10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği, ev sahibinin 10 yıllık uzama süresini doldurmuş kiracısına göndermesi gereken ihtarın taslağını oluşturmaktadır. Yazımızda kiracıya gönderilecek ihtarnamenin nasıl doldurulması gerektiği izah edilmiş, dikkat edilmesi gereken noktalara değinilmiştir.

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği olarak çeşitli şablonlar görülmektedir. Fakat önemle belirtmek gerekir ki ihtarname, somut duruma özel hazırlanmalıdır. İhtarnameye konu olaya özgü durumlar varsa bunlar gözetilmeli ve bu çerçevede ihtarname oluşturulmalıdır. Aşağıda, 10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği olarak bir taslağa yer verilmiştir. Fikir vermesi bakımından incelenmesinde fayda vardır.

İHTARNAME

İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)

MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

KONU: (İhtarnamenin kiracı tahliyesi hakkında olduğu kısaca belirtilmelidir.)

AÇIKLAMALAR:

  • Tahliyesi talep edilen konutun adresi ve sahibi, bu kısımda belirtilmelidir. Ayrıca, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ve 10 yıllık uzama sürenin tamamlandığı tarih belirtilmelidir. Kiracının halen mevcut taşınmazda kaldığı yazılmalıdır. İhtarname, muhataba hitaben yazılmalıdır. Dili ise sade ve anlaşılır olmalıdır.
  • Tahliye ihtarnamesinde, sözleşmenin yenilenmeyeceği ve konutun tahliyesinin istendiği belirtilmelidir. Tahliye için tarih ve süre verilmelidir. Konutun tahliye edilmemesi durumunda, yasal hakların kullanılacağı ve dava açılacağı belirtilmelidir. Ayrıca, dava açılması durumunda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletileceği hususuna dikkat çekilmelidir.

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim. …/…/….

İHTAR EDEN VEKİLİ

(İsim yazılır ve imza atılır.)

10 Yıllık Kiracı Tahliyesinde İhtarname İçin Noter Masrafları Ne Kadardır?

10 yıllık kiracının tahliyesi için gönderilecek ihtarnamede noter masrafı, 2023 yılı için ortalama 700 TL civarındadır.

Noter ücreti; ihtarnamenin kaç sayfa olacağına, kaç tane kiracıya gönderileceğine ve bunun gibi diğer etmenlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kiracıya ihtarın noter kanalıyla çekilmesi ve tebliğ şerhi alınması, özellikle dava sürecinde kolaylıkla ispat edilebilmesi bakımından son derece önemlidir.

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı İhtarnameyi Teslim Almazsa Ne Olur?

10 yıllık kiracının tahliyesinde kiracı ihtarnameyi teslim almazsa tebliğ memuru, evrakı o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarnameyi de kiracının kaldığı evin kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu m. 21 uyarınca tebliğ tarihi sayılır. Böylelikle, tebligat yapılmış olacaktır.

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneğinde, dikkat edilmesi gereken birçok husus mevcuttur. Özellikle ihtarın süresinde yapılması ve 10 uzama yılının tamamlanmış olması, büyük önem arz etmektedir. İhtarname yanlış şekilde veya zamanda yapılırsa ilgili kira döneminde kiracının tahliyesi sağlanamayacaktır. Dolayısıyla, süreci uzman gayrimenkul avukatıyla yürütmekte yarar vardır.

Konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar, TBK 347 hükmünden çıkartılmaktadır. İlgili düzenleme, şu şekildedir.

“…Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.”

TBK 347 hükmünden çıkarılan ve ihtarname sürecinde mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, farklı başlıklar halinde incelemekte fayda vardır.

10 Kira Uzama Yılının Dolmuş Olması

10 kira uzama yılının başlangıcı, belirli süreli ve belirsiz süreli kira sözleşmelerinde farklılık arz etmektedir. Bu sürelerin doğru tespit edilmesi, ihtarnamenin gönderileceği tarihin belirlenmesi bakımından çok önemlidir. Aşağıda, belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmeleri için dikkat edilmesi gereken noktalara ayrı ayrı değinilmiştir.

Belirli süreli kira sözleşmesinde ilk etapta belirlenen süre, 10 yıla dahil değildir. Öncelikle sözleşmede kararlaştırılan süre dolmalı, sonrasında bunun üzerine 10 yıl daha geçmelidir. Örneğin, 01.01.2018 tarihinde imzalanan 2 yıl süreli kira sözleşmesinde tahliye imkanı, 01.01.2030 tarihinden sonraki kira dönemlerinde elde edilecektir.

Belirsiz süreli olarak kurulan kira sözleşmelerinde ise 10 yıllık süre, sözleşmenin başlangıcından itibaren işlemeye başlamaktadır. Dolayısıyla, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde başlangıçtan itibaren 10 yıl dolduğu takdirde kiracı tahliye süreci işletilebilir.

Kiracıya İhtarnamenin Zamanında Gönderilmesi

10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneğinin doğru şekilde doldurulması kadar kiracıya zamanında gönderilmesi de önemlidir. Bu noktada, Kanun’da düzenlenen ihtarname gönderim sürelerine dikkat edilmelidir. Bu süreler, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre değişkenlik gösterir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, 10 yıllık uzama süresi dolduktan sonra bunu takip eden her yeni kira yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtar çekilebilir. Kira yılının bitimiyle birlikte tahliye davası açma imkanı doğacaktır.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise her 6 ay bir kira dönemi sayılır. 10 yıl dolduktan sonraki her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce, kiracıya ihtar çekilebilir. Kira döneminin sona ermesiyle birlikte de tahliye davası açılabilecektir.

10 yıllık kiracının tahliyesi hususunda, önem arz eden daha pek çok nokta mevcuttur. Tüm bunlara ilişkin detaylar ve tahliyenin adım adım nasıl sağlanacağı, “10 yıllık kiracının tahliyesi” yazımızda izah edilmiştir. İlgili yazıda, sürece ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmiştir.

10 yıllık kiracının tahliyesi için belirlenen ihtar sürelerinin kaçırılması veya diğer şartlardan herhangi birinde eksiklik olması durumunda, kiracı tahliyesini sağlayan başka imkanların da olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada, “kiracıyı evden çıkarma” yazımızda tüm tahliye nedenlerine yer verilmiş ve her biri için işletilmesi gereken süreçlere değinilmiştir.

Sonuç

10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneğinin doğru biçimde hazırlanması ve doldurulması, birçok teknik detay içermektedir. Yanlış yazıldığı veya süresinde gönderilmediği takdirde, kiracının çıkarılamaması ve sürecin uzaması gündeme gelmektedir. Bu konuda herhangi bir sorunla yüzleşmemek adına, uzman gayrimenkul avukatından yardım alınmalıdır.