400 bin dolara gayrimenkul alarak türk vatandaşlığı

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanmak mümkündür. Fakat bunun için Kanun’da öngörülen diğer şartlara ve başvuru prosedürüne dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, gayrimenkul şartı sağlanmış olmasına rağmen vatandaşlık kazanılamayabilir.

Kimler 400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.31/j hükmünde sayılan yabancılar, 400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu kişiler; 400 bin dolara ev alarak kısa dönem ikamet izni alan yabancılar ve turkuaz kart sahibi yabancılardır. Ayrıca, sayılan kişilerin yabancı eşi ve ergin olmayan çocukları da bu kişilere bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı ile İlgili Son 2023 Düzenlemesi

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılmasıyla ilgili yönetmelikte, 12 Aralık 2023 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde, 400 bin dolara boş arsa veya tarla alarak da Türk vatandaşlığı kazanılabiliyordu. Fakat artık satın alınan gayrimenkulün konut, üzerinde yapı olan arsa veya kat mülkiyeti/irtifakı kurulmuş arsa olması gerekir. Detaylar, yazının devamında bulunmaktadır.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Alma Şartları

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı alma şartları; istisnai yoldan vatandaşlık kazanabilecek yabancılardan olmak ve milli güvenlik ile kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamaktır.

Bu noktada, aşağıda verilen işlemlerden biri gerçekleştirilmiş olmalıdır.

 • En az 400.000 USD veya karşılığı döviz tutarındaki bir gayrimenkul satın alınmalı ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması için şerh koyulmalıdır.
 • En az 400 bin USD değeri peşin olarak yatırılmış, üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş gayrimenkul hakkında, noterde düzenlenmiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılmalıdır. Ayrıca, gayrimenkule ilişkin tapu siciline, üç yıl süreyle gayrimenkulün devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmelidir. Bununla birlikte, bu hususların sağlandığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilmelidir.

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılması, istisnai bir yol olup genel şartlara tabi değildir. Bu itibarla, yukarıda yer alan şartları taşıyan kişilerin ayrıca genel kazanıma yönelik şartları taşıması aranmaz.

DİKKAT: Vatandaşlık almak amacıyla 400.000 USD değerinde bir gayrimenkul alınabileceği gibi, toplam değeri en az 400.000 USD olan birden çok gayrimenkul de alınabilir. İlla bir gayrimenkulün tek başına bu değerde olması gerekmez.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu; gayrimenkulün satın alınması, uygunluk belgesinin edinilmesi, bu doğrultuda kısa dönem ikamet izni alınması ve sonrasında gerekli belgelerin il nüfus müdürlüğüne ibraz edilmesi yoluyla yapılır.

Başvurunun geçerli şekilde yapılmış olması, vatandaşlığın kazanıldığı anlamına gelmez. Türk vatandaşlığı, başvurunun değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla kazanılır. 

Gayrimenkulün Satın Alınması

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı kazanabilmek için öncelikle yukarıda belirtilen yatırım kriterlerini sağlayan bir gayrimenkulün satın alınması yahut bu yönde satış vaadi sözleşmesinin yapılması gerekir.

Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda listelenen belgeler aranır.

 • Gayrimenkulün tapu kaydı veya köy/mahalle, pafta, parsel, bina ve bağımsız bölüm bilgileri,
 • Yabancının vatandaşı olduğu ülkenin düzenlediği fotoğraflı kimlik veya pasaport, (Latin alfabesi dışındaki alfabelerde düzenlenen kimlik kartları ve pasaportların noter tasdikli ve yeminli çevirileri gerekir.)
 • Kimlik beyan formu, (Yabancıdan “Kimlik Beyan Formu” için 1 adet fotoğraf istenir.)
 • Yabancı kimlik numarası, (Olmaması durumunda Tapu Müdürlüğünce tahsili sağlanır.)
 • İşlemin vekâlet yoluyla yapılması halinde temsile ilişkin belge, (Vasiliğe dair karar, yetki belgesi, vekâletname vb.)
 • İlgili belediye tarafından düzenlenen, gayrimenkulün güncel piyasa değerine dair değerleme raporu,
 • Binalar için zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi,
 • Banka onaylı havale dekontları, (Satış öncesinde veya sonrasında verilebilir.)
 • Satıcının bir fotoğrafı ve alıcının iki fotoğrafı, (Son altı ayda çekilmiş ve 6×4 cm boyutunda olmalıdır.)​
 • Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli tercüman gerekir.

Yabancıların gayrimenkul satın alırken dikkat etmesi gereken hususlar ile noterdeki ve tapu dairesindeki işlemlere dair önemli noktalar için “yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alması” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Uygunluk Belgesinin Alınması

Gayrimenkul alma aşamasından sonra, gayrimenkulün başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yetkili kurumdan uygunluk belgesi alınması gerekir. Uygunluk belgesinin alınacağı idari makam, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür.

Genel Müdürlüğe yapılan başvuru sonucunda, satın alınan taşınmazın gerekli şartları taşıması halinde uygunluk belgesi düzenlenir. Uygunluk belgesi temin edildikten sonra, ikamet izni için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne başvurulur.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet İzninin Alınması

Satın alınan gayrimenkule ilişkin uygunluk belgesinin temin edilmesinin ardından, ikamet izninin alınması gerekir. Kısa dönem ikamet izni başvuruları, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne e-izin sistemi üzerinden, online olarak yapılır.

İkamet izni başvurusunda bulunması gereken belgeler, başvuru prosedürü ve konu hakkındaki detaylı bilgi; “Türkiye’de gayrimenkul alarak ikamet izni” yazımızda yer almaktadır.

Vatandaşlık Başvurusunun Yapılması

Kısa dönem ikamet izninin alınmasının ardından, vatandaşlık başvurusunda aranan belgeler dosya haline getirilmeli ve valilik bünyesindeki nüfus müdürlüğüne vatandaşlık başvurusunda bulunulmalıdır. Yapılan başvurular, ilgili makam tarafından değerlendirmeye tâbi tutulur.

Başvurunun ilk etapta olumlu değerlendirilmesi halinde, yabancı adına bir dosya düzenlenir. Yabanının başvuru şartlarını taşıması, ayrıca milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmaması halinde; Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilir. Sonuç itibariyle, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılır. 

DİKKAT: İl nüfus müdürlüğüne posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez. Başvurunun bizzat yapılması gerekir.

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanabilmek için yukarıdaki adımların tamamı doğru şekilde atılmalıdır. Gerek gayrimenkul ve uygunluk belgesi alımında gerekse ikamet izni ve vatandaşlık başvurularında, süreç dikkatle yürütülmelidir. Bu noktada, uzman gayrimenkul avukatından destek alarak adım atmakta yarar vardır.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20/3 hükmü gereğince şunlardır:

 • İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması başvuru formu,
 • Başvurucunun hangi devletin vatandaşı olduğunu gösteren pasaport yahut benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin belge,
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmışsa boşanma belgesi, dulsa eşe ait ölüm belgesi,
 • Başvurucunun kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği belgesi,
 • Başvurucu evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,
 • Başvurucunun Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin elde edilememesi halinde 5490 sayılı NHK m. 39 gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,
 • Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz aranır.

Başvuruda ibraz edilmesi gereken belgelerden pasaport, nüfus kayıt örneği gibi yurt dışından temin edilecek belgelerin noter tasdikli olması ve noter onaylı Türkçe tercümesi ile ibraz edilmesi gerekir. Aksi halde, gerekli belgelerde eksiklik bulunduğu kabul edilir.

Vatandaşlık başvurusu vekil aracılığıyla yapılıyorsa bu hususta özel yetkilendirme içeren vekaletnamenin de idari mercie sunulması gerekir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu, yaklaşık 10-12 ay içinde sonuçlanır.

Fakat bu süre, yabancı hakkında yapılacak güvenlik araştırmasına, sürecin sıkı takibine ve idari makamların yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusu Sorgulama Nasıl Yapılır?

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu sorgulama, internet üzerinden yapılır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün vatandaşlık başvuru sorgulama sistemi üzerinden, başvurunun son durumu görülebilir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Reddine İtiraz ve İptal Davası

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvuru, çeşitli sebeplerle reddedilebilir. Gayrimenkule ilişkin şartların karşılanmamış olması, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halin bulunması veya gerekli belgelerde eksiklik olması gibi nedenler; örnek olarak gösterilebilir.

Vatandaşlık başvurusu reddedilen yabancı, yetkili makama itiraz ve idare davasında iptal davası açma imkanına sahiptir. Bunlar için öngörülen süre, ret kararının yabancıya tebliğinden itibaren 60 gündür.

İtiraz ve iptal davasının sürelerine dair bilinmesi gereken detaylar, itiraz ve dava sürecinin işleyişi ve bu imkanların ayrı ayrı önem arz eden noktaları; “Türk vatandaşlığı başvurusunun reddine itiraz ve iptal davası” yazımızda bulunmaktadır.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmanın Eşe ve Çocuklara Etkisi

400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığı kazanmanın eşe ve çocuklara etkisi, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m. 12 hükmünde yer alır. İlgili Kanun hükmüne göre, gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanan kişinin yabancı eşi ile kendisinin ve eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Suriyeliler

Suriyeliler 400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilir mi?

Suriyeliler 400 dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanamaz. 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu hükümlerine göre, Suriye vatandaşlarının Türkiye’de bulunan gayrimenkullerine hazine tarafından el konulmuştur. Suriyelilerin Türkiye’de gayrimenkul edinme imkanı da ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla, buna bağlı olarak vatandaşlık kazanma durumu da söz konusu olamaz.

50 Bin veya 75 Bin Dolara Ev Alarak Oturma İzni ve Vatandaşlık

50 bin veya 75 bin dolara ev alarak oturma izni ve vatandaşlık kazanmak mümkündür. Bu yol, 400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını istisnai yoldan kazanma usulü ile farklılıklar gösterir.

Büyükşehirlerde 75.000, diğer şehirlerde 50.000 dolar değerinde konut satın alan yabancılar; kısa dönem oturum iznine başvurabilir. 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmiş olan kişilere, Türk vatandaşlığına başvurma hakkı getirilmiştir. 

Bu yol uygulanarak yapılan başvurularda, satın alınacak gayrimenkulün konut olması zorunluluğu vardır. Bunun yanında, yabancının öncelikle gerekli şartları taşıyarak kısa dönem ikamet iznine başvurması ve bu yol ile 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmesi gerekir. Konuyla ilgili detaylar için “5 yıl ikamet yoluyla vatandaşlık alma” yazımıza göz atabilirsiniz.

5901 sayılı TVK kapsamında, vatandaşlık kazanma imkanı olarak birçok farklı gerekçeye ve usule yer verilmiştir. Türk vatandaşlığını kazanma imkanı tanıyan diğer hallere ve bunlarla ilgili tüm ayrıntılara, “Türk vatandaşlığı nasıl alınır” yazımızdan erişebilirsiniz.

Türkiye’den Gayrimenkul Almak İsteyen Yabancılar Nelere Dikkat Etmelidir?

Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen yabancılar, satın alma sürecinde yapacakları hukuki işlemlerde oldukça dikkatli olmalıdır. Özellikle gayrimenkule ilişkin satış sözleşmelerinin resmi şekilde düzenlenme zorunluluğuna dikkat edilmelidir.

Bu itibarla, satış işlemleri noter veya tapu müdürlüğü aracılığıyla yapılmalıdır. Bununla birlikte, satın alınan gayrimenkulün askeri güvenlik bölgesinde olmamasına dikkat etmek gerekir.

Yukarıda sayılan hususların yanı sıra, gayrimenkul almak isteyen yabancıların dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Yabancıların gayrimenkul alımlarına getirilen kanuni sınırlar, yapılacak işlemler ve konu hakkındaki tüm detaylı bilgiler; “yabancıların Türkiye’den gayrimenkul satın alması” yazımızda yer almaktadır.

Sonuç

400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı kazanmak, Kanun’da istisnai olarak düzenlenen vatandaşlık kazanma yollardan birisidir. Gayrimenkulün aranan şartları taşımaması, geçerli ikamet izninin bulunmaması, başvuruda ibraz edilecek belgelerde eksiklik olması gibi birçok sebeple başvuru reddedilebilir. Bu nedenle, uzman yabancılar avukatından destek almak oldukça önemlidir.