apartman site yönetiminde hukuki danışmanlık ve avukatlık

Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık

Apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşıyan meselelerden birisidir. Bu alanda çok fazla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep edilir. Çünkü toplu yaşam alanlarında olağan hayatın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi çok önemlidir. Buralar her şeyden önce kişilerin oturduğu yerlerdir.

Yazımız her ne kadar apartman – site yönetiminde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti kapsamında olsa da sizden gelen sık sorulan sorulara göre bilgilendirme yapmayı da istedik. Bu çerçevede apartman – sitelerde yönetimin özelliklerine, hukuki olarak takip edilmesi gereken rutin işlere, malik ve kiracıların hak ve yükümlülüklerine, apartman ve site yönetiminin hak ve yükümlülüklerine, yönetim planına ve düzenli toplantılara, uygulamada görülen problemlere ve bu alanlarda genel olarak hukuki desteğin gerekliliğine değindik. Konunun önemli olması açısından yazının dikkatlice okunmasını tavsiye ederiz.

Apartmanlar toplu oturulan çok katlı konutlardır. Siteler ise birden fazla bloktan oluşan ve içerisinde belirli hizmetlerin sistematik şekilde gerçekleştiği daha düzenli yapılardır. Bu şekilde ortak yaşam alanlar mecburen bir yönetim şeklini gerekli kılmaktadır. Buna bağlı olarak  apartmanlarda yöneticiler sitelerde de yönetimler vardır. İşte kiracılar, ev sahipleri, bina ve sitenin ortak yerleri, yönetici ve yönetimler, malikler kurulu vb. bütün bu unsurlar hukuki bir zeminde ilerlemelidir. Aksi halde kargaşa ve içinden çıkılmaz bir tartışma ortamı doğabilir.

Bu konu ile ilgili temel mevzuat 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunda bahsettiğimiz bu ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki kurallar yer almıştır. Buna göre bir apartman veya sitede ortaya çıkan her problemin muhakkak hukuki bir çözümü vardır. Yeter ki kanunun öngördüğü prosedür doğru bir şekilde izlensin. Ama uygulamada çoğu zaman yaşanan problemlerin hukuki bir çözümü olmadığı düşünülmekte ve apartman site şeklindeki toplu yaşam alanları sorunlarla dolu yerler haline gelmektedir. Bu sorunların önüne geçmek için yapılacak en önemli şey deneyim sahibi bir avukattan site yönetimi avukatlığı hizmeti almaktır.

Apartman – Site Yönetimi Nasıl Seçilir?

Apartman veya site yönetimi, apartman veya site sakinleri tarafından kendi içlerinde seçilebileceği gibi dışarıdan bir kişiyi yahut bir şirketi seçmek suretiyle de oluşturulabilir. Apartmanlar bakımından iki organ vardır. Bunlar genel kurul ve yöneticidir. Ev sahiplerinin tamamı genel kurulu oluşturur. Bunun yanında bir de yönetici söz konusu olur. Yöneticiyi kat malikleri yani ev sahipleri belirler.

Yönetici atayabilmek için sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilmesi gerekmektedir. Tek kişi yönetici atanabileceği gibi 3 kişilik bir yönetim kurulu da atanabilir. Eğer söz konusu binada 8 yahut 8’in üzerinde bağımsız bölüm mevcutsa yönetici atanmak  zorunlu hale gelir. Yönetici yıllık olarak arsa payı ve sayı çoğunluğu ile atanır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa, yönetici sulh hakimince tayin olur. Yönetici kat maliklerinden birisi ya da dışarıdan birisi olabilir. Yönetici atanınca kat malikleri ile arasında vekalet sözleşmesi kurulmuş olur.

Toplu yapılarda yani sitelerde ise yönetim bakımından üç unsur söz konusudur. Bunlar; kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu, yönetici ve denetçilerden oluşur. Sitelerde de yönetimin belirlenmesi genel olarak aynı esaslara göre yapılır. Bu saydığımız organlar her blok için ayrı ayrı söz konusudur.

Yönetici vekil gibi sorumlu olduğu için de yılda bir kere hesap vermek zorundadır. Yine yönetici ile kat malikleri arasındaki vekalet ilişkisi uyarınca yönetici, vekilin haiz olduğu hakları da haizdir. Yönetici her zaman istifa edebileceği gibi her zaman da azledilebilir. Haksız azledilirse bu bir tazminat sorumluluğuna yol açabilir.

Apartman ve site yönetimleri belirttiğimiz üzere dışarıdan profesyonel olarak alınabilmektedir. Eğer bu şekilde dışarıdan alınan bir hizmet söz konusu ise bu şirketin veya kişilerin muhakkak hukuki bir destek alıp almadıkları kontrol edilmelidir. Çünkü yönetimin bu şekilde dışarıdan alınıyor olması işleyişin düzenli olması adına yapılır. Bu gibi meselelerde hukuki yardım olmaksızın sorun yaşamamak neredeyse mümkün olmaz. Site yönetimi hizmeti veren kuruluşlar da aynı şekilde deneyim sahibi bir avukatın hukuki desteğine başvurmalıdır.

Apartman – Site Yönetimi Ne Sıklıkla Kurulur?

Apartman site yönetimi kat maliklerinin her sene bir kere yaptığı olağan toplantıda belirlenir. Eski yönetimin tekrar seçilmesi mümkündür.  Bunun için azami bir sınır da yoktur. Sürekli aynı kişinin yöneticiliği mümkün olabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere olağanüstü toplantılar yapılarak yöneticinin görevden alınması mümkündür. Ancak bu yapılırken usuli kurallara ve görevden alma nedenlerine dikkat etmek gerekir. Yöneticiden vekalet görevi alındığı için haksız görevden alma durumunda tazminat ödeme borcu doğabilir. Benzer şekilde yönetici de görevi bırakabilir. Bütün bu durumlarda yeniden yönetici seçimine gidilir. Ancak işin rutin olanı 1 yıldır.

Apartman – site yönetiminde anlaşılamazsa ne olur? → Toplantıda eğer sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamayıp da yönetici seçilemezse kat maliklerinden birisi veya tamamı sulh hakimine başvurarak bir yönetici atanmasını talep edebilir. Böyle bir durumda hakim diğer malikleri de dinleyerek içeriden veya dışarıdan bir yönetici atar. Kat malikleri haklı bir neden olmaksızın 6 ay boyunca bu yöneticiyi değiştirme hak ve imkanına sahip değildir. Ancak ortada haklı bir neden varsa bu durumda gene sulh hakimine giderek değişim için onay almalıdırlar.

Bütün bu süreçlerin hukuki bakımdan esasa ve usule yönelik kuralları vardır. Bunlara uyulmaması durumunda mahkeme aslında haklı olan talepleri geri çevirmek durumunda kalabilir. Sonuç olarak görülenin aksine bu kadar hukuki zeminde işlemesi gereken bir sürecin hukuki danışmanlık alınmadan yapılması zamansal ve parasal olarak kayba neden olabilir.

Kat Maliklerinin Hak ve Yükümlülükleri

Kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda ve mevzuatın diğer kısımlarında dağınık olarak mevcuttur. Bu hak ve yükümlülükleri genel olarak şu şekilde saymamız mümkündür:

 • Öncelikle her bir kat maliki mülkiyet hakkı dolayısıyla mülkiyetin sağladığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.
 • Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerinde (asansör, merdiven, çardak, park alanı vb.) arsa payları oranında paylı maliktirler. Bütün bu ortak alanlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Aksine sözleşme yoksa bu yararlanma arsa payları oranındadır.
 • Kat malikleri yukarıda genel olarak bahsettiğimiz toplantıları yöneticiden talep etme hakkına sahiptir. Arsa payları oranında bu toplantılarda oy hakkına sahiptirler. Ayrıca her biri sulh hakiminden belirli müdahalelerin yapılmasını istemeye yetkilidir.
 • Kat malikleri bina içerisinde kendilerine ait yerleri yahut ortak yerleri kullanırken birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde hareket etme ve komşuluk kurallarına uygun hareket etmek durumundadır.
 • Kat malikleri anataşınmazın bakımını ve mimari durumunu korumakla yükümlüdür. Ayrıca kat malikleri bütün maliklerin ⅘’inin yazılı rızasını almadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım veya tesis yapamaz. Ancak ilgili onarım bina için büyük önem taşıyorsa ve söz konusu bozukluk anataşınmaza zarar  veriyorsa diğer maliklerin rızası aranmaz.
 • Kat malikleri kendi bölümünde istediği işlemi yapabilir ancak yapacağı işlem anataşınmaza zarar verebilecek nitelikteyse bunu kendi başına yapamaz.
 • Her kat maliki anataşınmaza kusuru ile verdiği zararlardan sorumlu olur.
 • Kat maliklerinden her birisi kapıcı ve diğer apartman görevlilerinin giderlerine eşit olarak katlanmak durumundadır. Anataşınmazın sigorta primi ödemeleri, ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları, varsa yöneticiye ödenen aylık, ortak tesislerin giderleri vb. giderler de aksi öngörülmedikçe eşit karşılanacak giderler arasında yer alır. Kat maliki bu ortak yerleri kullanmadığını iddia ederek ödeme yapmaktan kaçınamaz. Yani birinci katta oturan kişi asansör kullanmadığı iddiasıyla asansör giderlerine katılmamazlık yapamaz.
 • Binadaki tamirat gerektiren ortak alanın tamiri için giderler bütün maliklerce karşılanır ancak eğer bu arıza maliklerden birisinin kusuruyla ortaya çıkmışsa gene bunu malikler ortaklaşa öder. Böyle bir durumda diğer malikler kusuru olan malike rücu eder.
Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık (Kat Maliklerinin Yükümlülükleri) infografik

Apartman ve Site Yönetiminde Yöneticinin Hakları ve Görevleri

Yöneticinin görevlerini genel olarak saymakta fayda görüyoruz. Yöneticinin görevleri ile ilgili olarak yönetim planında aksine hüküm bulunmadıkça (ki uygulamada genellikle görülmez) yönetici şu işleri yapmakla yükümlüdür:

 • Kat maliklerinin toplantıda aldıkları kararları uygulama
 • Anataşınmazın amacına uygun şekilde kullanılması ve korunması ile birlikte bakım ve onarımı ile ilgili tedbirleri alma
 • Anagayrimenkulün sigorta işlerinin takibi
 • Anataşınmazın giderlerinin karşılanması amacıyla aidat veya ne sıklıkla toplanıyorsa bu parayı kat maliklerinden toplama
 • Anataşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatları, kat maliklerini temsilen kabul etme
 • Anataşınmaza karşı görev ve sorumlulukuklarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava açma ve icra takibi yapma işleri
 • Topladığı paraları muteber bir bankada açtığı hesaba kendi adına fakat kat malikleri hesabına yatırma
 • Gerektiği zaman kat maliklerini toplantıya çağırma
 • Asansörlerin düzenli bakım ve gerekli tedbirlerini takip etme
 • Anataşınmazla ilgili bütün gelir ve gider kalemlerini tek tek ayrıntılı olarak tutma
 • Kat maliklerinin toplantılarında aldıkları karar ve protokolleri, ihtar ve tebligatları ve yaptığı bütün giderleri bir deftere yazmakla yükümlüdür. Bu defter kat maliklerinin imzasını ve noter mührünü taşımak durumundadır. Her takvim yılının bitimini takiben 1 aylık süre içerisinde noter tarafından mühürlenip kapatılması gereken bir defterdir. Bu yükümlülüklerine uymayan yönetici hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Yöneticinin hakları ise genel olarak şu şekilde sayılabilir:

 • Yönetici kural olarak vekalet sözleşmesindeki vekil haklarına sahiptir.
 • Kat malikleri, yöneticinin uyarı ve ihtarlarına rağmen kendilerine düşen borçları yerine getirmiyorsa yönetici hiçbir konuda sorumlu tutulamaz ve yöneticiliği bırakarak bu yüzden uğradığı zararı kat maliklerinden talep edebilir.
 • Yönetici, ücret ile ilgili yönetim planında yahut yapılan anlaşmada kendisine bir ücret verileceği belirtilmemiş olsa dahi kat maliklerinden Kat Mülkiyeti Kanunu m. 40 hükmü uyarınca uygun bir ücret isteyebilir.
 • Yönetici eğer kat maliklerinden birisi ise kat malikleri toplantısında yöneticinin giderlere katılıp katılmayacağı belirlenir. Eğer bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa yönetici ortak giderlerden normalde kendi payına düşenin yarısını ödemekle yükümlü olur.
Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık (Yöneticinin Görevleri) infografik

Apartman – Site Yöneticinin Denetlenmesi

Yönetici, kat maliklerine senede bir defa belirli bir tarihte hesap vermek zorundadır. Kat malikleri kurulu dediğimiz toplantıda, senenin yönetim planında yazan bir gününde yahut böyle bir tarih yazmıyorsa her takvim yılının birinci ayı içinde gelir ve gidere ilişkin kat maliklerine hesap verir. Bu belirttiğimiz zamanın haricinde kat maliklerinin yarısının istemesi durumunda yönetici gene gelir gidere ilişkin hesap vermek zorundadır.

Kat malikleri yöneticinin yönetim görevi ile ilgili fiillerini  devamlı olarak denetleyebilir. Haklı bir sebebin ortaya çıkması durumunda yöneticiyi değiştirebilir. Hesap kitap işlerinin denetimi ile ilgili yönetim planında bir zamanlama yapılmamışsa (ki genelde yapılmaz) her üç ayda bir denetleme yapılır. Ancak gene önemli bir durumun varlığı halinde bu hesap denetimi her zaman yapılabilir.

Tüm bunların yanında kat malikleri kurulu kendi aralarından bir denetçi seçebilir yahut üç kişilik bir denetim kurulu oluşturulabilir. Bu denetçi veya denetim kurulu sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Bu denetçi veya denetim kurulu binanın yönetimi ile ilgili faaliyetlerin hukuka ve yönetim planına uygunluğunu denetler. Denetçiler, denetim faaliyeti sonucunda bir rapor hazırlar ve bu raporu notere onaylatarak birer nüshasını taahhütlü şekilde her bir kat malikine gönderir. Bu işlem her sene takvim yılının ilk ayında gerçekleştirilmek zorundadır.

Kat Malikleri Kurulu ve Karar Oylamaları

Kat malikleri kurulu, adı üzerinde ana taşınmazın içindeki bütün maliklerden oluşan kuruldur. Apartman toplantısı yapılıp da bütün malikler çağrıldığı zaman esasen kat malikleri kurulu toplanmış olur. Esasen kat malikleri kurulunun diğer adı da genel kuruldur. Yönetim ile ilgili gerekli tüm kararları alır. Emredici hükümlere ve yönetim planına uymak zorundadır. Yöneticiyi seçer. Ana taşınmazın kullanılmasıyla veya yönetimiyle ilgili kat malikleri ile yönetici veya denetçi arasında çıkabilecek sorunları çözer.

Genel kurul olağan olarak yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü toplantı da söz konusu olabilir. Olağanüstü toplantı için yönetici, denetçi ya da kat maliklerinin üçte birinin talebi gereklidir. Eğer yönetim planında bir toplantı tarihi yoksa toplantı tarihi en az 15 gün önceden tüm kat maliklerine bildirilmesi lazımdır. Toplantı yetersayısı olmadığı için birinci toplantı yapılamazsa, 15 gün içinde ikinci toplantının yapılacağının belirtilmesi lazımdır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı yetersayısı çift ekseriyetlidir. Yani sayı ve arsa payı çoğunluğudur. Birden fazla bağımsız bölümü olan kişi her bir bağımsız bölüm için (toplantı yeter sayısı bakımından) ayrı bir kişi sayılır. 6 dairesi olan kişi toplantıya gelmişse, 6 malik toplantıya gelmiş gibi kabul edilir.

Oy yetersayısına, toplantı yetersayısı gibi arsa ve arsa payı çoğunluğu diyemiyoruz. Burada önemli olan, görüşülecek konudur. Bir kişinin birden fazla bağımsız bölümü olsa bile onun kullanacağı toplam oy sayısı tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Kat maliki oyunu bizzat kullanmak zorunda değildir. Temsilci vasıtasıyla da kullanabilir. Burada da sınırlama var, kırk veya daha fazla kişinin kat mülkiyeti varsa bir kişi en fazla 2 kişiyi temsil edebilir. Karara katılmayan kişi kararın iptali için dava açabilir.

ÖNEMLİ!: Burada tüm alınan kararlara değinmek mümkün değildir. Ek olarak bazı kararların durumu inşaat alanının büyüklüğüne, site veya apartman özelliğine ve yönetim planında belirtilip belirtilmeme gibi durumlarda değişmektedir. Bu konuda mutlaka kat mülkiyeti konusunda uzman bir avukattan danışmanlık almak gereklidir.

Oybirliği aranan durumlar → 

 • Meskenin daha sonradan eğlence, toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan galeri haline getirilmesi için oybirliği aranır.
 • Ana taşınmazın tamamının bölünmesi, bölünen kısmın başkasına devri, ana taşınmazla ilgili tasarruf işlemleri için oybirliği aranır.
 • Ana yapının çatısının, dış duvarlarının reklam için kiralanması için oy birliği aranır.
 • Ana taşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi için yine oybirliği aranır.

Beşte dört çoğunluk aranan durumlar

 • Maliklerin ⅘’inin oyu aranan durum yönetim planında yapılacak değişiklikler durumudur.

Sayı ve arsa payı çoğunluğu aranan durumlar → 

 • Ortak yerden faydalanmayı daha elverişli daha düzgün bir hale getirmek için değişiklik yapılmak isteniyorsa sayı ve arsa payı çoğunluğu aranmıştır. Mesela yüzme havuzu yapılması, asansör yapılması gibi. Bu yapılacak olanlar lüks ise bunların masrafları sadece bunları isteyen kat maliklerinden alınır. Bunlardan faydalanmayacak olan kat maliklerinin bunlara katılması gerekmez.
 • Yönetici atanması için de sayı ve arsa payı çoğunluğu aranıyor.
 • Merkezi ısıtma sisteminin ferdi sisteme dönüştürülmesi bakımından toplam alan 12000 metre kareden düşük ise oy çokluğu, yüksek ise oy birliği aranır.

Apartman – Site Yönetim Planı

Anagayrimenkulun ne şekilde yönetildiği, kullanım amacı ve kullanım şeklini, yönetici ve denetçilerin  ücret hakları ve yönetim ile ilgili diğer önemli meselelerin yer aldığı belgedir. Yönetim planı en başta oybirliği ile düzenlenir sonra taraflar değiştirmek isterlerse kat maliklerinin beşte dört çoğunluğu ile bunu değiştirebilirler.

Yönetim, sadece o an orada oturanlara karşı değil külli ve cüz’i haleflere karşı da ileri sürülebilir. Ama beyanlar sütununda belirtilmemişse külli ve cüz’i halefler bakımından geçerli olmayabilir.

Bir bağımsız bölüm maliki en başta haklı sebebi olmaksızın yönetim planını imzalıyorsa ya da sonra gerekli değişim olmasına rağmen imzalamıyorsa, bu imzalamama hakkın kötüye kullanılması anlamına geliyorsa hakimden müdahale etmesi istenir. Hakim o malikin yönetim planını en baştan imzalamamasını veya sonra değişim için izin vermemesini hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirirse o kat malikinin imzası yerine geçecek bir karar verir.

Sitelerde (Toplu Yapılarda) Yönetim

Site yönetimleri uygulamada genellikle bu işle uğraşan şirketlere verilmektedir. Kat malikleri büyük oranda site yönetiminden uzak kalmakta ve bu işle ilgilenen şirket veya kişiler yönetim görevini sürdürmektedir. Bu şirketlerin ise her zaman bir avukat desteğine ihtiyaçları vardır.

Kat mülkiyetinde tek bir yapı vardır ve bu yapı parsel üzerindedir. Toplu yapıda birden fazla yapı vardır, bu yapılar tek bir parsel üzerinde olabilir. Topu yapı denildiğinde aslında bir veya birden fazla parsel üzerinde kurulmuş birden fazla yapının kat mülkiyetine geçirilmesinden bahsedilir. Bu yapılar da birbirine yönetim olarak bağlıdır.

Toplu yapıda tek bir yönetim planı vardır. Toplu yapının tamamını kapsayan yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri vs. düzenleyen bir belge düzenlenir. Kat mülkiyetinde olduğu gibi bir yönetim planı burada da söz konusudur. Yönetim planının ilk başta oybirliği ile kabul edilmesi lazımdır. Eğer değiştirilmek isteniyorsa toplu yapı temsilciler kurulunun beşte dört oyu gerekmektedir.

Toplu yapının yönetim organları şu şekildedir;

 • Kat Malikleri Kurulu
 • Temsilciler Kurulu
 • Yönetici ve Denetçiler

Kat malikleri kurulu en az 2 en fazla 3 tanedir. Toplu yapı bir parselde olabileceği gibi birden fazla parsel üzerinde de söz konusu olabilir. Eğer bir parselde ise blok kat malikleri kurulu vardır. Apartman şeklinde dikilmiş her yapıya blok denir. Her bir blokun kendi kat malikleri kurulu vardır. Blok kat malikleri kurulu tüm toplu yapılarda vardır. Blok olmayan toplu yapı söz konusu ise mesela villalardan oluşuyorsa blok olmayan kat malikleri kurulu vardır. Hem bloklar hem de blok dışındaki yapılar varsa ikisinden de oluşan kurullar olmak zorundadır.

Bir blokun ya da blok olmayan bir bölümün yönetimi için öncelikle kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu ve yönetici ve denetçi seçilir. Bunların seçilme amacı bloktaki veya villalardaki ortak yerlerin yönetimi içindir. Ya bir parsel üzerinde birden fazla bina vardır ya da iki veya daha fazla parsel üzerinde yapı yapılmıştır. Böyle olması durumunda ada kat malikleri kurulunun olması gerekir. Ada kat maliklerinde de bağımsız bölüm bulunan her parsel kendi yöneticisini seçer.

Bir blokun ortak yeri blok kat malikleri kurulu, temsilciler kurulu, yönetici ve denetçi tarafından yönetilir. Blok kat malikleri kurulu zorunludur. Temsilciler kurulu zorunlu değildir ama yapılabilir. Blok yöneticisi ve denetçisi zorunludur. Ada kat malikleri kurulu için, ada kat malikleri birden fazla parsel varsa zorunlu organdır. Temsilciler kurulu da ada kat malikleri kurulu gibi zorunludur. Ama yönetici ve denetçi zorunlu değildir. İstenirse atanır.

Bir bloku ilgilendiren gidere o blokta oturanlar katılır. Blok niteliğinde olmayan giderlere ise blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm malikleri katılır. Toplu yapının tamamını ilgilendiriyorsa gider, toplu yapıdaki tüm kat malikleri giderlere katılır.

İster apartman olsun ister toplu yapı şeklinde site olsun bütün bu hukuki süreçlerde site yönetimi avukatlığı ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Ortak yaşam alanlarında sağlıklı bir işleyiş, bu hukuki düzenin kurallara uygun şekilde ilerlemesine ve bu da deneyim sahibi bir avukatın hukuki danışmanlığına bağlıdır.

Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık infografik

Apartman – Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Yukarıda apartman site yönetimi ile ilgili genel esaslarla birlikte bu alanda dikkat edilmesi gereken meselelere değindik. Her ne kadar dışarıdan öyle görülmese de apartman veya site hayatında hukuk ayrılmaz bir unsurdur. Çünkü insanların bir arada yaşadığı bir ortam söz konusudur. Dolayısıyla bu durum hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinin önemini artırmaktadır.

Apartman site yönetiminde mevzuata ve uygulamaya hakim bir avukatın hukuki desteği bunlarla sınırlı olmamak üzere genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Apartman ve site yönetimine hukuki danışmanlık hizmeti vermek
 • Apartmanda veya sitede ortak yaşam dolayısıyla ortaya çıkan her türlü hukuki ihtilafta danışmanlık veya dava ve icra takiplerinde temsil hizmeti
 • Yukarıda bahsettiğimiz karar defteri, bilgi ve kayıtlar, gerekli ihtarnameler vb. belgelerin düzenlenmesi, tebliğ edilmesi ve muhafaza edilmesi
 • Apartman ve site çalışanlarının hukuki problemlerine çözüm üretme ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması
 • Yönetici, denetçi ve malikler arasındaki hukuki işleyişin denetimi
 • Aidat ve diğer borçların yerine getirilmemesi durumunda ihtar ve icra işlemleri