Anahtar teslim tutanağı örneği

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Anahtar teslim tutanağı örneği ile anahtar teslimi talebinde bulunulabilir. Anahtar teslim tutanağı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem tutanak içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “anahtar teslim” yazımızı okuyabilirsiniz.

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği

Aşağıdaki anahtar teslim tutanağı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir tutanak hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile tutanağınız geçersiz olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Tutanak Örneği-1

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

Mal sahibinin ………..’ın adına ait olan ………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adresindeki kiralanan konut, kiracı ile kiraya veren arasında gerçekleştirilen anlaşma uyarınca, …/…/… tarihinde boşaltılmıştır. Kiracı, taşınmazın anahtarlarını, mal sahibiyle yapılan telefon görüşmesi sonucunda alınan onay doğrultusunda, Emlak Komisyoncusu ………. Emlak yetkilisi …………….  kişi huzurunda teslim etmiştir. …/…/… tarihinde yapılan bu teslimat işlemiyle ilgili olarak, her iki taraf da bilgilendirilmiş ve onay vermiştir.(…../……../……)

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

TESLİM ALAN               TESLİM EDEN

(KİRAYA VEREN) (KİRACI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-2

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

Kiraya veren …………..  ile kiracı …………… arasında kurulan kira sözleşmesi çerçevesinde, ………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adresindeki mülkün boşaltılması ve teslimi, ayrıca verilen depozitonun iadesi konusunda taraflar arasında mutabık kalınmıştır. Bu çerçevede, taşınmaz sorunsuz bir şekilde boşaltılmış, herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, anahtarlar ise şahsen kiraya veren kişiye teslim edilmiştir. Depozito tam miktarıyla kiracıya iade edilmiş olup, taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır. Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.(…../……../……)

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

TESLİM ALAN               TESLİM EDEN

(KİRAYA VEREN) (KİRACI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-3

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı konumunda bulunan gayrimenkul, kiracı tarafından tahliye edilerek, söz konusu mülkiyetin sahibi olan ……….. adlı şahsa teslim edilmiştir. Kiracı, depozito olarak verdiği … TL ve … TL tutarındaki güvence senedini, şahsen mal sahibinden  …’dan teslim almıştır. Taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır; bu nedenle taraflar, birbirlerine helalleşerek karşılıklı olarak birbirlerini ibra etmişlerdir.(…../……../……)

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

TESLİM ALAN               TESLİM EDEN

(KİRAYA VEREN) (KİRACI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Tutanak Örneği-4

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

………. ili …………. ilçesi …..……. mahallesi …………. cadde/sokak …………. bina numaralı …….. kat……… daire numaralı adreste yer alan ……………… kiraya veren adına tapusu kayıtlı olan işyeri …/…/…. tarihinde kiracı …………… tarafından kiralanmıştır. Tarafların ortak iradesi üzerine …/…/… tarihinde kiralanan taşınmazın tahliye edileceği hususunda anlaşılmıştır. Taraflar tahliye tarihi …/…/… taşınmazı birlikte gezip incelemiş ve taşınmazın içerisinde herhangi bir noksanlık yer almadığını görmüşlerdir. Kiracı …………, kiralanan taşınmazın anahtarını kiraya verene teslim etmiştir. Bunun üzerine kiracı tarafından …/…/… tarihi olan kira sözleşmesi başlangıç tarihinde verilmiş olan ….. TL tutarında depozito kiraya veren ………… tarafından teslim edilmiştir. 

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

İşbu tutanak uyarınca taraflar birbirlerini ibra ettiklerini belirterek; birbirlerinden hiç bir alacağının olmadığını belirtmiştir. Aynı şekilde taraflar, bahsi geçen taşınmaz ile ilgili bir konuda dava açmayacaklarını beyan ve kabul etmektedirler.(…../……../……)

TESLİM ALAN               TESLİM EDEN

(KİRAYA VEREN) (KİRACI)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Anahtar teslim tutanağı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır. Kiralanan taşınmaz içerisinde herhangi bir noksanlık yok ise anahtar teslim tutanağı örneği doldurulmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. Anahtar teslim tutanağında herhangi bir borç kalmadığı ve kiralanan taşınmazın sorunsuz olarak teslim edildiği açıkça yer almalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Anahtar teslim tutanağı örneği düzenlenmez ise kiralanan taşınmazın iade edildiğine ilişkin ispat kiracıya aittir. 
  • Anahtar teslim tutanağı örneği doldurulurken tarafların birbirlerini ibra ettikleri belirtilmelidir.
  • Anahtar teslim tutanağı örneğinde tahliye zamanı kesin ve net bir biçimde belirtilmelidir. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, Anahtar teslim tutanağı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek tutanak hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.