Çalışma izni transferi

Çalışma İzni Transferi

Çalışma izni transferi, bir işverene bağlı olarak çalışan ve çalıştığı şubeyi değiştirmek isteyen ya da çalıştığı şubedeki görevini değiştirmek isteyen yabancıların başvurduğu hukuki imkandır. Kişilerin, çalıştıkları iş yerindeki görevlerinin değişmesi yahut bir başka departmana yönlendirilmeleri oldukça sık karşılaşılan durumlar arasındadır.

Çalışma İzni Transferi Nedir?

Çalışma izni transferi, bir işverene bağlı olarak çalışma izni bulunan yabancının işyerinde farklı bir görevde veya bu işverenin aynı iş kolundaki diğer şubelerinde çalışabilmesi için alınan izindir. Uygulamada genellikle yabancı işçinin şube değiştirmesinde veya aynı işyerinde farklı görevde çalışılması halinde çalışma izni transferi yapılır.

Bir işverene bağlı olarak alınan çalışma izninin, bir başka işverene ait iş yerlerinde çalışmak için transfer edilmesi mümkün değildir. Çalışma izni transferi (çalışma izni işyeri değişikliği) sayesinde yabancı çalışanın çalıştığı işyeri şubesi veya işyerindeki görevi değiştirilebilir.

Çalışma İzni İşyeri Değişikliğinin Şartları Nelerdir?

Çalışma izni işyeri değişikliğinin şartları Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Çalışma izni işyeri değişikliğinin şartlar şunlardır: 

  • Değişiklik başvurusu işveren tarafından yapılmalıdır.
  • Değişiklik başvurusu, çalışma izninin süresi bitmeden yapılmalıdır.
  • Değişiklik başvurusu, e-izin uygulamasından yapılmalı, belgeler de sisteme elektronik olarak yüklenmeli.
  • Yabancının geçiş yapacağı görevin veya yeni şubesindeki işinin ön izin gerektirmemesi gerekir.
  • Yabancının yeni görevinin mesleki yeterlilik gerektiren işlerden olmaması ve iş sözleşmesindeki mesleğiyle uyumlu olması gerekir.
  • Geçiş yapılacak şubenin de işverenin ticaret siciline kayıtlı olması gerekir. 
  • Yapılan başvurunun, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunması gerekir.

Yabancının transfer başvurusu reddedildiği halde farklı işyerinde ya da görevde çalıştığı tespit edilirse, çalışma izni geçersiz hale gelir ve yabancı uyruklu kişi 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Aksi halde yabancı sınır dışı edilir.

DİKKAT: Çalışma izni transferi ile yabancı çalışan, aynı işverenin aynı işkolundaki başka bir şubesinde ya da aynı işyerinde farklı bir görevde çalışabilir. Çalışma izni transferi ile işverenin değiştirilmesi mümkün değildir. Yabancı çalışan farklı bir işverenle çalışmak istiyorsa mevcut çalışma izninin iptali için başvurmalı ve ardından yeni bir çalışma izni almalıdır. 

Çalışma İzni Transferi Nasıl Yapılır?

Çalışma izni transferi, işveren tarafından, e-devlet sisteminde bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü e-izin uygulamasıyla üzerinden yapılır. Sisteme giriş yapıldığında, işverenin kendisi ve işçi hakkında doldurması gereken bilgi formları çıkacaktır. İşveren, sistem tarafından istenen bilgileri ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvuruyu tamamlar.

Başvurular usul itibariyle genel çalışma izni başvurusuna benzediği için “çalışma izni nasıl alınır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Çalışma İzni Transferi Nasıl Yapılır?

Çalışma İzni Transferi Geçiş Başvurusunun Reddi, Reddine İtiraz ve İptal Davası

Çalışma izni transferi başvurusunun onaylanması için gerekli şartlarda bir eksiklik varsa başvuru reddedilir. Örneğin, geçiş yapılacak şube aynı işverenin ticaret sicilinde kayıtlı olmaması, yabancının yeni görevinin mevcut işiyle uyumsuzluğu veya yeni görevinin bakanlığın ön iznine tabi olması halinde transfer başvurusu reddedilir. Aynı şekilde, sisteme yüklenen belgelerde bir eksiklik bulunması da ret sebebidir. 

Yukarıda sayılan ret sebeplerinin dışında Bakanlık, başvuruyu uluslararası işgücü politikasına uygun görmemesi durumunda da reddedebilir. Çalışma izni transferi geçiş başvurusunun reddi işlemine karşı, itiraz edilebilir veya iptal davası açılabilir.

Başvurunun reddine karşı itirazlar, ret kararının yabancıya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Bakanlığa karşı e- izin sistemi üzerinden yapılır. İtiraz edilirken, itiraz konusuna ilişkin hukuki şekilde bir dilekçe hazırlanmalı, dilekçedeki gerekçeleri ispatlayacak bilgi ve belgeler de eklenmeli ve e-imzalı olacak şekilde sisteme yüklenmelidir. 

Başvurunun reddine karşı iptal davası ise, kararın yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde açılır. Eğer, önce itiraz edilmişse, iptal davası açma süresi duracaktır. Örneğin, ret kararının kişiye tebliğ edilmesini izleyen 32. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, itiraz sonucu verilen kararının tebliğini izleyen günden itibaren 28 günü vardır.

Başvurulacak her iki yolda da dilekçelerin gerekçeli şekilde hazırlanması gerekir. Bu noktada başvuru hakkında hangi gerekçeler ile ret işlemi tesis edildiği belirlenmelidir. Ret sebebi belirlendikten sonra ise bu karara karşı hukuki gerekçeler ile bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu anlamda sürecin etkin ve hızlı şekilde yönetilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Çalışma izninin reddi sebeplerinin ve ret kararına karşı başvurulabilecek hukuki imkanların ayrıntılı şekilde incelendiği “çalışma izni başvurusunun reddi” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç

Çalışma izni transferi başvurusu için aranan şartların yerine getirilmemesi veya usuli işlemlerin hatalı yapılması başvurunun reddine sebep olacaktır. Dolayısıyla başvurularda, kanunen aranan şartların bulunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, söz konusu başvuru reddinin haksız olduğu düşünülüyorsa, itiraz veya iptal davası yolları kullanılabilir. Bu süreçte ise usuli sürelere ve dilekçelerin doğru yazılmasına dikkat edilir. Bu çerçevede sürecin bir yabancılar hukuku avukatıyla yürütülmesinde fayda vardır.