçudur. Şimdi bu suç tipinin basit ve nitelikli işleniş şeklini açıklayacağız.

Basit Cinsel Saldırı (Sarkıntılık) Suçu ve Cezası

TCK 102/1’e göre cinsel unsurlar içeren davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığı hakkını ihlal eden kişi cinsel saldırı suçunun basit halini işlemiştir.

Yani okşama, elleme, yalama, emme, sıkıştırma, zorla cinsel organını ellettirme vb. fiiller ile kişilerin cinsel ve vücut dokunulmazlığı ihlal edildiği takdirde basit cinsel saldırı suçu oluşur. Eğer mağdura yalnızca cinsel organ vs. gösterilmiş veya cinsel içerikli cümleler sarf edilmişse cinsel taciz suçu gündeme gelir.

Burada cinsel ilişki düzeyine varmayan bir fiil cezalandırılmaktadır. Cinsel ilişkiye girme durumu yani vücuda organ veya cisim sokulması birazdan göstereceğimiz üzere nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturur. Ancak her iki cinsel saldırı şeklinde de temas şartı vardır.

Ayrıca basit cinsel saldırının sarkıntılık düzeyinde kalması da bu fıkra kapsamında değerlendirilmiştir. Sarkıntılık bu suçta en hafif cezayı gerektiren haldir. Eğer basit cinsel saldırı fiili hafif düzeyde kalmışsa sarkıntılık suçu oluşur. Bir fiilin basit cinsel saldırı mı yoksa sarkıntılık mı olduğuna somut olayın şartlarına göre mahkeme karar verir. Yargıtay kararlarında genellikle şu fiiller sarkıntılık olarak yer almıştır:

 • Öpmek
 • Soymaya çalışmak
 • Şehevi bölgelerine dokunmak, okşamak
 • Sürtünmek, otobüs – dolmuş vb. toplu taşıma araçlarında sürtünmek

Basit cinsel saldırı cezası ve Sarkıntılık Cezası TCK 102/1’de yer alan basit cinsel saldırı suçunun cezası alt sınırı 5 yıl ve üst sınırı 10 yıl olan hapis cezasıdır. Eğer bu suç sarkıntılık düzeyinde kalmışsa verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 5 yıldır.

Somut olaydaki fiile göre bu aralıklarda yer alan bir süre belirlenerek faile hapis cezasına hükmedilir. Tabi olayda cezayı artırıcı veya azaltıcı nedenlerin varlığı, bu miktara etki edecektir. Bunun ayrıntılarına aşağıda değineceğiz.

Nitelikli Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ve Cezası

TCK 102/2’de ise nitelikli cinsel saldırının ne şekilde işleneceği yer almıştır. Buna göre bir kişinin vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokmak suretiyle o kişinin cinsel dokunulmazlığı ile vücut dokunulmazlığının ihlali durumunda daha ağır cezayı gerektiren nitelikli cinsel saldırı suçu oluşur. Cinsel ilişkiye varan tecavüz suçu bu fıkraya göre cezalandırılır.

Tecavüz suçu yani nitelikli cinsel saldırı suçu oluşması için mağdura anal, oral veya vajinal yollardan organ veya sair cisim sokulmuş olmalıdır. Bu cisim sokma işlemi yalnızca acı verme işlemi olarak gerçekleştirilmişse cinsel saldırı suçu değil eziyet veya kasten yaralama suçu oluşur. Yani fiil cinsel unsurlar taşımalıdır. Cinsel tatmin maksadı aranmıyor olsa da hareket cinsellik içeriyor olmalıdır.

Nitelikli cinsel saldırı cezası TCK 102/2’de yer alan nitelikli cinsel saldırı cezası, yani tecavüz cezası, alt sınırı 12 yıl olan hapis cezasıdır. Görüldüğü üzere burada belirtilen ceza miktarı çok ciddi bir süreyi içermektedir. Böyle bir durumda verilecek en az ceza 12 yıldır. Tabi burada da cezayı azaltıcı veya artırıcı nedenlerin varlığı söz konusu olabilir. Bunlara da aşağıda ayrıntılı değineceğiz.

Cezayı Artıracak Haller (TCK 102/3, TCK 102/4, TCK 102/5)

Cinsel saldırı suçunun işleniş şekillerini ve öngörülen cezaları yukarıda belirttik. Bu basit ve nitelikli işleniş şeklinde yer alan cezaların artırıldığı bazı durumlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Cinsel saldırının; beden veya ruhsal bakımdan kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır. (TCK 102/3)

Bedenen veya ruhen kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenen suçlarda genel olarak cezanın ağırlaştırıldığı görülmektedir. Çünkü bu kişilere karşı işlenen suçlarda, bu savunmasızlıktan yararlanma söz konusu olur. Böyle bir kişiye karşı işlenen cinsel saldırı sonucunda ceza yarı oranında artırılacak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilecektir.

 • Cinsel saldırının; vesayet, kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Bu nitelikli halin söz konusu olabilmesi için failin vasi, kamu görevlisi veya hizmet ilişkisi içerisinde işveren olması gerekmektedir. Kamu görevlisi görevi gereği kendisine sağlanan yetki ve nüfuzdan yararlanarak cinsel saldırı suçu işlerse yarı oranında artırılarak ceza verilir. Aynı şekilde bir işveren, çalışanına karşı bu suçu işlerse cezası artırılır. Gene verilecek olan ceza genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişecektir.

 • Cinsel saldırının; üçüncü dereceye kadar kan veya kayın akrabalarına karşı işlenmesi, üvey ana, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen yahut evlatlık tarafından işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Aile bireyleri arasında işlenen cinsel saldırı suçunda bu saydığımız kişiler fail veya mağdur ise gene standart cezada artırıma gidilerek genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; silahla gerçekleştirilmesi yahut birden fazla kişi ile birlikte gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Silahın ceza hukukunda karşılığının ne olduğu TCK m. 6 hükmünde yer aşmaktadır. Burada silah kavramının içeriği çok geniş tutulmuştur. Söz gelimi ateşli silahlar, bıçak, makas, iğne, demir sopa, tahta sopa, el bombası, kuvvetli asit, zehir vb. birçok alet silah kapsamına girebilir. Somut olayın şartlarına göre mahkeme, kullanılan gerecin silah olup olmadığına karar verir. Gene bu suç birden fazla kişi ile birlikte işlenebilecek bir suçtur. Bu hallerin varlığı durumunda ceza yarı oranında artırılarak genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; toplu yaşamanın zorunlu olduğu yerlerde bu durumdan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılarak verilir.(TCK 102/3)

Gene burada da insanların bir arada bulunma zorunluluğu kullanılarak bir suç işlenmektedir. Bunun suistimal edilmesi cezayı ½ oranında artıracak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir ceza ortaya çıkacaktır.

 • Cinsel saldırı suçu işlemek için cebir veya tehdit kullanılması durumunda eğer kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine neden olunursa ayrıca kasten yaralama cezasına da hükmedilir. (TCK 102/4)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, TCK m.87 düzenlemesinde yer almaktadır. Cinsel saldırı sırasında TCK m. 87’de yer alan neticelerden birisine neden olunması durumunda ayrıca verilecek olan ceza kasten yaralama cezasıdır.

 • Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdur bitkisel hayata girerek bütün yaşamsal olanaklarını kaybederse veya ölürse mağdura verilecek olan ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. (TCK 102/5)

Eğer cinsel saldırı sonucunda mağdur bitkisel hayata girer yahut ölürse, fail zaten cezası müebbet hapis cezası olan adam öldürme suçu işlemiş olur. Bunun cinsel saldırı ile gerçekleştirilmiş olması durumu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

TCK 102 Suçunda Cezayı Hafifletecek veya Kaldıracak Nedenler

Cinsel saldırı suçu için öngörülen cezalara ve bunları artıracak hallere yukarıda değindik. Bunlar ile birlikte ayrıca cezanın azaltılmasını gerektiren nedenler söz konusudur. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:

 • Cinsel saldırı suçunu işleyen 18 yaşından küçük çocuğa verilecek olan ceza durumun şartlarına göre azaltılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir de.

Cinsel saldırı suçu 18 yaşından küçükler tarafından da işlenebilir. Eğer cinsel saldırı fiilini işleyen çocuk 12 yaşından küçükse cezalandırılımaz. Ancak bu çocuk hakkında bir takım güvenlik tedbirleri uygulanır. Eğer cinsel saldırıyı gerçekleştiren çocuk 12 ile 15 yaş arasında ise bu fiili algılama durumunda bakılır. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuk cinsel saldırı fiilinin hukuki anlam ve önemine vakıf değilse gene cezalandırılmaz ve güvenlik tedbiri uygulanır. Ancak bu çocuk cinsel saldırının önemine vakıf ise ceza indirilerek verilir. 15 ile 18 yaş arsındaki çocuk için fiilin hukuki anlam ve önemine vakıf olmasına bakılmaksızın indirimli ceza söz konusu olur.

 • Akıl hastası veya aklı zayıf kişinin cinsel saldırı suçu işlemesi durumunda somut olayın şartlarına göre hiç ceza verilmeyeceği gibi cezada indirime de gidilebilir.

Akıl hastası kişilerin işlediği cinsel saldırı fiili cezalandırılmaz. Bu kişiler için bir takım güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Ancak bazı kişiler akıl hastası olmadığı halde aklen gerilik çekmektedir. Bu kişilerin de cezalarında indirime gidilir. Bu durumlar öyle basit gerilikler değildir. Mahkeme kararı ile resmi tıbbi kurumlarca tespit edilecektir.

 • Cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmiş olması cezayı azaltıcı yahut kaldırıcı neden değildir.

Her ne kadar evli de olsalar çiftler arasında sınırsız cinsel özgürlük söz konusu değildir. Yani evli kişiler arasında da cinsel dokunulmazlık korunmaya çalışılmıştır. Bu nedenle cinsel suçlar eşe karşı da işlenebilmektedir. Ancak eşe karşı işlenen cinsel suçlar resen kovuşturulmaz. Yani ancak eşin şikayeti halinde cezalandırma söz konusu olur.

 • Mağdurun rızası belirli durumlarda failin ceza almamasına neden olabileceği gibi bazı durumlarda fail buna rağmen ceza alabilir.

Mağdurun rızası normal şartlarda cinsel saldırı fiilini hukuka uygun hale getirebilir. Esasen böyle bir durumda cinsel saldırı suçu oluşmaz. Ancak mağdurun rızası belirli bir yere kadar olabilir ve fail bu sınırı aşabilir. Söz gelimi, mağdur yalnızca öpme ve sürtünmeye rıza gösterirken fail bunu aşarak mağdurun vücuduna organ sokarsa sınır aşılmış olur ve cinsel saldırı suçu gerçekleşmiş olur. 

Cinsel Saldırı Suçu Unsurları ve Diğer Önemli Noktalar

TCK 102 cinsel saldırı suçu fail bakımından bir özellik göstermez. Özgü suç değildir dolayısıyla cinsel saldırı suçunda fail herkes olabilir. Bu suçun faili çocuk olabileceği gibi ergin kişi de olabilir. Cinsel saldırı suçunu bir erkek işleyebileceği gibi bir kadın da işleyebilir.

Suçun mağduru ise 18 yaşından büyük yani ergin kişilerdir. 18 yaşını geçmiş olan herkes bu suçta mağdur olabilir. 18 yaşının altındaki kişilere karşı işlenen cinsel fiiller, somut olayın şartlarına göre ya cinsel istismar ya da reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarını oluşturur. Bu suç karşı cinse karşı işlenebileceği gibi aynı cinsiyette kişiye karşı da işlenebilir. Yani erkek erkeğe, kadın kadına veya erkek kadına yahut kadın erkeğe cinsel saldırıda bulunabilir.

TCK 102 cinsel saldırı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. TCK 102 düzenlemesinde özel bir saik aranmamakla beraber, maddenin gerekçesinde TCK  102/1 hükmü, yani basit cinsel saldırı için failin cinsel duygularını tatmin amacıyla hareket ediyor olması gerektiği bildirilmiştir.

Her ne kadar madde gerekçesinde bu durum bildirilmiş olsa da madde metninde yer almıyor olması dolayısıyla böyle bir özel saik aranmaz. Yani failin cinsel duygularını tatmin amacına bakılmaksızın fiil unsuruna yönelik kastı yeterli sayılır.

Nitelikli cinsel saldırı için herhangi bir özel saik gene yoktur. Bunun yanında TCK 102 suçunun olası kastla işlenebileceği de kabul edilmektedir. Olası kast, failin kastının, neticeyi istememesine rağmen kabullenmesine yönelik olmasıdır. Ayrıca cezayı azaltıcı bir etkendir. Aşağıda cezayı azaltan hallerde değinilecektir.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Bazı suçlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapabilmek için mağdurun şikayeti aranırken bazı suçlar için mağdurun şikayeti gerekmez. Mağdurun şikayeti ile soruşturulabilen suçlara takibi şikayete bağlı suçlar denir. Mağdurun şikayeti gerekmeyen suçlara ise takibi şikayete bağlı olmayan suçlar denir. Takibi için şikayet gerekmeyen bu suçlarda mağdurun savcıya ya da polise yaptığı bilirim şikayet değil ihbar olur.

Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalmış hali ile cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi takibi şikayete bağlı suç fiilleridir. Bu suçlar hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma için mağdurun şikayeti gerekir. Söz konusu bu şikayet hakkı, fiilin üzerinden 6 ay içinde kullanılmalıdır. Yani 6 aylık şikayet süresinden bahsediyoruz.

Cinsel saldırı suçunun geri kalan bütün işleniş şekilleri bakımından mağdurun şikayeti gerekmeksizin resen soruşturma ve kovuşturma yapılır. Dolayısıyla burada şikayet süresi söz konusu olmaz. Ancak dava zamanaşımı süresi içerisinde ceza davası sonuçlanmış olmalıdır.

Basit ve nitelikli cinsel saldırı suçlarının her ikisi için öngörülen dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Yani bu fiiller ile ilgili cezai süreç 15 yıl içerisinde sonuçlandırılmalıdır. Sarkıntılık fiili ise 8 yıllık dava zamanaşımına tabidir. Yani sarkıntılık fiili 8 sene içerisinde yargıda sonuca bağlanmazsa dava düşer.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Yukarıda takibi şikayete bağlı olan ve olmayan suçlardan bahsettik. İşte takibi için şikayet aranan suçlarda aynı zamanda şikayetten vazgeçerek dava sürecinin sonlanmasını sağlama imkanı vardır. Takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda ise şikayetten vazgeçmek mümkün olmaz. Dolayısıyla sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçunda şikayetten vazgeçme mümkün iken cinsel saldırı suçunun diğer işleniş şekillerinde şikayetten vazgeçme mümkün olmaz. 

Uygulamada mağdur ifadesi değiştirilerek “şikayetimden vazgeçiyorum” ibareli yeni bir ifade verme gibi bir yöntem izlenmektedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu durumda şikayetten vazgeçmenin sonuçları doğmaz. Mahkemede olumlu kanaat uyandırma bakımından etkisi olsa da kamu davasını direkt olarak sona erdiren bir geri alma değildir bu.

Cinsel Saldırıya Teşebbüs ve İştirak

Cinsel saldırı suçunda yukarıda bahsettiğimiz fiillerin gerçekleşmesi ile suç oluşur. Ancak failin elinde olmayan nedenlerle bu fiiller yarıda kalmışsa cinsel saldırı suçu teşebbüs aşamasında kalmış demektir. Teşebbüs durumunda cinsel saldırı cezası indirilerek verilecektir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki fail eğer mağdurun vücuduna organ sokmaya çalışı ancak bu amacını elinde olmayan nedenlerle gerçekleştiremezse basit cinsel saldırı suçu değil nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçu oluşacaktır. Genel kabul ve uygulama bu şekildedir.

TCK 102 cinsel saldırı suçuna yardım eden ve azmettiren olarak iştirak etmek mümkündür. Bu hallerde Türk Ceza Kanunu genel hükümler kapsamında yardım etme ve azmettirme cezaları uygulanır. Cinsel saldırı suçunda dolaylı fail olmak suçun yapısına pek mümkün olmamakla beraber müşterek fail şeklinde iştirak mümkündür. Yani bu suç birden fazla kişi ile birlikte işlenebilir. TCK 102 tecavüz suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumu yukarıda bahsettiğimiz üzere cezayı artırıcı nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. 

Tazminat Davası

Bu yazının başından beri bahsettiğimiz durum cinsel saldırı ile ilgili ceza yargılamasını ve failin cezalandırılması durumunu kapsamaktadır. Cinsel saldırıya uğrayan mağdurun manevi tazminat hakkı vardır ancak bu hakkını ceza yargısında değil hukuk yargısında arayacaktır. Bunun için ayrı bir manevi tazminat davası açılmalıdır.

Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Hapis cezasını adli para cezasına çevirme işleminin bazı şartları olmakla birlikte en temeldeki şart söz konusu hapis cezasının 1 yıl veya altında olmasıdır. Cinsel saldırı suçunda yukarıda bahsettiğimiz üzere 1 yıl veya altında cezaların söz konusu olması zor bir ihtimaldir. Bu suç ile ilgili yapılan yargılamada ya suçun unsurları oluşmadığı için failin ya beraat etmesi ya da 1 yılın üzerinde ceza alması söz konusu olur.

Bu nedenle adli para cezasına çevirme ihtimali düşüktür. Ancak buna rağmen cezanın alt sınırdan verilmesi ve yukarıda bahsettiğimiz cezayı azaltıcı nitelikli hallerin bulunması durumunda eğer ceza 1 yıl veya altına düşmüşse adli para cezasına çevirme kararı verilebilir.

Cinsel Saldırı Suçunda HAGB ve Cezanın Ertelenmesi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için mahkemenin vereceği hapis cezası 2 yıl veya altında bir ceza olmalıdır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere cinsel saldırı suçunda 2 yıl ve altında cezaların söz konusu olabilmesi için cezanın alt sınırdan verilmesi ve cezada indirim sebeplerinin söz konusu olması gerekir. Bu şartların varlığı halinde HAGB veya cezanın ertelenmesi verilebilir.

Cinsel saldırı suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği zaman faile 5 yıllık denetim süresi tanınır ve bu 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlememe yükümlülüğü verilir. Bu yükümlülüğüne uygun hareket eden fail 5 yıllık denetim süresinin sonunda “sanki hiç cinsel saldırı suçu işlememiş” gibi olur.

Cinsel saldırı suçunda cezanın ertelenmesi kararı verilirse faile 1 ile 3 yıl arasında değişen bir denetim süresi tanınır. Bu süreyi kasıtlı bir suça karışmadan geçiren fail hakkında “sanki cezası infaz edilmiş” gibi sonuç doğar. 

Hem HAGB hem de cezanın ertelenmesi kararı için failin önceden kasıtlı bir suç işlememiş olması gerekir. Hem HABG kararında hem de cezanın ertelenmesi kararında bu denetim süreleri içerisinde başka bir kasıtlı suç işlenirse yeni ceza ile birlikte cinsel saldırı cezası da infaz edilir.   

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

TCK 102/1’de yer alan sarkıntılık suçu ile ilgili yapılacak yargılamayı asliye ceza mahkemeleri yaparken TCK 102’de yer alan diğer bütün cinsel saldırı fiilleri ağır ceza mahkemesinde yargılanır. 

Cinsel Saldırı Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda detaylıca açıkladığımız üzere cinsel saldırı ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturma süreci oldukça hassas bir süreçtir. Sosyal ve yargısal karşılığı ciddi olan bir suç tipinden bahsetmekteyiz. Aynı ciddiyette cezai yaptırım söz konusudur.

Bununla beraber sürecin deneyim sahibi bir ceza avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde savunulması imkanı elde edilmiş olur. Ceza avukatının desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde savunabilir.

Bu makale faydalı mıydı?