anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma hukuk düzeni içerisinde boşanma sürecinin en sıkıntısız ve kesin sonuçlu olanıdır. Eşlerin evlenme tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi ile birlikte anlaşmalı olarak boşanma hakları doğar. Anlaşmalı boşanma davası açan kişilerin evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı faraziye olarak kabul edilir. Yani hakimin söz konusu evliliğin devam edebileceğine dair kanaati önem taşımaz. Hakim boşanmaya hükmetmek durumunda kalır.

Ancak bütün bu sürecin ve kolaylığın bir şartı vardır. O da hukuka ve ahlaka uygun bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaktır. Ayrıntılarına aşağıda değineceğimiz üzere bu protokol yalnızca anlaşmalı boşanma için geçerlidir.

Çekişmeli boşanma davasında, boşanmanın fer’ilerine ilişkin meselelere hakim somut olayın şartlarını değerlendirerek hükmeder. Anlaşmalı boşanma protokolü işte bu fer’i konuların taraflarca belirlenmesini sağlar. Ancak bu protokolü hakimin uygun bulması gerekir.

Yazımızda anlaşmalı boşanma protokolü örneğinin yanında bir de bu protokole ilişkin önemli ayrıntılar belirteceğiz. Anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı yazımıza renkli linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ek olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği için de linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ!: Anlaşmalı boşanma protokolü ile maddi ve velayete ilişkin çok önemli konularda düzenlemeler yapması nedeni ile mutlaka bir avukat ile hazırlanmasında büyük fayda vardır.

ÖNEMLİ!: Anlaşmalı boşanma protokolü örneği başlığından sonra yazımızın devamında bu konuya ilişkin oldukça önemli konulara da değindik mutlaka okunması tavsiye olunur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Yukarıda da değindiğimiz üzere anlaşmalı boşanma protokolü standart bir taslaktan yola çıkarak hazırlanırsa hataya düşülür. Her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği ise bir taslaktan ibarettir. Bu nedenle bir taslak üzerinde oynama yaparak protokol hazırlamak hak kayıpları doğurabileceği gibi boşanma sürecinin başarısız sonuçlanmasına da neden olabilir. Sonuç olarak deneyim sahibi bir boşanma avukatının yardımına başvurmaksızın bu yola çıkılmamasını öneririz.

(………) AİLE MAHKEMESİNE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

(Eşlere ve çocuklara ilişkin kimlik bilgileri belirtilir. Taraflar anlaşmalı boşanma konusunda iradelerinin uyuştuğunu ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin anlaştıklarını ifade ederler. Aşağıda yer alan protokol hükümlerinin kabulünü talep ederler. Bu belirlemelerin kendi ortak iradeleri ile hazırlandığı beyanında bulunurlar.)

PROTOKOL HÜKÜMLERİ

BOŞANMA : (Boşanma hususu, davacı ve davalı belirtilir.)

VELAYET : (Çocukların velayetinin hangi eşte kalacağı, gerekçeleri ile belirtilir)

ÇOCUKLAR İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI : (Çocukları ile velayeti alamayan eş arasında ne şekilde ve ne sıklıkla görüşme sağlanacağı ayrıntıları ile birlikte gösterilir. Burada gerek görülürse diğer akrabalar ile görüşmeye yönelik belirlemeler de yapılabilir.

ÇOCUK İÇİN SİGORTA BELİRLEMESİ : (Eşler isterlerse çocuğun yararı çerçevesinde hangi sigortalardan ne şekilde yararlanacağını kararlaştırabilirler.)

NAFAKA : (Çocuğun geçimine ve bütün ihtiyaçlarına yönelik olarak velayeti elinde tutmayan eşin diğer eşe ödeyeceği iştirak nafakası gerekçeli ve izahlı olarak ayrıntıları ile belirtilmelidir. Gerek görülürse artış oranına yönelik belirleme de yapılabilir.)

(Yargılama süresince geçerli olmak üzere eş ve çocuğun geçimi için tedbir nafakası belirlenir. Bütün bu hükümler ayrıntılı olarak yer almalıdır.)

(Kesinleşen karar ile birlikte geçerli olacak şekilde yoksulluk nafakası hükmü belirlenebilir. Burada çekişmeli boşanmanın aksine kusur aranmaksızın bir belirleme yapılır. Gene buradaki belirlemeler ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.)

TAZMİNAT : (Taraflar arasında anlaşmaya varılan maddi ve manevi tazminat kalemleri burada ayrıntılı olarak ve miktar belirterek yer alır.)

MAL PAYLAŞIMI : (Malların paylaşımı ile ilgili anlaşma protokolde yer alabilir. Ancak ayrı bir dava ile de ileri sürülebilir. Protokolde yer alacaksa bu başlık altında ne şekilde paylaşım yapılacağı belirtilmelidir.)

KADININ SOYADI : (Kadın dilerse haklı bir gerekçe öne sürerek kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Bu husus dava dilekçesinde yer alabileceği gibi protokolde de yer alabilir.)

YARGILAMA GİDERLERİ : (Taraflar dilerse protokol içerisinde yargılama giderlerinin kimin üzerinde bırakılacağına ilişkin belirleme yapabilir. Bu durum bu başlık altında beyan edilir.)

                                                                                              DAVACI EŞ                      DAVALI EŞ

                                                                                                   İMZA                                İMZA

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanmaya karar veren eşler, boşanmanın sonuçları üzerinde hemfikirseler ve evlenmelerinin üzerinden 1 yıl geçmiş ise anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Boşanmanın sonuçlarına ilişkin veya boşanmanın kendisine ilişkin anlaşmazlık olduğu zaman anlaşmalı boşanma yoluna değil, çekişmeli boşanma yoluna gidilir. İşte bu bahsettiğimiz sonuçlara ilişkin yapılan anlaşma, anlaşmalı boşanma protokolü adı altında bir metne dökülmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere anlaşmalı boşanma protokolü boşanmanın fer’ilerine ilişkindir. Çocuğun velayeti, mal rejiminin tasfiyesi, nafaka, çocuk ile velayeti elinde bulundurmayacak olan eş arasında kurulacak ilişki, tazminat vs. boşanmaya bağlanan sonuçların tamamı üzerinde burada anlaşma sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Önemi

Ülkemizde hızlı anlaşmalı boşanma imkanı, anlaşmalı boşanma protokolü esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Mahkemenin üzerinde duracağı tek husus budur. Bunun haricinde boşanma sebebi vb. incelenmez. Hazırlanacak olan protokol doğrudan hakimin vereceği karara etki etmektedir. Boşanmanın kendisi ve fer’i sonuçları anlaşmalı boşanma protokolünde taraflara bırakılmıştır.

Protokole hatalı bir madde bulunması veya ihmali olarak bazı maddelerin konulmaması telafi etmesi güç hukuki sonuçlar doğurabilir. Yahut kişi hiç beklemediği şekilde başkaca davalarda kendini muhatap olarak bulabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün önemi nispetinde bu protokolün doğru hazırlanması da önemlidir. Buna bağlı olarak hukuki yardım almak kişiye büyük yarar sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü herhangi bir taslak esas alınarak yapılmamalıdır. Anlaşmalı protokolün önemli bir unsuru olan protokolün bütün ayrıntıları her somut olaya göre ayrı ayrı yazılması gerekir. Mevcut durum çok özel hususların protokolde yer alması ihtiyacını doğuruyor olabilir.

Buna göre internette yer alan anlaşmalı boşanma protokolü örneği gibi taslak metinler kopyala yapıştır yapılarak mahkemeye sunulmamalıdır. Bu durum talebin reddine neden olarak zaman ve parasal kayba neden olabileceği gibi kimi durumlarda da telafisi güç bazı zararlar doğurabilir. Sonuç olarak kişiye özel şekilde hazırlanması gereken bu protokolün bir avukat yardımı ile hazırlanması her zaman yararlı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü mevcut ve müstakbel bütün maddi ve manevi varlıklar masaya yatırılarak hazırlanmalıdır. Görüşmeler aceleye getirilmemeli ve hukuki zeminde gerçekleştirilmelidir. Protokolde yer alan meselelerin önemi iyi kavranmalı ve hukuka uygun bir protokol ortaya konmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Olması Gerekenler

Bu boşanma türü birçok yönden çekişmeli boşanmadan farklılık gösterir. Bunlardan birisi de çekişmeli boşanmada yer alan boşanma sebeplerinin anlaşmalı boşanmada önem taşımadığıdır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünde kanuni boşanma sebeplerine yer vermek gereksiz olur. Bununla beraber anlaşmalı boşanma protokolünde yer alacak diğer hususlar büyük önem taşır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken meseleleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Evlilik birliğinin sona ermesi iradesi. En başta eşler boşanmaya yönelik ortak iradelerini anlaşmalı boşanma protokolünde göstermelidir. Esasen anlaşmalı boşanma dava dilekçesi bu işlevi görse de protokolde de boşanma yer alır. Eşler boşanma konusunda hiçbir baskı altında kalmaksızın hemfikir olduklarını beyan ederler.
 • Eşlerin ortak çocuklarının velayetine ilişkin iradeleri. Eşler evlilik birliği içerisinde yer alan çocuklarının velayet, bakımı, gözetimi vb. konularda anlaşmış olmalıdır. Türk hukuk düzeni, çocuğun menfaatine büyük önem vermiştir. Bu nedenle hakimin velayete ilişkin yapılan anlaşmayı çocukların lehine bulmaması halinde protokolün reddi gündeme gelir.
 • Çocuk ile velayet hakkını elde edemeyen eş arasında kişisel ilişki kurulması hususu. Velayeti alamayan eş ile çocuk belirli zamanlarda görüşmeli ve vakit geçirmelidir. Bunun hangi gün ve saatlerde yapılacağı somut olarak ortaya konulur. Bu olağan görüşmenin haricinde bayram, tatil, doğum günü vb. önemli tarihler için belirleme yapmak da önem arzeder. Çocuğun menfaatinin sağlanması ve eşlerin adil şekilde çocuk ile vakit geçirmesi adına bu düzenlemelerin hukuki zeminde ve dengeli yapılması gerekir.
 • Çocuğun sosyal, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarına yönelik belirleme. Eşler protokolde çocuğun sağlık sigortası ve başkaca sigortalardan nasıl yararlanacağına dair belirleme yapmalıdır. Eğitimine yönelik bir planlama da yapılabilir.
 • En önemli unsurlardan olan nafaka. Nafaka somut olayın şartları gözetilerek hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenmelidir. Haksızlık oluşturacak bir nafaka hükmü dolayısıyla hakim protokolü ve dolayısıyla boşanma talebini kabul etmeyebilir. Nafaka hükmü iki çeşit ihtiyacı karşılar. Birisi çocuğun ihtiyaçlarına yönelik iştirak nafakası, diğeri boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşecek olan eşin geçimi karşılayacak yoksulluk nafakasıdır. Bu belirlemeler yapılırken uzman bir boşanma avukatının yardımına başvurmak şüphesiz eşlerin yararına olur. Eşlerin nafaka talebi yoksa eğer bu da protokole yazılmalıdır. Bu talep hakim tarafından kabul görecektir.
 • Mal rejimi tasfiyesi. Boşanma sürecinin önemli bir ayrıntısıdır. Evlilik süresince edinilen malların ne şekilde dağıtılacağı durumudur. Gayrimenkul, nakit para, araba, taşınır mallar vb. bir çok eşya tasfiyeye tabi tutularak eşler arasında paylaştırılır. Eşlerin ticari ilişkileri de somut olayın şartlarına göre değişmekle beraber büyük oranda bu tasfiyeye katılır. Boşanmada ev eşyalarının paylaşımı da bu kapsamda ele alınır.
 • Boşanma dolayısıyla maddi ve manevi tazminat. Kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde maddi ve manevi tazminat kalemleri anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde miktar belirtilerek yer almalıdır. Buradaki maddi tazminat borçlar hukuku anlamındaki maddi tazminata benzese de biraz genişletilerek uygulanır. Bu nedenle deneyimli bir boşanma avukatı olmaksızın doğru şekilde belirlenmesi zordur. Manevi tazminat ta aynı şekilde nedensel olarak genişletilmiş bir tazminat kalemidir. Bu hususlar kanuna ve ahlaka uygun olarak protokolde yer almalıdır. Aksi halde hazırlanan protokol hakim tarafından uygun görülmemelidir. Tarafların tazminat talep etmiyor olmaları durumu da protokolde yer alabilir. Bu durum da hakim tarafından kabul görür.
 • Boşanan kadının kullanacağı soyadı da bu anlaşma içerisinde yer alır. Boşanan kadın bilindiği üzere kanuni düzenleme gereğince kızlık soyadını kullanır. Ancak boşanan kadın bir takım haklı gerekçelerini boşanma davasında mahkemeye yönelterek kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. İşte anlaşmalı boşanmada bu talep anlaşmalı boşanma protokolünde yer alır. Eğer kadının bu şekilde bir talebi yoksa bu durumun protokolde yer almasının bir anlamı yoktur.
 • Anlaşmalı boşanma yargılama sürecinin giderleri ve vekalet ücreti. Bu hususa ilişkin talep ve belirlemeler de anlaşmalı boşanma protokolünde görülmektedir.

Tüm bu hususlar anlaşmalı boşanma protokolünde yer alır. En nihayetinde hakimin protokolü uygun bulması gerekir. Boşanmanın önemli fer’i sonuçlarının burada belirleniyor olması dolayısıyla gelişi güzel hazırlanması doğru değildir. Telafi imkanı bırakmayan bir takım sonuçlara yol açabilir. Bununla beraber hakim, tarafların yukarıda yer alan hususlara ilişkin bu anlaşmasını kabul etmeyebilir. Şeklen veya esasa yönelik olarak hukuka uygun olmayan bir protokol mahkemece kabul görmez. Usuli işlemler ve protokolde yer alan hükümler bu bakımdan özenle hazırlanmalıdır.

Protokolün Verileceği Mahkeme

Boşanma davalarında görev sahibi mahkeme, bu alanda özel olarak ihtisaslaşan aile mahkemeleridir. Bu kural anlaşmalı boşanma davası için de geçerlidir. Yani anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü aile mahkemesine verilecektir.

Boşanma davaları taraflardan birisinin bulunduğu yer mahkemelerinden birisinde açılmalıdır. Yahut eşlerin birlikte en son beraber 6 ay ikamet ettikleri yer mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemelerden herhangi birisinde çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ancak anlaşmalı boşanmada yetki kuralı daha kolaylaştırılmıştır. Hatta o kadar ki anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşler bu davayı diledikleri yer mahkemesinde açabilirler. Özel olarak işaret edilmiş bir yer yoktur.

Hakimin Protokolü Uygun Bulmaması

Eşler imzaladıkları protokolü dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye bizzat sunarlar. Bunun üzerine hakim bu protokolü inceler. Eğer protokolü yasaya, kamu düzenine, somut olaya uygun bulursa ilk duruşmada boşanmaya karar verir ve protokolde yer alan sonuçlara hükmeder.

Ancak protokolde uygun bulmadığı kısımlar olursa taraflara bu hususları değiştirmeleri yönünde çağrıda bulunur.  Taraflar eğer bu değişikliği kabul ederlerse hakim boşanmaya karar verir. Ancak taraflar buna yanaşmazsa anlaşmalı boşanma davası reddolunur.

Değişiklik yapılmayan protokol ve dava reddedilir. Bunun üzerinde uygulamada ve Yargıtay kararlarında yerleşik kurala göre dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Bu davada artık önceki dava için hazırlanan protokolün bir önemi kalmayacaktır. Çekişmeli boşanma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz “boşanma davası açma” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Uygulamada bu durum en sık çocuğun velayetine ilişkin olarak karşılaşılmaktadır. Örneğin henüz anne sütü alan çocuğun babaya verilmesi gibi absürt bir anlaşma genellikle hakim tarafından kabul görmemektedir. Ancak protokolde yer alan diğer meselelere ilişkin olarak da hakim değişiklik isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü kamu düzenine uygun olmalıdır. Çocuğun velayeti ve boşanmanın mali sonuçları kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bunlara yönelik anlaşma durumunun olmaması veya bunların protokolde yer almaması hususu kamu düzenine aykırılık teşkil edeceğinden anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Burada çekişmeli boşanma gündeme gelir.

Anlaşmalı Boşanmada Protokol Değiştirilmesi veya Protokolden Vazgeçme

Eşler tarafından imzalanan ve mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü hakimin onaylaması anına kadar hukuken bir sonuç doğurmaz. Buna bağlı olarak;

 • Anlaşmalı boşanma protokolüne imza atan eş duruşmaya kadar veya duruşma esnasında bu anlaşmadan vazgeçtiğini dile getirebilir. Bu beyanı kabul görecektir. Bu durumda anlaşmalı boşanma protokolü sona erecektir. Bu durumda kişi boşanmada haklı olduğunu ve protokolde yer alanın kanuni hakkının altında olduğunu, bu nedenle çekişmeli boşanma protokolü işleteceğini beyan edebilir.
 • Protokolde değişiklik yapmak da mümkündür. Bunun için doğal olarak iki tarafın da ortak irade koymaları gerekir. Eşlerden yalnız birisi protokolde tek taraflı olarak değişiklik yapamaz. Protokolde yapılacak değiliklik de duruşmadan önce veya duruşma sırasında dillendirilebilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde söz konusu olabilecek bir değişiklik de hakimin kendisine sunulan protokolü uygun bulmaması halindedir. Bu durumda hakim protokolün maddelerini kanuna aykırı bulabileceği gibi çocukların veya eşlerin ihtiyaçlarına aykırı da bulabilir. Bu durumda da protokolde değişikliğe gidilecektir veya protokol reddolunacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Temyizden Feragat

Anlaşmalı boşanmada aşağıda ayrıntılarına değineceğimiz üzere mahkeme kararının verilmesi ile birlikte boşanma hükmü sonuçlarını hemen doğurmaz. Çünkü tarafların kararı temyiz etme hakları mevcuttur. Ancak boşanmanın hızlıca gerçekleşmesini isteyen eşler temyizden feragat haklarını kullanarak kararın kesinleşmesini hızlandırabilirler.

Yukarıda anlaşmalı boşanma ne kadar sürer sorusuna yönelik cevaplar verdik ve sürecin hızına etki eden unsurlara değindik. İşte temyizden feragat etme hali süreci hızlandıran bir işlemdir. Bu durumda tarafların temyize gitme haklarını kullanmaları için kendilerine tanınan 15 günlük süre kesilmiş olur. Yani burada aslında kazanılacak olan süre 15 gündür.

Tabi burada önemli bir husus vardır. 15 günlük süre, mahkeme kararının taraflara tebliği itibari ile başlar. Buna bağlı olarak uygulamada yerleşik olan bir durum bu tebliğ tarihinden önce yapılan temyizden feragat işleminin kabul görmediğidir. Yani taraflar eğer gerekçeli kararın kendilerine ulaşmasından önce temyizden feragat ederlerse hukuki olarak bu feragat sonuç doğurmaz.

Eşlerden yalnızca birisinin temyizden feragati geçerli bir feragat sayılır. Ancak sürenin sona ermesine yaramaz. Temyiz süresinin sona ermesi için eşlerden ikisinin de temyizden feragat etme hakkını kullanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Başka Dava Açarak Velayet, Nafaka vb. Taleplerde Bulunmak

Halk arasında anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin hatalı bir algı vardır. Genel kanıya göre anlaşmalı boşanma protokolü imzalayan eş boşanma ile birlikte artık bu sonuçların aksini dava açarak talep edemez zannedilmektedir. Ancak bu doğru değildir. Birtakım şartların varlığı halinde dava açılarak protokolde yazan hususların aksine taleplerde bulunulabilir.

Anlaşmalı boşanma davasının boşanma kararı ile sonuçlanması sonrasında velayet kendisine verilmeyen eş istediği zaman velayetin kendisine verilmesine ilişkin velayet davası açabilir. Burada protokolde yer alan anlaşma dava açmaya engel değildir. Haklı gerekçeler öne sürülerek velayet davası açılabilir. Mesela velayet hakkının kötüye kullanıldığı, çocuğa gerekli ilgi – alakanın gösterilmiyor olduğu, çocukla görüştürülmediği, velayeti alan eşin başka bir şehre yerleştiği gibi durumlar haklı gerekçe olarak görülebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin düzenlemeler bulunmadığı takdirde taraflar boşanmadan sonra bir mal rejimi tasfiyesi davası açabilirler. Ancak protokolde yapılan mal paylaşımı sonrası ayrıca bir mal rejimi tasfiyesi davası açılamaz çünkü artık paylaşım yapılmıştır. Mal paylaşımının protokolde yapılması, ayrıca açılacak davanın yargılama masraflarından tarafları kurtarmış olur.

Hazırlanan protokolde nafaka talep etmediğini beyan eden eş artık başka bir dava açarak nafaka talebinde bulunamaz. Ancak nafaka belirlenmiş ise bu nafakaya yönelik nafaka artırım davası açılabileceği kabul edilmektedir. Bununla beraber çocuk için iştirak nafakası talep edilmediği takdirde daha sonra ayrı bir dava açarak nafaka talebinde bulunulabilir. Burada çocuğu koruyucu bir yaklaşım sergilenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Boşanma Avukatının Önemi

Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya göre daha kısa sürse de hukuki sürecin teknik özelliği bakımından çekişmeli boşanmadan daha basit bir yapıya sahip değildir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ve en önemlisi bu protokole yazılacak olan hususlar üzerinde yapılacak anlaşmada deneyim sahibi bir boşanma avukatının hukuki yardımını almak kişiyi belki de bir ömür boyu pişman olmaktan kurtarabilir.

Boşanma süreci yaşayan eşler maddi ve manevi olarak yıpranırlar. Buna bağlı olarak bu süreci birlikte ve iletişim halinde sürdürmeleri zordur. Bu bakımdan bir boşanma avukatının hukuki yardımına başvurulmalıdır. Ayrıca hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti bu hassas sürecin etkili ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasında büyük öneme sahiptir. Bu nedenle sürecin henüz başında iken doğrudan deneyimli bir anlaşmalı boşanma avukatına başvurmak kişinin her zaman yararına olur.

Bu makale faydalı mıydı?