Ayıplı mal ihtarname örneği

Ayıplı Mal İhtarname Örneği

Ayıplı mal ihtarname örneği ile ayıplı mala ilişkin kanuni seçimlik haklardan birinin kullanılması talebinde bulunulabilir. Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarnamenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “ayıplı mal” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayıplı Mal İhtarname Örneği

Aşağıdaki ayıplı mal ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …/…/… tarihinde tarafınızdan satın aldığım …………. ürünün ayıplı çıkması sebebiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri uyarınca seçimlik haklardan ayıplı malın ayıpsız mal ile değiştirilmesine ilişkin talep ihtarnamesidir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. İlgili tarihte sizin şubenizden satın almış olduğum, IMEI numarası … olan telefonum, satın alımın ardından bir hafta içinde arıza göstermeye başladı. Hemen ardından, bu arızayı tarafınıza bildirmiş ve telefonu şubenize getirmiş bulunmaktayım. Ancak, şubeniz yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucunda, yaşanan sorunun yazılım kaynaklı olduğu ve telefonun format atılması gerektiği ifade edilerek, bu işlem gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, format atılmasının ardından yarım saat içinde aynı arıza tekrar ortaya çıkmış ve telefonun düzgün bir şekilde kullanılmasını engellemiştir. Cihaz, istenmeyen bir şekilde kendiliğinden kapanma sorunu yaşamaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda belirttiğim kusur nedeniyle, cihazın servise gönderilmesi ve arızanın giderilmesi talebim olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11/ç hükmü uyarınca, cihazın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep ettiğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Tüm bu sebeplerden ötürü, Tüketici Mahkemesine başvuru hakkımı saklı tutarak, bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren, Tüketici Koruma Kanunu’nun 11/ç maddesine dayalı olarak, 15 gün içinde cihazın misli ile değiştirilmesini talep ettiğimi bildiriyorum.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …/…/… tarihinde tarafınızdan satın aldığım …………. ürünün ayıplı çıkması sebebiyle Türk Borçlar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca seçimlik haklardan ayıplı malda ayıp oranında bedel indirimine ilişkin talep ihtarnamesidir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Muhataplardan ………… tarafından satış ve ilan işlemleri yürütülerek, … işçilerden adına tescilli iken, ………..’in vekaletname yoluyla tarafıma noter satışı ile sattığı, plakası … olan FIAT Marka, DOBLO KAMYONET-PANELVAN tipindeki aracın motor numarası … ve şasi numarası … olan … model aracın kilometre bilgisi, satış ilanında ve yüz yüze görüşmelerde tarafımıza iletildiği şekilden farklıdır. …/…/… tarihli muayene raporuna göre aracın kilometresinin … km olduğu belirtilmiştir. Bu durum, aracın satış öncesinde kilometresinin manipüle edildiğini ve ayrıca aracın ağır hasar kaydına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
 1. Satış öncesinde düzenlenen expertiz raporu ve plaka sorgusu, aracın kilometresinin düşürüldüğü ve ağır hasar kaydının bulunduğu konularını açıkça ortaya koymamıştır. Ancak, satış sonrasında elde edilen ruhsat bilgileri ve yapılan şasi numarası sorgularıyla, aracın gerçek kilometre durumu ve ağır hasar kaydı tespit edilmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Aracın tescil kayıtları incelendiğinde, aracın kilometresinin tarafınızca düşürüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. Bu durum, hem kilometre bilgisinin hem de ağır hasar kaydının müvekkil tarafından gizlendiğini göstermektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 227/2. maddesi uyarınca, söz konusu aracın ayıplı olduğu açıktır. Bu kapsamda, satılan malın ayıp oranında bedel indirimi talep etme hakkımı kullanmakla birlikte, yasal yollara başvurmadan önce zararımın tazmin edilmesi hususunda gerekli adımları atmanızı bekliyorum.
 1. Bu ihtarname doğrultusunda, ihtarnamenin tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde satılan aracın bedelinde yapılacak indirim miktarı olan … TL’yi, TR … IBAN numaralı hesabıma yatırmanızı talep ediyorum. Aksi takdirde, yasal haklarımı kullanmak üzere gerekli adımları atacağımı ihtaren bildiriyorum.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Ayıplı Mal İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ayıplı mal ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.