Bedelsiz senedi kullanma suçu ve cezası

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası

Bedelsiz senedi kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı suçlar kısmında düzenlenen suçlardan biridir. Bu suç, senedin bedeli ödenmiş olmasına karşın ödenmemiş gibi işlem görülmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu eylemin suç olarak kabul edilmesi ile toplum tarafından senetlere ve ticaret hayatına duyulan güven korunmaya çalışılmıştır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Nedir?

Bedelsiz senedi kullanma suçu, borçlu tarafından bedeli ödenen ancak borçluya iade edilmeyen senedin, alacaklı tarafından, hukuka aykırı bir biçimde tekrar kullanılmasıdır. Bu suç aynı zamanda artık ödenmesine gerek duyulmayan senetlerin kullanılması suretiyle de işlenebilir. 

TCK m. 156 hükmüne göre;

Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Nasıl Oluşur?

Bedelsiz senedi kullanma suçu, bedeli ödenmiş olan bir senedin sanki bedeli ödenmemiş gibi hukuki işlemlere konu edilmesi ile oluşur.

Örneğin, A kişisi, elindeki senedin bedelinin B kişisi tarafından ödendiğini bilmesine rağmen bu senedi ciro yolu ile C kişisine devrederse bu durumda bedelsiz senedi kullanma suçu işlemiş olur. 

Bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşabilmesi için öncelikle şu şartlar var olmalıdır;

 • Geçerli bir senet olmalıdır.
 • Senet ödemeyle yahut başka eylemler ile bedelsiz kalmalıdır.
 • Bedelsiz kalan bu senet kullanılmış olmalıdır.
 • Senet, resmi makamlara önünde kullanılmalıdır.
 • Fail, senedin bedelsiz olduğunu bilerek kullanmış olmalıdır.

Kısmen ödenmiş olan senedi kullanmak da bu suçu oluşturur. Bu hususta verilen bir Yargıtay kararına göre; bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşabilmesi için sanığın elinde bedeli tamamen ya da kısmen ödenmiş bir senet bulunmalı ve sanık, bu senet ile ilgili senet tamamen ödenmemiş gibi işlem yapmalıdır. (Yargıtay 15. CD, 08.06.2020 T., 2017/31201 E., 2020/5056 K.) 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Cezası  

Bedelsiz senedi kullanma suçu cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Burada bahsedilen adli para cezası, 5-730 gün karşılığı olarak belirlenir ve 1 gün karşılığı para cezası en az 20 en fazla 100 TL olarak hesaplanmaktadır.

Hapis ve adli para cezasının miktarlarını hakim; suçun işleniş biçimine, kime karşı işlendiğine dair hususları göz önünde bulundurarak tayin eder.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Cezayı Azaltan Nitelikli Haller ve Cezası

Bedelsiz senedi kullanma suçunun bazı kişilere karşı işlenmesi cezayı azaltmaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçunda cezasızlık ve indirim halleri TCK m. 167 hükmünün 1. ve 2. Fıkrasında düzenlenmiştir:

… bu bölümde yer alan suçların;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

Ceza Verilmeyecek Haller 

Bedelsiz senedi kullanma suçu işleyen kimseler, bu suçu TCK m. 167/1 hükmünde sayılan kişilerin zararına karşı işlerse bu eylemlerinden dolayı haklarında cezaya hükmolunmaz. Bu kişiler şunlardır: 

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri,
 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından biri,
 • Evlat edinen veya evlatlık,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri.

Cezanın Yarı Oranında İndirileceği Haller

Bedelsiz senedi kullanma suçu işleyen kimseler, bu suçu TCK m. 167/2 hükmünde sayılan kişilerin zararına işlerse bu eylemlerinden dolayı haklarında verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu kişiler şunlardır:

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri,
 • Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden biri,
 • Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, yeğen, veya ikinci derecede kayın hısımları. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

Bedelsiz senedi kullanma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Çünkü, malvarlığına ilişkin suçlarda etkin pişmanlık uygulanabilecek hal ve suçlar TCK m. 168’de sayılmıştır. Ancak bu suçlar arasında bedelsiz senet kullanma suçu yoktur.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçuna Teşebbüs, İştirak ve İçtima

Teşebbüs, suçun icra hareketlerine başlanmış olmasına karşın belirli nedenlerle suçun tamamlanamamasıdır. Bu suç, senedin kullanılması ile tamamlanır. Bu nedenle bedelsiz senedi kullanma suçuna teşebbüs mümkündür. 

Örneğin, bedelsiz bir senedi bankaya vermek suretiyle işleme koymaya çalışan kişi banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalanırsa bu durumda suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. 

İştirak; suçun birden fazla kişi ile işlenmesi yahut bir başka kişinin faili suça azmettirmesi veya ona yardım etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçuna iştirak mümkündür. 

Örneğin, A, kişisinin elindeki senedin bedelsiz olduğunu bilen B, A kişisinin böyle bir düşüncesi olmamasına karşın bedeli bankaya yatırmak için onu azmettirirse bu suça iştirak etmiş olacaktır.

İçtima, failin tek hareket ile birden fazla suça sebebiyet vermesidir. Bedelsiz senedi kullanma suçunda içtima mümkündür. Yani aynı fail, aynı kişiye karşı birden fazla bedelsiz senedi kullanırsa bu durumda içtima hükümleri uygulanır. Bu durumda verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Soruşturma Aşaması

Bedelsiz senedin kullanma suçunda soruşturma aşaması, şikayetin ilgili makamlara yapılması ile başlar ve iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile son bulur. Soruşturma aşamasında yapılan işlemler şunlardır:

 • Şikayet – ihbar
 • Gözaltı
 • Delillerin toplanması
 • İfade ve Sorgu
 • Uzlaşma
 • Adli Kontrol
 • Tutukluluk

Şikayet-İhbar

Şikayet, suçun, mağdur tarafından ilgili makamlara bildirilmesidir. İhbar ise suç ile ilişkisi bulunmayan herhangi bir kişinin suç hakkında yetkili makamları haberdar etmesidir. 

Bedelsiz senedi kullanma suçu, şikayete tabi bir suçtur. Şikayet, senedin kullanıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet savcısına sözlü veya yazılı şekilde yapılmalıdır.

Şikayet hakkına, mağdur olan senet borçlusu sahiptir. Eğer mağdur şikayetçi olmazsa veya süresi içinde şikayette bulunmazsa bu durumda soruşturma açılamaz. Aynı şekilde, şikayetten vazgeçilmesi halinde soruşturmaya devam edilmemektedir.

Gözaltı

Gözaltı, şüpheli kişinin savcının kararıyla yetkili makamlar tarafından gözetim altında tutulmasıdır. Bedelsiz senedi kullanma suçunda şüphelinin gözaltına alınması mümkündür.

Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Birden fazla kişiyle işlenen suç bakımından gözaltı süresi her defasında bir günü geçmemek üzere 3 gün süreyle uzatılabilir.

Gözaltı kararına karşı itiraz mümkündür. Suç şüphelisi, şüphelinin eşi, avukatı, kanuni temsilcisi, annesi, babası, torunu, dedesi gibi kan hısımları itirazda bulunabilir. İtiraz, Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. 

Delillerin Toplanması

Bedelsiz senedi kullanma suçunda savcı, şüphelinin lehe ve aleyhine olan tüm delilleri toplamakla yükümlüdür. Olay ile ilgili bulgudur hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde hukuka aykırı deliller hükme esas alınamaz.  

Örneğin, şüpheliye işkence yapılması suretiyle elde edilen deliller hukuka aykırıdır ve mahkeme tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İfade ve Sorgu

İfade ve sorgu şüphelinin suç şüphesi ile ilgili dinlenmesidir. İfade, kolluk kuvvetleri ve savcı tarafından alınırken sorgu mahkeme veya hakim tarafından alınır.

İfade alma süreci, şüpheli/sanığa davetiye ile çağrı yapılarak başlar. Şüpheli/sanık bu çağrıya uymazsa hakkında zorla getirme kararı çıkartılır. 

Gelen şüpheli/sanığın kimlik bilgileri tespit edilir ve doğrulanır. Kişiye, neden çağırıldığı ve hangi suç isnadı nedeniyle burada olduğu açıklanır ve bu aşamada sahip olduğu haklar öğretilir. Susma hakkına, yakınlarına haber verme hakkına, delil toplanmasını isteme hakkına, müdafiden yararlanma hakkına sahip olduğu hatırlatılır.

Hakların öğretilmesinden sonra ifade alma kısmı başlar ve soru cevap şeklinde ilerler. Burada şüpheli/sanığın özgür iradesi çok mühimdir. İfadesi alınan kişi, beyanlarını özgür iradesi ile ifade etmelidir ve isterse de susma hakkını kullanabilir. Bu durumda şüpheli/sanığa işkence yapma, ilaç verme, üzerinde baskı kurma, fiziksel şiddete maruz bırakma gibi eylemlerde bulunulamaz. 

İfade/sorgu sırasında verilen tüm cevaplar tutanağa geçirilir ve süreç sonunda tutanak imzalanır. Ancak sanık/şüpheli, tutanakta söylemediği bir hususu fark ederse yahut söylediklerinin yanlış yazıldığı kanısına varırsa tutanak imzalanmaz ve neden imzalanmadığı belirtilir. 

İfade ve sorgu süreçleri, çok detaylı ve dikkat gerektiren süreçlerdir. İfade sürecinde sanık/şüphelinin söylediği her söz delil olarak kullanılabilir. Bu nedenle sürecin ceza avukatı ile takip edilmesi faydalı olacaktır. 

Uzlaşma

Uzlaşma, tarafların uyuşmazlığı çözme konusunda anlaşarak kamu davası açılmasını önlemeleridir. Bedelsiz senedi kullanma suçu, şikayete tabi bir suç olması nedeniyle uzlaşma hükümlerine tabidir. Uzlaşmada, mağdur ile fail anlaşarak ceza yargılamasına son vermektedirler.

İlgili suç, uzlaştırmaya tabi olduğundan dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaştırmacı, taraflara uzlaşma teklifinde bulunur. Eğer taraflar, 3 gün içinde uzlaşmaya yönelik kararlarını bildirmezse teklifi reddetmiş sayılırlar. Uzlaştırmacı, dosyanın kendisine verilmesinden itibaren 30 gün içinde uzlaştırma sürecini sonuçlandırır. 

Uzlaşma sonucunda taraflar anlaşırsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Tarafların anlaşması halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. Eğer taraflar anlaşamazsa tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 

Adli Kontrol

Adli kontrol, soruşturmada tutuklama sebepleri var olmasına karşın kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmamak için kanunda yazılı başkaca tedbirlere başvurulmasıdır. Tutuklama kararı yerine elektronik kelepçe, yurtdışına çıkma yasağı, düzenli aralıklarla imza atılması gibi tedbirler verilebilir.

Bedelsiz senet kullanma suçu bakımından tutuklama kararı verilemez ancak CMK m. 109 hükmü gereğince tutuklama yasağı olan hallerde de adli kontrol kararı verilebildiğinden şüphelinin tutuklanması yerine şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmasına sulh ceza hakimliğince karar verilebilir.

Adli kontrol süresi, en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilir.

Adli kontrol kararına itiraz şüpheli/sanık, avukatı, yasal temsilcisi ve eşi tarafından kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde adli kontrol kararı veren makama karşı yapılır.

Tutukluluk

Tutuklama, işlediği düşünülen suç nedeniyle şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. 

CMK m. 100 hükmüne göre hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. Bedelsiz bir senedin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan suçta verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır yani üst sınırı 2 yıldır. Bu nedenle bedelsiz senet kullanma suçu bakımından tutuklama kararı verilemez.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunda Soruşturma Sonucu Verilecek Kararlar

Bedelsiz senet kullanma suçunun soruşturması sonucu, soruşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve iddianamenin düzenlenmesine ilişkin karar verilebilir. 

Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (SYOK)

Bedelsiz senet kullanma suçunun soruşturması sonucunda, savcılığa gelen ihbar konusu fiilin suç oluşturmadığı açık bir şekilde anlaşılıyorsa veya savcılığa ulaşan ihbar soyut ve genel nitelikte ise soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilir.

Örneğin, senet olarak A4 kağıdında sadece sayıların yazılı olduğu bir kağıdın işleme konulmaya çalışılması halinde soruşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Soruşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı veren savcının bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir. 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Suçun soruşturması sonucunda, kamu davasının açılması hakkında yeterli delil elde edilememişse veya kovuşturma olanağı bulunamamışsa savcı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Kovuşturamaya yer olmadığı kararına karşı itiraz, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı veren savcının bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir. 

İddianamenin Düzenlenmesi

Suçun soruşturması sonucunda elde edilen deliller nedeniyle suç işlendiği hususunda kanaat getiren savcı, şüpheli hakkında kamu davası açmak için iddianame düzenler. İddianamede sanığa isnat edilen fiil ve bu fiilin kanunda karşılığı olan ceza yer almaktadır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Savunması

Her suçta olduğu gibi bu suç bakımından da savunma mutlaka yapılmalıdır. Savunma hakkı, adil yargılanma hakkının bir parçasıdır. Savunma hakkı kaldırılamaz ve kısıtlanamaz.

Savunmada ileri sürülebilecek hususlardan bazıları şunlardır:

 • Lehe delillerin toplanması,
 • Aleyhe delillerin çürütülmesi,
 • Masumiyet karinesi iddiası,
 • Hukuka aykırı delillerin tespiti ve karara esas aldırılmaması,
 • Şahsi cezasızlık sebeplerinin ileri sürülmesi,
 • Cezayı indiren veya tamamen kaldıran sebeplerin ileri sürülmesi,
 • Suçun vasfının veya unsurlarının yanlış değerlendirildiği iddiası,
 • Delillerin ispat gücünün tartışılması. 

Cezayı indiren sebeplere ilgilinin rızası, yaş küçüklüğü, cebir ve tehdit, akıl hastalığı, amirin emri gibi haller örnek olarak gösterilebilir.

Bedelsiz senet kullanma suçu bakımından hukukumuz sadece mağdurun değil şüpheli/sanığın haklarını da koruma altına almıştır. Bu hakların ileri sürülmesi dışında somut olayın özelliklerine göre özel savunma yapılması da  gerekebilir. Yapılacak savunma ile cezanın miktarı azaltılabileceği gibi hiç ceza alınmaması da sağlanabilir. Bu nedenle bu aşamaları ceza avukatı ile takip etmekte fayda vardır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunda Ceza Yargılaması Aşaması

Bedelsiz senet kullanma suçunda yargılama aşaması, iddianamenin mahkemece kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam eden bir süreçtir. 

Bedelsiz senet kullanma suçu yargılamasında, hakimin takdiriyle basit yargılama usulü uygulanabilir. Bu usulde, mahkeme, taraflara iddianameyi gönderir ve 15 gün içinde yazılı olarak savunmalarını göndermelerini ister. Mahkeme duruşma yapılmaksızın karar verebilir. Mahkeme tarafından verilen karara karşı itiraz edilebilir. 

Mahkemenin, basit yargılama usulünü tercih etmemesi halinde, yargılama aşamasında duruşmalar yapılacaktır. Duruşmalarda, şüphelinin dinlenilmesi, tanıkların dinlenmesi ve diğer tüm delillerin incelenmesi süreçleri ele alınacaktır.

Bu suç bakımından yargılama aşaması incelemelerinde tanık delili yeterli olmayacaktır. Yargıtay tarafından verilen karara göre suça konu olan senedin bedelsiz kaldığının ve bedelsiz senedin kullanıldığının ispatı yazılı delil ile mümkündür. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 05.04.2021 T., 2021/838 E., 2021/4035 K.)  

Bedelsiz senet kullanma suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Bedelsiz senet kullanma suçunda dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği andan itibaren 8 yıl, ceza zamanaşımı ise hükmün kesinleştiği andan itibaren 10 yıldır.

Dava zamanaşımı süreleri geçmesi halinde kamu davası açılamaz eğer açılmışsa da dava düşer. Ancak ceza zamanaşımı süreleri geçerse bu durumda kamu davası düşmez ancak verilen ceza infaz edilemez. 

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

Suçun yargılaması sonucunda mahkeme tarafından verilebilecek kararlar şunlardır:

 • Beraat
 • Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı
 • Mahkumiyet
 • Adli Para Cezasına Çevirme
 • Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması
 • Cezanın Ertelenmesi
 • Davanın Düşmesi

Beraat

Bedelsiz senet kullanma suçunda beraat kararı verilebilir. Beraat kararı, kişinin suçsuz olduğunu ve ilgili suç nedeniyle herhangi bir suç şüphesinin olmadığını ifade eder. Beraat kararı; dosyaya konu olan eylem suç olarak tanımlanmamışsa, hukuka uygunluk nedenleri varsa, suçun sanık tarafından işlendiği sabit değilse verilebilir. 

Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı (CYOK)

Bedelsiz senet kullanma suçunda ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilir. Bu karar, failin kusurunun bulunmadığı hallerde veya kanunda yer alan cezasızlık hallerinde verilebilir. 

Kanunda yer alan cezasızlık hallerine örnek olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik,ilgilinin rızası, emrin yerine getirilmesi gibi haller gösterilebilir.

Mahkumiyet

Bedelsiz senet kullanma suçunda sanığa yüklenen suçun, mahkemeye getirilen deliller incelendikten sonra şüpheye yer vermeyecek şekilde sanık tarafından işlendiği anlaşılıyorsa, mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilebilir. 

Bedelsiz senet kullanma suçu basit yargılama usulüne tabidir ve bu usulde mahkumiyet kararı verildiği takdirde ceza ¼ oranında indirilir.

Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezası, hapis cezası yerine verilebilen bir karardır. Bedelsiz senedi kullanma suçunda zaten adli para cezasına hükmedileceği için verilecek hapis cezası da adli para cezasına çevrilemez. 

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sanık hakkında verilen hüküm, sanığın belirli bir süre kasıtlı olarak suç işlememesi halinde cezasını düşürür. Hükmün açıklanması 5 yıl geri bırakılabilir.

HAGB kararı, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezalarında söz konusu olabilir. Bu suç bakımından öngörülen hapis cezası da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olması, yani 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, nedeniyle HAGB kararı verilebilir.

Kişi, denetim süresi içinde kasten suç işlerse mahkeme 5 yıl süreyi beklemeden hükmü açıklar. Bu karara karşı, 7 gün içinde kararı veren mahkemeye itiraz edilebilir.

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, sanığa verilecek olan cezanın sanığın bazı şartlara sahip olması koşuluyla infaz edilmesinin ertelenmesidir. Cezanın ertelenmesi, 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan kişiler hakkında uygulanır. Bu suç bakımından öngörülen hapis cezası da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olması, yani 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, nedeniyle ceza ertelenebilir.

Cezanın ertelenmesine, şüphelinin daha öncesinde kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olması, tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkemede kanaatin oluşması veya mağdurun zararının karşılanması gibi hallerde karar verilebilir.

Davanın Düşmesi

Sanığın ölmesi, genel af çıkarılması, suçun dava zamanaşımına uğraması hallerinde dava düşer. Dava düşmesi ile birlikte yargılama sona ermektedir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunda İstinaf ve Yargıtay Süreci

Bedelsiz senet kullanma suçunda istinaf ve temyiz yollarına gidilebilir.

İstinaf başvurusu, kararı veren mahkemeye dilekçe verilmesi suretiyle Bölge İdare Mahkemesine yapılır. Bu suçta istinaf yoluna kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde gidilmelidir. Eğer 7 gün içinde istinafa başvurulmazsa mahkemenin suça yönelik kararı kesinleşir.

Temyiz başvurusu Yargıtay’a, hükmü veren İstinaf mahkemesi ceza dairesine dilekçe verilmesi suretiyle yapılır. Bu suç bakımından temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 15 gündür.

İstinaf ve temyiz yollarına; 

 • Cumhuriyet savcısı, 
 • Şüpheli, sanık, katılan,
 • Katılma isteği reddedilmiş, karara bağlanmamış veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanlar başvurabilir.

Sonuç

Bedelsiz senet kullanma suçu hapis cezası gerektiren bir suçtur. Bu suçun bazı kişilere işlenmesi halinde ceza verilmeyebilir yahut verilen ceza yarı oranında indirilir. Bu cezasızlık ve indirim hallerinden yararlanabilmek için yargılama süreci boyunca özenli davranılması, savunmaların verilmesinde dikkatli davranılması gerekmektedir. Bu nedenle sürecin ceza avukatı ile takip edilmesi faydalı olacaktır.