Alt kira sözleşmesi örneği

Alt Kira Sözleşmesi Örneği

Alt kira sözleşmesi örneği ile alt kira sözleşmesi yapılabilir. Alt kira sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “alt kira sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Alt Kira Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki alt kira sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

 1. Bir tarafta, ….. İlköğretim Okulu bahçesindeki büfenin kiracısı konumunda bulunan ….. Kantin İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır), diğer tarafta ise alt kiracı konumunda bulunan kiralayan ….. (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır). Taraflar, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.
 1. İşbu sözleşme, .. / .. / …. tarihinde imzalanan ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, ….. İlköğretim Okulu bahçesindeki yaklaşık … m² büfe alanının, …..’a … Ay boyunca alt kiraya verilmesi işini konu edinmektedir. Kiraya verenin hak sahibi olduğu büfenin kiracıya kiralanmasına dair şartlar, .. / .. / …. tarihli sözleşme ile belirlenmiş olup, işbu sözleşmenin de temelini oluşturur.
 1. Alt Kiracı, büfe alanında hizmet vermeyi amaçlar ve yukarıda belirtilen .. / .. / …. tarihli sözleşmedeki yükümlülüklere riayet etmek zorundadır. Kiracı, yürürlükteki sözleşmeye aykırı davranmamayı ve alternatif hizmetler sunabilmek için yazılı onay almayı taahhüt eder. Ayrıca, .. / .. / …. tarihli sözleşme gerekliliklerine aykırı hareket etmemeyi ve bu durumda kiraya verenin uğradığı zararları tazmin etmeyi kabul eder.
 1. Kiracı, gayrimeşru kazanç sağlama amacı güden işlere girişemez ve parlayıcı, yanıcı, patlayıcı nitelikteki maddelerin alım-satımını veya bu tür maddelerin imalatını ve depolanmasını yapamaz. Ayrıca, trafik sicilinde kayıtlı araçları üzerinden ticaret yapmamalıdır.
 1. Kiracı, alt kira ilişkisinde kiraya verenin idareye karşı sorumluluğunu göz önünde bulunduracak ve kiralayanı idareye karşı sorumluluk altında bırakacak davranışlarda bulunmayacaktır.
 1. Kiralayan, .. / .. / …. tarihli kira sözleşmesi kapsamında idareye …..-TL kesin teminat yatırmış olup, teminatın irat kaydedilmesi durumunda bu bedeli kiracı olarak ödemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda, kiracı ..-TL bedelli bonoyu kiralayana vermeyi kabul eder.
 1. Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde başlar ve … aylık dönemi içerecek şekilde .. / .. / …. tarihinde sona erer. Kiracı, kira süresinin bitiminden itibaren işyerini aynı durumda ve koşullarda idareye teslim edecektir. Kira süresi bitiminden sonraki dönemde, kiracının kira bedeli ödeme dışındaki yükümlülükleri devam edecektir.
 1. Kiracı, kira bedelini vergiler dahil olmak üzere idareye ödemeyi taahhüt eder. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira sürecini olumsuz etkileyen sebeplerle idarenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda, kiralayan tarafından alınan bedeller iade edilmeyecek ve kiracının uğradığı zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.
 1. Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak değişiklikler veya kira bedeline yansıtılacak diğer vergi ve fonlar, kira bedeline ilave edilecektir.
 1. Toplam kira bedeli …-TL’dir. Kira bedeli, her ay düzenli olarak kiracı tarafından idareye ödenmek üzere belirlenmiştir. Kiracı, kira bedelinin ilk taksiti olan …-TL’yi … / … / …. tarihinde, geri kalan …-TL’yi ise … / … / …. tarihinde idareye ödeyecektir. Ayrıca, işletmede bulunan malların sayımı sonucu belirlenecek bedel, kiracı tarafından ayrıca kiralayana ödenecek olup, bu miktar sözleşmede belirtilen kira bedelinden …-TL çıkartılacaktır. 
 1. Kiracı, kira dönemi boyunca kiralayan bünyesinde çalışan elemanın SGK primlerini ödemeyi taahhüt eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, sözleşmenin feshine ve kiracının herhangi bir hak iddia edememesine sebep olacaktır. Kiracı, işletme dolayısıyla doğacak vergi borçlarından sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğün ihlali, alt kira sözleşmesinin feshi sebebidir ve kiracı bu durumda ödediği bedelleri talep edemez. Aksi halde, sözleşmenin feshi sebebiyle alınan kira bedelleri iade edilmez.
 1. Kiralanan işyeri içinde bulunan demirbaşlar ve ekipman, taraflar arasında düzenlenecek tutanakla birlikte kiracıya teslim edilecektir. Bu tutanak, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 1. Kiralanan gayrimenkulde yapılması gereken bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı, yazılı talepte bulunmalı ve kiralayanın yazılı onayını almalıdır. Kiralanan gayrimenkul ve içindeki demirbaşlar ile ekipmanın bakımları, Kiracı tarafından aksatılmadan ve usulüne uygun olarak yapılacaktır. Sözleşme sonunda tüm bina ve demirbaşlar, fatura karşılığında kiracıya devredilecektir.
 1. Kiracı, kiralananı devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz. Aksi durumda sözleşme feshedilecektir.
 1. Sözleşmede belirtilen fesih ve sona erme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının sözleşme şartlarına aykırı davranması durumunda, kiralayan tarafından yazılı olarak ihtar edilir. Kiracının bu ihtara rağmen sözleşmeye uymaması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilir. Kiralayanın diğer işletmelerinden veya şahsından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle kiracının uğrayabileceği zararlar, kiralayan tarafından karşılanacaktır.
 1. Kiracı, işbu sözleşmeyi imzalayarak işyeri ile ilgili elektrik, su, yakıt, bina ve tesis giderlerini ödemeyi taahhüt eder. Ödenmeyen bedeller sebebiyle kiralayan, kira aktini tek taraflı olarak feshedebilir ve işyerinin tahliyesini talep edebilir.
 1. Sözleşmede belirtilen adresler, tebligat adresi olarak kabul edilmiştir ve herhangi bir değişiklik derhal bildirilmelidir.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir hukuki anlaşmazlık durumunda çözüm yeri olarak … Mahkemeleri ve icra daireleridir.

KİRAYA VEREN   KİRACI

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Alt Kira Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Alt kira sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Alt kira sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, alt kira sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.