Adi ortaklık sözleşmesi örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi ortaklık sözleşmesi örneği ile adi ortaklık sözleşmesi yapılabilir. Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “adi ortaklık sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki adi ortaklık sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 1. Bir taraftan “İşbu Adi Ortaklık Sözleşmesi”ni tanzim etmiş ve imza atmış olan, ikametgahı …/… adresinde bulunan …… …..; diğer taraftan ise aynı sözleşmeyi imzalayan, ikametgahı ………….. …../….. adresinde olan ……… ……., olarak adlandırılmışlardır.
 1. Ortaklık, resmi olarak “…………………” adını taşımaktadır.
 1. Şirketin merkezi ise …………’da bulunmaktadır ve işyeri adresi şu şekildedir: ……………………….. ………./……..
 1. Üçüncü maddede belirtilen adreste ………. işi yapılacaktır
 1. Ortaklık, belirli bir sermayeye sahip değildir. Her iki ortak da işin ihtiyaçlarına uygun olarak, %50 katılım payı oranında eşit sermaye payları ile işbirliği yapacaklardır. Bu bağlamda, her ortak, ….. …… .… – TL tutarında sermaye payına sahiptirile ilgili olarak her ay giderler ve gelirler hesaplanacak, gelir vergisi nispeti göz önüne alınarak hesap yapılacak ve ortaya çıkan oranda şirketin işletmeye borçlanacaktır.
 1. Ortaklar, koydukları sermaye oranında eşit olarak kar ve zarara katılacaklardır. Sermaye ve kar hesaplamalarında, resmi kayıtlar olan faturalar ve ticari defterler temel alınacaktır.
 1. Adi ortaklığın yönetimi, ortakların kolektif kararlarına dayanacaktır. Ortaklığa ait bir karar alındığında, diğer ortaklar, işin tamamlanmasından önce, itirazda bulunma hakkına sahip olacaklardır ve itiraz süresi …….. gün içerisinde sona erecektir.
 1. Her ortak, ortaklık işlerine kendi iş yükümlülükleri kadar çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Ortaklar arasında, kendi kusurları nedeniyle diğer ortaklara verilen zararları, başka işlerde sağlanan menfaatlerle karşılamama hakkı bulunmaksızın gidermekle sorumludur.
 1. Adi ortaklık süresince, ortaklar, adi ortaklık iştirakinin tüm bilgi ve dökümanlarını gizli tutmak, korumak, üçüncü şahıslarla paylaşmamak ve adi ortaklık işleri dışında şahsi menfaatleri uğruna kullanmamak zorundadırlar. Bu yasağa uymayan ortak, iştirakta bulunan sermayesinin o günkü değeri miktarında diğer ortağa tazminat ödemek zorundadır.
 1. Sözleşme, … yıl süreyle geçerlidir ve bu süre ../../…. tarihinden başlayarak ../../…. tarihine kadar devam edecektir. Sözleşmenin süresi sona erdiğinde, tarafların hesaplaşması ile son bulacak ve taraflar dilerse sözleşmeyi uzatabileceklerdir. Sürenin bitiminden sonra, taraflar altı ay içerisinde birbirlerine fesih ihbarında bulunmazlarsa ve ortaklar örtülü irade ile şirket idaresini sürdürmeye karar verirse, ortaklık belirsiz süreli hale gelecektir. Ortaklar, mevcut hisse ve sorumluluklarını yazılı onay olmaksızın başkalarına devredemezler.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İşbu adi şirket sözleşmesinde yer almayan durumlarda, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun adi şirketle ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 1. Adi şirket sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yetkili ve görevli mahkeme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir.

İş bu sözleşme dört nüsha olarak hazırlanmış olup 12(on iki) maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca imza altına alınmıştır.(…../……../……)

ORTAK                 ORTAK

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adi ortaklık sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adi ortaklık sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.