Rusya'da Alacak Tahsili ve İcra Takibi

Rusya’da Alacak Tahsili ve İcra Takibi

Rusya’da alacak tahsili ve icra takibi işlemleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir kişinin Rusya’daki borçluya karşı icra takibi yapabilmesi veya diğer yollara başvurabilmesi için Rusya vatandaşı olması şart değildir. Ancak Rusya’da alacak tahsili ciddi bir hukuki zemine sahiptir.

Yazımızda Rusya’da alacak tahsili nasıl sağlanır, hangi yollara ne zaman başvurulmalıdır ve süreçte nelerle karşılaşılır gibi sorularla birlikte konunun bilinmesi gereken önemli noktalarını ele aldık. Sırasına göre ve dikkatli okumanızı öneririz.

Rusya’da Alacak Tahsili Yolları

Rusya’da alacak tahsili çeşitli yollardan sağlanabilir. Tüm alacaklar için geçerli yollar olsa da kişinin borcunun kaynağına, elindeki belgelere, borçlunun durumuna vs. bağlı olarak farklı yollar seçilebilir. Bunun için süreç öncesinde avukat yardımı alarak en hızlı ve etkin işletilecek yolun seçilmesi tespit edilmesi gerekmektedir.

Rusya’da alacak tahsili dediğimiz zaman;

  • Direkt olarak icra takibi prosedürü başlatılabileceği gibi öncelikle borçlu ile irtibat kurularak borcun tahsili için ikna sürecine girilebilir. Zira borçlunun bir avukat ile muhatap olması sürecin ciddiyetini artıracaktır.
  • Eğer ikna çabaları boşa çıkmışsa Rusya’da klasik icra prosedürlerine girişilebilir. Bunun detaylarına aşağıda yer vereceğiz.
  • Eğer somut olayın özelliklerine göre gerekli görülüyorsa veya daha iyi olacaksa önce Rusya’da alacak davası açılıp ardından mahkeme kararının icrası sağlanabilir.
  • Yahut alacağın niteliğine göre Rusya icra hukukuna özgü bir takım icra prosedürleri takip edilebilir.

Tekraren altını çizmemiz gerekirse; izlenecek olan yolun hangisinin en avantajlı olduğu sürecin başında avukat yardımı alınarak belirlenmelidir. Zira gelişigüzel başlatılan bir tahsilat süreci kişiyi haklı iken haksız konuma koyabilir ve ciddi kayıplara yol açabilir. Konu ile ilgili olarak detaylı değerlendirmemizin yer aldığı “uluslararası alacak tahsili” başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.

Rusya’da Yasal İcra Takibinden Önce Yapılması Gerekenler

Borçlunu ve borcun niteliği değerlendirildikten sonra öncelikle borçlu ile iletişime geçilebilir. Burada belirtmemiz gerekir ki Rusya’da alacak tahsili işlemleri büyük oranda yasal yollara girişilmeden çözümlenebilmektedir. Ancak bunun için sürecin avukat desteği ile ciddiyetinin borçluya hissettirilmesi önem taşır.

Rusya’da borçlu hakkında icra takibi yapıldığı zaman borçlunun borca ek olarak ödeyeceği bir çok masraf kalemi çıkmaktadır. Ekonomik ve sosyal hayatı, ticari itibarı bu işlemlerden olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Özellikle şirket borcu söz konusu ise bu şirketlerin kredi çekme imkanları azalmaktadır.

Bu nedenle öncelikle dostane çözüm yolları ile borçlu ile müzakerelerin yapılması daha sağlıklıdır. Burada Rusya noterleri kanalıyla ihtarnameler göndermek genellikle tercih ettiğimiz yollar arasında yer almaktadır. Genellikle alacaklının onayına bağlı olarak borçluya makul ödeme planları kabul ettirilebilir.

Eğer borçluyla bu şekilde bir iletişim kurmak alacaklının hakkını zedeleyecek ve borçlunun mal kaçırma tehlikesini doğuracaksa bunun tespiti en başta yapılarak Rusya’da hızlı bir şekilte ihtiyati haciz işlemi uygulanabilir yahut borçlu ile hiç irtibat kurulmaksızın direkt yasal yollara başvurulabilir.

DİKKAT: Burada uygulamada karşılaşılan bir durumdan bahsetmek gerekirse, borçluya yönelik tehditvari gelişigüzel ihtarlarda bulunmak borçlularda güven problemi oluşturmakta ve borcu ödemeye yönlendirmemektedir. Bu nedenle borçlu ile yapılacak müzakerelerde kullanılan dilin hukuki olması ve sonuçların hukuki zeminde temellendirilmesi gerekir.

Rusya’da Alacak Davası Açmak

Belirtmemiz gerekir ki alacak henüz çekişmeli de olsa Rusya’da direkt olarak ilamsız icra takibi başlatılabilir ve borçlunun buna itiraz etmemesi halinde borç kesinleşir. Ancak kimi zaman önce Rusya mahkemelerinde bir alacağın tespiti davası açılıp ondan sonra ilamlı takip yürütmek daha avantajlı olabilir.

Kimi durumda ilamlı takibin daha kolay olması açısından bu tercih edilebilir kimi durumda ise borçlunun takibe itiraz etme ihtimali yüksek ise bunun için işi garantiye almak adına açılabilir.

Rusya’da açılacak olan alacak davası yabancılık unsuru içerecek olması hasebiyle dikkatli takip edilmesi gerekir. Rusya’da alacak tahsili için açılacak bu davada Rusya hukuk mevzuatı uygulanacaktır.

Tabii ki tarafların uyruklarına ve aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak yabancı ülke hukukları da uygulanabilir. Bunun haricinde Rusya devletinin taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmeler de bu davaya etki edecektir.

Her ne kadar yabancılık unsuru içeren davalarda Rusya devleti teminat yatırılmasını istiyor olsa da bazı uluslararası sözleşmeler uyarınca önemli muafiyetler tanınmıştır. Ancak belirtmemiz gerekir ki bunun somut olay kapsamında değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

Ayrıca kişinin elinde Türk mahkemelerinden alınmış ve kesinleşmiş bir karar söz konusu ise bu kararın Rusya mahkemelerinde tanınması ve geçerliliği için tanıma – tenfiz davası açılabilir. Rusya’daki alacak davaları genel olarak 5 ay ile 1.5 yıl arasında bir zaman sürmektedir. Pek tabii alacak davası açmadan icra takibi yapmak da mümkündür.

Rusya’da İcra Takibi

Rusya’da alacak tahsili için icra takibi en temel yoldur. Rusya’da da Türkiye’de olduğu gibi temelde iki tür icra takip yolu mevcuttur. Bunlar ilamlı ve ilamsız takiptir. Rusya’da ilamlı takip, mahkeme kararına dayanan alacağın tahsiline yönelik yapılır ve borçlunun buna itiraz etmesi vs. daha zordur. Takip alacaklısının lehine bir durum söz konusudur.

Rusya’da ilamsız icra takibi ise herhangi bir alacağa dayanak belge gerekmeksizin direkt olarak yapılabilen takip türüdür. Borçlunun borca itiraz etmemesi sonucunda takip kesinleşir ve Rusya’da haciz işlemi yapılabilir. Bu şekilde ister ilamlı ister ilamsız takipte şartları oluşursa borçlunun evi, otomobili, şirket malları vs. hacze konu edilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda Rusya’da alacak tahsili ve icra takibi ile ilgili bilinmesi gereken temel meselelerden bahsettik. Özellikle altını çizmek gerekirse sıkı bir takip ile Rusya’da etkin şekilde alacak tahsili sağlanabilir. Ancak bunun için doğru yolun tespit edilmesi ve somut olaya göre sürecin düzgün takip edilmesi gerekir.

Dolayısıyla nedenle avukat yardımı almak çok önemlidir. Burada özellikle Rusya’da ofisi olan veya Rusya’da çözüm ortakları bulunan Türk avukatlarla çalışmak gerekir. Konu ile ilgili olarak “Rusya’da Türk Avukat” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?